Sinquan®

Udgået: 09.03.2020
N06AA12
 
 
Tricyklisk antidepressivum.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg eller 50 mg doxepin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Voksne 

Initialt 50-75 mg dgl. som kan øges gradvis til højst 300 mg dgl. fordelt på en til flere doser. Normal vedligeholdelsesdosis er 75-150 mg dgl. Ved én daglig dosering tages normalt højst 150 mg ved sengetid. 

 

Bemærk 

 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, bl.a. pga. øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet. Se forsigtighedsregler.
 • Dosisnedsættelse kan være nødvendig til ældre, ved nedsat leverfunktion samt ved alvorlige eller persisterende antikolinerge bivirkninger.

Seponering

På grund af risiko for seponeringssymptomer som fx svimmelhed, ataksi, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær, influenzalignende symptomer og abdominalsmerter bør seponering foretages gradvis. 

 • Det anbefales normalt at aftrappe behandlingen over mindst 4 uger, gerne 8 uger eller længere.
 • Aftrapningsplanen skal løbende tilpasses individuelt til den enkelte patient.
 • I udgangspunktet kan der forsøges med en halvering af dosis med 1-2 ugers mellemrum (ved evt. symptomer forlænges intervallet med mindst 1 uge).
 • Når den lavest mulige dosis er nået, seponeres behandlingen efter nogle uger. Opstår der herefter symptomer, kan man forsøge at give mindst mulig dosis hver anden dag eller skifte til escitalopram dråber, som kan gives i passende fortynding.
 • Bemærk, at der typisk opstår problemer når sidste dosis seponeres, ikke ved de initiale halveringer af dosis. Desuden skal man omhyggeligt monitorere for om depressionen eller angsttilstanden vender tilbage med hyppige samtaler.
 • Hvis sidste del af aftrapningen ikke lader sig gøre, kan der evt. forsøges med skift til fluoxetin (fx 10-20 mg dgl.), der så seponeres uden aftrapning efter 1-2 ugers behandling.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Doxepins aktive metabolitter udskilles primært renalt. Tæt monitorering anbefales. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Interaktion med MAO-hæmmere  

Behandling med MAO-hæmmere (isocarboxazid, linezolid, moclobemid, rasagilin, selegilin). Behandling med en irreversibel MAO-hæmmer (fx isocarboxazid) inden for de sidste 14 dage eller en reversibel MAO-hæmmer (fx linezolid, moclobemid) inden for det sidste døgn. Det antibiotiske middel linezolid kan i enkeltstående tilfælde gives under tæt observation. Kombinationerne kan give alvorlige og i nogle tilfælde fatale reaktioner. 

 

Hjertelidelser  

Pga. øget risiko for hjertebivirkninger er doxepin kontraindiceret:  

 • Ved hjerteinsufficiens
 • Ved alle former for AV-blok
 • Ved kardielle ledningsforstyrrelser
 • I 6 måneder efter akut myokardieinfarkt.

Kontraindikationer pga. den antikolinerge virkning 

 • Glaukom
 • Urinretention.

Forsigtighedsregler

Børn og unge  

 • Hos børn og unge under 18 år er både set øget risiko for suicidal adfærd og aggressivitet.
 • Doxepin bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Hvis behandling alligevel skønnes nødvendig, overvåges nøje for tegn på suicidal adfærd.
 • Manglende erfaring vedr. langtidsbehandling af børn. Kontrol af vækst, modning og kognitiv/adfærdsmæssig udvikling anbefales.

 

Cariesrisiko  

På grund af øget cariesrisiko tilrådes regelmæssig tandlægekontrol, fx hver 3. måned.  

 

Diabetes mellitus  

Risiko for påvirkning af den glykæmiske kontrol hos patienter med diabetes mellitus.  

 

Hyperthyroidisme  

Øget risiko for arytmier. Patienten følges nøje.  

 

Hypomani eller mani  

Risiko for induktion af mani. Forsigtighed ved tidligere mani/hypomani. Behandling af bipolar depression med antidepressiva må almindeligvis kun foretages under samtidig dække af stemningsstabiliserende medicin. Ved udvikling af mani anbefales behandlingen seponeret eller, hvis der kommer seponeringssymptomer, udtrappet, da disse kan bidrage til at forværre manien.  

 

Kardiovaskulær lidelse  

Overdødelighed er set ved behandling med TCA hos patienter med hjertelidelser, især af arteriosklerotisk art. kardielle ledningsforstyrrelser kan forværres.  

 

Kramper  

Doxepin kan sænke krampetærsklen. Forsigtighed ved fx epilepsi. Behandlingen seponeres ved tegn på nedsat krampetærskel.  

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Doxepin er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning – en praktisk tilgang, juni 2019

 

Risiko for forlænget QT-interval  

QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen, efter 1-2 ugers behandling samt ved dosisøgning på 50% eller mere.  

Forsigtighed ved faktorer, der kan disponere for forlænget QT-interval, bl.a.:  

 • Elektrolytforstyrrelser
 • Bradykardi
 • Strukturel hjertesygdom
 • Hypothyroidisme
 • Samtidig behandling med diuretika
 • Kvinder
 • Ældre.

Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.  

