Serenase® Dekanoat

N05AD01
 
 
1. generations depotantipsykotikum med ringe sedativ effekt. Butyrophenonderivat.

Anvendelsesområder

Depotbehandling af skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, evt. psykomotorisk uro og agitation. Depotformen anvendes især ved gentagne eksacerbationer og efter indstilling med korttidsvirkende haloperidol. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg eller 100 mg haloperidol (som decanoat). 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Voksne. Individuel dosering i området 50-300 mg i.m. hver 4. uge. Dosis kan justeres med op til 50 mg hver 4. uge.
Ældre. Generelt anbefales lavere dosis (oftest 25-75 mg i.m. hver 4. uge).  

 

Skift fra behandling med oral haloperidol til haloperidol dekanoat  

Almindeligvis bør dosis af haloperidoldekanoat være 10-15 gange den daglige orale dosis af haloperidol. Depotformuleringen injiceres hver 4. uge.  

 

Ved doser over 100 mg haloperidoldekanoat anbefales det, at første dosis er 100 mg efterfulgt af den resterende mængde 3-7 dage senere. 

 

Bemærk: 

 • I visse tilfælde kan det være nødvendigt at justere doseringsintervallet.
 • Ved kombination med andre formuleringer af haloperidol bør den totale dosis ikke overskride, hvad der svarer til 20 mg dgl.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Evt. lavere startdosis og langsommere dosistitrering.  

  Er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Halv startdosis og forsigtig dosisopjustering (mindre dosisøgninger og evt. længere intervaller) anbefales.  

Er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande
 • CNS-depression
 • Parkinsonisme
 • Lewy Body demens
 • Progressiv supranukleær parese (PSP)
 • Forlænget QT-interval eller medfødt lang QT-syndrom
 • Tidligere torsades de pointes eller ventrikulære arytmier
 • Nylig akut myokardieinfarkt
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Ukontrolleret hypokaliæmi
 • Samtidig behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet. Se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Organisk hjernelidelse
  • Hypertyroidisme
  • Nedsat krampetærskel
  • Risikofaktorer for cerebrovaskulære hændelser.
 • QT-forlængelse er forekommet. Bør ikke gives intravenøst pga. øget risiko for forlænget QT-interval og ventrikulær arytmi. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling, ved dosisøgning på 50% eller mere samt efter behov.
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Desuden forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. haloperidol. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Risiko for antikolinerg belastning 

Haloperidol er et middel med lille til moderat antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af styrke og doseringsinterval. Der ordineres 2 mg haloperidol max 5 x dgl., men der gives 5 mg x 2 med et interval på ca. 2 timer. Død (terminal patient).
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Ekstrapyramidale gener.
Almindelige (1-10%) Akatisi, Depression, Døsighed, Søvnløshed.
Parkinsonisme, Sedation, Tremor.
Rigiditet.
Seksuelle forstyrrelser.
Mundtørhed, Obstipation, Øget spytsekretion.
Reaktioner på indstiksstedet.
Vægtændring.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akinesi, Dyskinesier, Dystoni, Okulogyration.
Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Øget muskeltonus.
Ikke kendt Agitation, Konfusion, Psykose.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Ansigtsødem.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Gynækomasti, Priapisme.
Bronkospasme, Dyspnø, Laryngal ødem, Laryngospasme.
Eksfoliativ dermatitis, Fotosensibilitet.
Forlænget QT-interval*.
Fulminant leversvigt, Hepatitis, Kolestase, Leverpåvirkning.
Gangforstyrrelser, Hypokinesi, Tardive dyskinesier, Torticollis, Trismus.
Hyperprolaktinæmi.
Hypoglykæmi.
Hypotension, Leukocytoklastisk vasculitis, Ortostatisk hypotension, Ødemer.
Hypotermi, Malignt neuroleptikasyndrom, Pludselig død, Svimmelhed.
Kramper, Muskelkramper, Rhabdomyolyse.
Nystagmus.
Pancytopeni, Trombocytopeni.
Torsades de pointes-takykardi, Ventrikelflimren, Ventrikulær ekstrasystoli.
Urinretention.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Langtidsbehandling med store doser kan fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Midler, der hæmmer CYP2D6 (fx terbinafin, fluoxetin, paroxetin) eller CYP3A4, kan øge plasmakoncentrationen af haloperidol. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Haloperidol kan hæmme metaboliseringen af tricyckliske antidepressiva og codein.
 • Samtidig behandling med midler, der inducerer metaboliseringen af haloperidol (fx rifampicin, carbamazepin, phenobarbital) kan kræve dosisjusteringer af haloperidol.
 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Risiko for potensering af den antikolinerge effekt ved kombination med atropin, tricykliske antidepressiva eller antihistaminer.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 500 1. trimester-eksponerede levende fødte børn uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se endvidere Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3834, 3835, 3836

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er mellem 2 og 9%. Der er ikke set bivirkninger hos barnet.  

Er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages, at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Haloperidol er et 1. generations lavdosis antipsykotikum med relativt ringe sedativ og autonom effekt, men med større risiko for ekstrapyramidale bivirkninger. 

Efter intramuskulær injektion indtræder virkningen efter 1-3 døgn. Virkningsvarighed 3-4 uger.  

Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Depotpræparat. Haloperidoldecanoat er en prodrug, der i organismen hydrolyseres til det aktive haloperidol.
 • Steady state efter ca. 3 måneder.
 • Metaboliseres bl.a. via CYP2D6 og CYP3A4.
 • Vejledende terapeutisk plasmakoncentrationsområde 16-39 nanomol/l (6-15 nanogram/ml).

Indholdsstoffer

Haloperidoldecanoatinjektionsvæske, opl.  50 mg/mlinjektionsvæske, opl.  100 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 50 mg/ml, injektionsvæske, opl. 100 mg/ml
Andre:
Sesamolie : injektionsvæske, opl. 50 mg/ml, injektionsvæske, opl. 100 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 50 mg/ml 547398
5 amp. a 1 ml
359,95 4,75
(B) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 001511
5 amp. a 1 ml
387,75 2,56

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


3834. Gentile S. Antipsychotic therapy during early and late pregnancy. A systematic review. Schizophr Bull. 2010; 36(3):518-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18787227 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

30.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...