Rene agonister

N01AH, N02A, N07BC, R05DA

Revideret: 04.08.2020

Anvendelsesområder

Rene opioidagonister er indiceret ved: 

  • akutte postoperative og posttraumatiske smerter. Opioider har ofte en god effekt mod viscerale og iskæmiske smerter
  • cancersmerter
  • lungeødem og terminal respirationsinsufficiens med dyspnø og hoste
  • kroniske smerter som supplement til anden konsekvent gennemført behandling, når denne har vist sig utilstrækkelig. Tilbageholdenhed er påkrævet dels pga. risiko for udvikling af tolerans, kognitiv dysfunktion, psykisk afhængighed og evt. eufomani, dels pga. ringe effektivitet i denne patientgruppe.

Behandlingsvejledning

Akutte smerter 

Dosis i parentes gælder ældre (over 65 år) eller patienter der skønnes at være svækkede af anden årsag end alder. 

  • Ved stærke akutte smerter gives (1,25) 2,5-5 mg morphin i.v. til en voksen, evt. gentaget med 10-15 minutters interval.
  • Så snart tarmfunktionen er intakt, kan patienten overgå til oral dosering.
  • Titrering af dosis sker med korttids- og hurtigtvirkende morphinpræparat, fx tbl. morphin (5)-10 mg (4)-6 gange dgl. + tbl. morphin (5)-10 mg p.n. Ved forventet længere tids behandling omregnes døgndosis af korttidsvirkende morphinpræparat til depotpræparat, evt. med en reduktion til 60-80% af dosis. Ved uacceptable bivirkninger og/eller utilstrækkelig analgesi skiftes til andet opioid (opioidrotation).
  • Transdermal applikation er et alternativ, når oral opioidbehandling med depotpræparater ikke er mulig. Det er værd at bemærke omregningerne fra oral behandling til plasterbehandling, idet plastrene repræsenterer større doser, end man måske gør sig klart med risiko for overdosering til følge.

 

Transdermal applikation egner sig bedst til smertetilstande med relativ stabil smerteintensitet. Maksimal analgetisk virkning indtræder efter 17-24 timer for fentanylplastre, mens den for buprenorphinplastre først indtræder efter 60-72 timer. 

 

Bemærk: 

For at undgå obstipation ordineres laksantia fra 1. dag som ved behandlingsstart med øvrige opioider: Der startes sædvanligvis med et osmotisk virkende laksantia. Hvis dette er utilstrækkeligt, suppleres med middel med primær virkning på tarmmotorikken, se Laksantia

Præparatvalg

Morphin er førstevalgspræparat, og ved langvarige eller kroniske smertetilstande anvendes primært depotmorphin. Såfremt patienten ikke har tilstrækkelig effekt og/eller har uacceptable bivirkninger, bør skiftes til et andet oralt opioid. 

 

Transdermal behandling kan være indiceret til kroniske non-maligne smerter, såfremt der er særlige forhold, der gør oral behandling vanskelig, fx korttarmssyndrom. For enkelte meget bivirkningsfølsomme, ofte ældre patienter, kan lavdosis buprenorphin-plaster være en mulighed.  

Ækvianalgetiske doser

Tabel 1. Vejledende ækvianalgetiske doser (mg) for udvalgte opioider 

Må tages med forbehold, især ved langvarig opioidbehandling 

 

i.m.  

eller  

s.c.  

Oralt  

i.v.  

 

mg 

mg 

mg 

 

Agonister  

Morphin 

10 

30 

10 

Codein 

Findes ikke 

300 

Findes ikke 

Fentanyl 

0,2 

0,81) 

5) 

Hydromorphon 

Ketobemidon2) 

Findes ikke 

15 

Findes ikke 

Methadon

Findes ikke 

55)

Findes ikke 

Oxycodon 

7,5 

203) 

7,5 

Tapentadol 

Findes ikke 

100 

Findes ikke 

Tramadol 

Findes ikke 

150 

Findes ikke 

 

Partielle agonister  

Buprenorphin 

0,3 

0,4-0,64) 

0,3 

Nalbuphin 

8,6 

Findes ikke 

8,6 

1) Som sugetabletter (transmukosal + g.i.-absorption).
2) I kombination med spasmolytikum.
3) Den analgetiske effekt af oxycodon i kombination med naloxon i depotpræparat er ækvivalent med oxycodon i andre depotformuleringer.
4) Som resoribletter (transmukosal absorption). 

5) Anvendes kun af særligt uddannet personale.
* Ved vedligeholdelsesbehandling i kronisk sammenhæng er methadon ved oral tilførsel mindst 5 gange så potent som morphin. 