 

Risiko for overdosering  

Opmærksomhed på den mulige risiko for overdosering i suicidalt øjemed.  

 

Skizofreni  

De psykotiske symptomer kan forværres, især hvis doxepin er eneste behandling. Skizofreni er en relativ kontraindikation på grund af risiko for provokation resp. eksacerbation af symptomer.  

 

Suicidaltanker og -adfærd  

Mulig øget risiko for suicidaltanker og -adfærd i starten af behandlingen, specielt hos unge under 25 år. Alle patienter følges tæt de første uger af behandlingen og ved dosisændringer. Speciel forsigtighed ved angstsymptomer eller ved tidligere suicidaladfærd.  

 

Tilstande der påvirkes af den antikolinergiske effekt  

En række tilstande kan forværres pga. den antikolinerge effekt, bl.a.:  

 • Autonom neuropati
 • GI-obstruktion
 • Glaukom (kontraindiceret)
 • Hjertesvigt
 • Myastenia gravis
 • Prostatahyperplasi
 • Tyrotoksikose
 • Vandladningsbesvær (kontraindiceret ved urinretention).

 

Ældre  

Forsigtighed pga. overdødelighed hos ældre ved behandling med TCA samt øget følsomhed for ortostatisk hypotension og evt. antikolinerge bivirkninger. 

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Kvalme, Mundtørhed, Obstipation.
Almindelige (1-10%) Agitation, Søvnløshed.
Ataksi, Ekstrapyramidale gener, Tremor.
Hypotension.
Sløret syn.
Svimmelhed, Træthed.
Diarré, Opkastning.
Takykardi.
Vægtøgning.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hallucinationer.
Paræstesier.
Stomatitis.
Tinnitus.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Fotosensibilitet, Purpura.
Ansigtsødem.
Arytmier, Kardielle ledningsforstyrrelser.
Forværret astma.
Gynækomasti, Impotens, Seksuelle forstyrrelser.
Hyper- eller hypoglykæmi.
Hypertension, Ortostatisk hypotension.
Konfusion.
Kramper.
Paralytisk ileus.
Tardive dyskinesier.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra depressionssymptomer.
 • Bl.a. glaukom (herunder akut glaukom), tungeødem, hyperpyreksi og suicidaladfærd er set, uden at frekvensen har kunnet bestemmes.
 • De antikolinerge, neurologiske, psykiske og kardiovaskulære bivirkninger ses oftest hos ældre.
 • Der er set forøget risiko for knoglebrud hos patienter over 50 år ved langvarig behandling med tricykliske antidepressiva, men øget risiko for afkalkning af knoglerne ses også ved ubehandlet depression.

Interaktioner

 • Kombination med MAO-hæmmere kan forårsage hypertensive kriser og er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af andre serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI og lithium) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom. Se SSRI.
 • Samtidig brug af CYP2D6-hæmmere vil øge plasmakoncentrationen af doxepin, se tablet 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Samtidig indgift af adrenalin og noradrenalin kan udløse hypertensive kriser. Dopamin frigør noradrenalin og kan givet sammen med doxepin øge blodtrykket.
 • Andre antikolinerge midler (fx antihistaminer og antiparkinsonmidler) øger den antikolinerge effekt.
 • Den antihypertensive virkning af adrenerge neuronblokkere (fx clonidin) svækkes af doxepin.
 • Plasmakoncentrationen af doxepin kan nedsættes ved samtidig indgift af barbiturater - specielt phenobarbital.
 • Forstærker effekten af CNS-supprimerende midler som fx alkohol, hypnotika og stærke analgetika.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Andre tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se endvidere Antiarytmika

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 150 1. trimester-eksponerede med tegn på en noget øget risiko for medfødte misdannelser. Disse data må dog betragtes som usikre. 

Se endvidere Antidepressiv behandling af gravide og Tricykliske antidepressiva

Referencer: 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2%. Der findes flere rapporter om alvorlige bivirkninger hos barnet. Se endvidere Tricykliske antidepressiva


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Tricycklisk antidepressivum. Hæmmer genoptaget af neurotransmitterne serotonin og noradrenalin. Påvirker desuden flere andre neurotransmittere og receptorer, hvilket har betydning for bivirkningsprofilen.  

Har, som andre antidepressiva, også indflydelse på en række andre faktorer, der kan være vigtige for mekanismen (fx opregulering af cortisolreceptorerne, medførende mindsket hypofyse-binyrebark aktivitet, øget neurogenese i hippocampus). 

Se endvidere tabel 4 i Antidepressiva

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 20-40% pga. betydelig first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Steady state efter ca. 1 uge.
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. den aktive metabolit desmethyldoxepin.
 • Plasmahalveringstid 8-24 timer (doxepin) og 33-80 timer (desmethyldoxepin).

Indholdsstoffer

Doxepinhårde kapsler  25 mghårde kapsler  50 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.) 151928
100 stk.
Udgået 09-03-2020
(B) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 506972
100 stk.
Udgået 09-03-2020

Foto og identifikation

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
SINEQUAN 25,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Hvid
Mål i mm: 5,1 x 14,2
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
SINEQUAN 50,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18,1
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Referencer

3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

14.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...