Eposid

L01CB01
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer

Anvendelsesområder

Visse maligne lidelser, herunder småcellet lungecancer og testiscancer. 

Etoposid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg etoposid. 

Doseringsforslag

Kan anvendes som enkeltstof eller i kombinationsbehandling. Dosering varierer betydeligt både i forhold til kombinationer med andre cytostatika og i forhold til kræfttype, se speciallitteratur.  

 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør foregå under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal med dosisreduktion ved leuko- og trombocytopeni.
 • Ved nedsat nyrefunktion skal dosis reduceres.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Svær myelosuppression
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Alvorlig nyreinsufficiens (GFR < 15 ml/min.)
 • Gul feber-vaccination er kontraindiceret, og brug af andre vacciner med levende virus eller bakterier skal også undgås.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling
 • Lever- og nyrefunktion bør monitoreres.
 • Alkoholindhold
  Koncentrat til infusionsvæske indeholder ca. 24% w/v alkohol.

Patientsikkerhed

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Administrations-/ dispenseringsfejl Der blev fejlagtigt indgivet ufortyndet koncentrat intratekalt, der var 100 gange for stærk (100 mg i stedet for 1 mg). Apati med manglende syns- og høreevne.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit, Træthed.
Abdominalsmerter, Kvalme, Leverpåvirkning, Obstipation, Opkastning.
Pneumoni.
Knoglemarvsdepression.
Alopeci, Pigmentforandringer i huden.
Sepsis.
Almindelige (1-10%) Feber.
Diarré.
Arytmier, Flushing, Hypertension, Myokardieinfarkt.
Leukæmi.
Svimmelhed.
Hudkløe, Hududslæt, Mucositis, Urticaria.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tungeødem.
Bronkospasme.
Perifer neuropati.
Ansigtsødem.
Sjældne (0,01-0,1%) Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose.
Acidose, Forhøjet serum-urat.
Konfusion, Kramper.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Forbigående blindhed, Neuritis optica.
Meget sjældne (< 0,01%) Amenoré.
Ikke kendt Tumorlysesyndrom.

Interaktioner

 • Ciclosporin reducerer clearance af etoposid. Dosis af etoposid bør justeres afhængig af effekt under højdosis ciclosporinbehandling (koncentration > 2.000 ng/ml).
 • Virkningen af orale antikoagulantia kan øges, og serumkoncentrationen af phenytoin kan nedsættes.
 • Samtidig eller tidligere behandling med cisplatin kan øge koncentrationen af etoposid.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se Antineoplastiske midler

Både mænd og kvinder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 6 måneder efter afslutning af behandlingen. 


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Etoposid hæmmer topoisomerase II, som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød. Semisyntetisk derivat af podophyllotoksin. 

Farmakokinetik

 • Der er betydelig interindividuel variation.
 • Efter i.v. indgift aftager plasmakoncentrationen bifasisk med plasmahalveringstider på hhv. ca. 1½ timer og 4-11 timer.
 • Passerer kun i ringe grad intakt blod-hjernebarriere.
 • Metaboliseres tilsyneladende i udstrakt grad, men der foreligger ikke oplysninger vedr. metabolitterne og deres udskillelse.
 • Af en i.v. indgiven mængde udskilles hos voksne <50% gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Beregnet til intravenøs infusion efter fortynding. pH ca. 3,5 


Tilberedning af infusionsvæske 

Den beregnede mængde infusionskoncentrat tilsættes 250-750 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. Slutkoncentrationen må ikke overstige 0,4 mg/ml pga. risiko for udfældning. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes umiddelbart. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af etoposid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 075265
5 ml
137,55
(A) konc. til infusionsvæske, opl. 20 mg/ml 075276
25 ml
709,70
 
 

Revisionsdato

2017-07-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. november 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...