Trifork og pro.medicin.dk vinder nationalt udbud

Publiceret: 08.06.2018

 

Pressemeddelelse  

 

Trifork vinder nationalt udbud om beslutningsstøtte til læger 

Det nationale udbud om anskaffelse af beslutningsstøtte til understøttelse af elektronisk lægemiddelordination er netop afsluttet.
Regionerne har udpeget Trifork som vinder. Sammen med Dansk Lægemiddel Information og Netic skal de levere systemet, der skal assistere læger ved lægemiddelordination og medicingennemgang. Det skal minimere risikoen for fejlmedicineringer til gavn for borgere og patienter.
 

 

Fejlmedicineringer er et betydeligt problem for patientsikkerheden i Danmark. I Styrelsen for Patientsikkerheds årsberetning fra 2016 fremgår det, at der i 2015 blev rapporteret over 183.000 utilsigtede hændelser, og af dem var mere end 91.000 i forbindelse med medicinering. I 2015 igangsatte regionerne derfor i samarbejde med PLO, og med Region Nordjylland som projektledende region, et fælles nationalt EU-udbudsprojekt med henblik på anskaffelse af et evidensbaseret beslutningsstøttesystem. Udbuddet er nu afsluttet, og kontrakten underskrevet mellem regionerne og henholdsvis Trifork, Dansk Lægemiddel Information (DLI) og Netic. Sammen skal de levere det beslutningsstøttesystem, der skal være med til at forhindre medicineringsfejl og assistere læger ved lægemiddelordination og medicingennemgang. 

 

Trifork og pro.medicin.dk 


Med den markedsløsning som Trifork, DLI og Netic tilbyder, får almen praksis og regionerne nu et beslutningsstøttesystem, der er udviklet i Danmark og baserer sig på et danskfunderet datagrundlag kombineret med international evidens. DLI står i forvejen bag hjemmesiden og databasen Pro.medicin.dk, som bruges dagligt af læger og årligt har 60 mio. sidevisninger. Pro.medicin.dk indeholder et omfattende, videnskabeligt, struktureret datagrundlag vedrørende lægemidler. Det skal Triforks beslutningsstøttemotor, ATAH, nu gøre brug af i det nye beslutningsstøttesystem. I beslutningsstøttesystemet knyttes individuelle patientdata som fx medicinlister, diagnoser og laboratoriedata således med Pro.medicin.dk’s datagrundlag, med henblik på at give aktiv og patientspecifik beslutningsstøtte til lægerne i medicin- og lægepraksissystemerne. 

 

- Med Trifork får vi en løsning, der kan integrere Pro.medicin.dk’s enorme datagrundlag i en intelligent beslutningsstøttemotor. Med udgangspunkt i bl.a. det Fælles Medicinkort (FMK), har Trifork god erfaring med at integrere på tværs af systemer. Nu får vores medicin- og lægepraksissystemer så en endnu dybere information om fx max dosis for et indholdsstof, krydsallergi, kontraindikationer og forsigtighedsregler ved nedsat nyrefunktion. Det vil give lægerne et endnu bedre beslutningsgrundlag og dermed forhindre medicineringsfejl til glæde for patienterne, siger Klaus Larsen, IT-direktør i Region Nordjylland. 

Det har været afgørende for almen praksis og regionerne, at løsningen kan tænkes sammen med de eksisterende systemer i sundhedssektoren, og det har især Trifork erfaring med. 


- I Trifork er vi enormt glade for at have vundet udbuddet om beslutningsstøtte til læger. Vi har med Netic som driftsoperatør udviklet FMK, der er integreret i alle landets patientjournaler, omsorgsjournaler og lægepraksissystemer. Så vi har i forvejen et stort kendskab til lægernes generelle behov og processen med at integrere systemer med hinanden. Nu ser vi frem til sammen med Pro.medicin.dk at gøre lægemiddelordination i Danmark mere sikker, siger Jesper Grankær Carøe, Direktør hos Trifork. 

 

Fra lægernes side mødes tiltaget omkring beslutningsstøtte med både glæde og en god portion skepsis. Klinikchef Carl-Otto Gøtzsche fra Aalborg Universitetshospital ser mange muligheder for kvalitetsløft med implementering af beslutningsstøtten;  

 

- Det er min klare overbevisning, at vi kommer til både at spare tid og samtidig højne kvaliteten ved ordinationsprocessen, siger han, og påpeger at især ved ordination i ambulatoriet og medicingennemgang for polyfarmacipatienter bliver det virkelig en forbedring. 

 

Og hos PLO er man glade for at være blevet inddraget af Regionerne både i processen omkring, hvad værktøjet skal kunne i praksis og i udvælgelsen af leverandør, siger praktiserende læge og næstformand i PLOs bestyrelse, Niels Ulrich Holm, der samtidig understreger:  

 

- Vi er helt trygge ved, at valget af leverandør er faldet på Trifork med Pro.medicin som underleverandør. Begge leverer i forvejen væsentlige og værdifulde værktøjer til almen praksis gennem hhv. Det Fælles Medicinkort og Pro.medicin.dk. Vi frygter mere, der skal opdateres, flere advarsler og bokse der skal klikkes væk. Det skaber træghed i arbejdet, og det har vi prøvet alt for mange gange før. Så vi skal se det virke og være en hjælp, før vi jubler. Men virker det efter hensigten, uden at skabe tungere arbejdsgange, så tror jeg, det kan blive en fin hjælp i hverdagen. Især til at effektivisere ved medicingennemgang og også generelt ved ordination af medicin i almen praksis. 

 

Pilotimplementering i Region Nordjylland og udvalgte lægepraksissystemer 

Fra projektets side er man godt klar over den skepsis, mange læger af gode grunde har over for implementering af nye systemer.  

 

- Af samme grund har vi valgt at udvikle selve brugergrænsefladen i et tæt samarbejde med klinikerne. Pilotimplementeringerne skal være med til at afdække, hvordan beslutningsstøttefunktionaliteten og det underliggende datagrundlag bedst muligt integreres i eksisterende arbejdsprocesser i de enkelte medicin- og lægepraksissystemer, så de understøtter læger i eksempelvis ordinationsøjeblikket, siger Christoffer Hejle Madsen projektleder på leveranceprojektet i Region Nordjylland. 

 

Som en del af implementeringen, skal der indledningsvis gennemføres en pilotimplementeringsfase som inkluderer en regional pilot samt to lægepraksis-piloter. Region Nordjylland, som fortsat vil være projektledende på det nationale leveranceprojekt, har ligeledes ansvaret for at gennemføre den regionale pilot.  

 

Efter planen vil pilotimplementeringen løbe fra medio 2019 og frem til første kvartal 2020. Herefter er det planen, at beslutningsstøttesystemet, frem mod udgangen af 2020, skal integreres i alle landets lægepraksissystemer og regionernes medicinsystemer.  

 

 

For yderligere information kontakt venligst 

Trifork: 

Karen Skjerbæk Jørgensen  

ksj@trifork.com 

+ 45 31487808 

 

Pro.medicin.dk: 

Tone M Reersted 

tmr@dli.dk 

+45 28835076