Skift mellem opioider kan beregnes her: 

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

 

Tabel 2. Vejledende ækvianalgetiske doser ved skift mellem morphin (oralt) 

og fentanyl (depotplastre). 

Ofte synes plasterdoseringen dog at være i underkanten, hvorfor man i danske lærebøger anbefaler multipla af oralt morphin mg/døgn svarende til 25 mikrogram/time fentanyl depotplaster 

Morphin oralt
(mg/døgn)
 

Fentanyl depotplastre
(µg/time)
 

30 

12 

60 

25 

120 

50 

180 

75 

240 

100 

300 

125 

360 

150 

420 

175 

480 

200 

Dosisjustering bør tidligst finde sted efter 2 døgn. 


Tabel 3. Omregning fra morphin (oralt) til fentanyl (plaster) til børn 

Omregningstabellen skal ikke bruges ved skift fra fentanyl depotplaster til andre opioider, da der kan forekomme overdosering (data baseres på undersøgelser med Durogesic®) 

Morphin oralt (mg/døgn)  

Fentanyl depotplastre µg/time  

30-44 

12 

45-134 

25 

For børn, der behandles med > 90 mg oral morphin dgl., findes der begrænsede tilgængelige data fra kliniske studier. 


Tabel 4. Vejledende ækvianalgetiske doser mellem morphin (oralt) og buprenorphin (depotplastre) 

Morphin oralt
(mg/døgn)
 

Buprenorphin som
depotplasterstyrker
 

(mikrogram/time)  

7,5 

15 

10 

22,5 

15 

30 

20 

45 

35 

75 

52,5 

105 

70 

135 

2 x 52,5 

165 

1 x 70 + 1 x 52,5 

195 

2 x 70 


Ved epidural indgift af det relativt hydrofile morphin (1-4 mg) indtræder virkningen efter 30-45 minutter og varer i 6-12 timer. Ved epidural indgift af de mere lipofile opioider, fentanyl, alfentanil og sufentanil indtræder virkningen betydeligt hurtigere (5-15 minutter), men varer kortere (1-4 timer), se Opioider (anæstetika). Ved intratekal (subarachnoidal) indgift af morphin (0,1-0,4 mg) indtræder virkningen efter 15 minutter og varer i op til 24 timer. 

Forgiftning

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  100 mikrogram 10 stk. (blister)   566,83
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  100 mikrogram 30 stk. (blister)   560,20
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  100 mikrogram 30 stk. (blister)   560,20
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  100 mikrogram 30 stk. (blister)   568,20
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  100 mikrogram 30 stk. (blister)   555,89
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  200 mikrogram 10 stk. (blister)   283,50
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  200 mikrogram 30 stk. (blister)   280,10
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  200 mikrogram 30 stk. (blister)   275,50
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  200 mikrogram 30 stk. (blister)   276,00
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  300 mikrogram 30 stk. (blister)   186,73
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  400 mikrogram 30 stk. (blister)   140,05
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  400 mikrogram 30 stk. (blister)   138,98
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  600 mikrogram 30 stk. (blister)   93,37
Fentanyl Abstral
Kyowa Kirin
sublinguale resoribletter  800 mikrogram 30 stk. (blister)   70,03
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter  400 mikrogram 15 stk. (blister)   174,54
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter  600 mikrogram 15 stk. (blister)   116,36
Fentanyl Actiq®
TEVA
sugetabletter  800 mikrogram 15 stk. (blister)   87,27
Oxycodon Codilek Depot
Sandoz
depottabletter  5 mg 30 stk. (blister)   38,68
Oxycodon Codilek Depot
Sandoz
depottabletter  10 mg 30 stk. (blister)   17,50
Oxycodon Codilek Depot
Sandoz
depottabletter  10 mg 50 stk. (blister)   28,75
Oxycodon Codilek Depot
Sandoz
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)   4,69
Oxycodon Codilek Depot
Sandoz
depottabletter  20 mg 50 stk. (blister)   23,25
Oxycodon Codilek Depot
Sandoz
depottabletter  20 mg 100 stk. (blister)   3,60
Oxycodon Codilek Depot
Sandoz
depottabletter  40 mg 100 stk. (blister)   3,22
Oxycodon Codilek Depot
Sandoz
depottabletter  60 mg 100 stk. (blister)   8,87
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  5 mg 100 stk. (blister)   22,79
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  10 mg 25 stk.   30,94
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  10 mg 100 stk.   23,74
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  30 mg 25 stk.   20,00
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  30 mg 100 stk.   9,98
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  60 mg 25 stk.   17,71
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  60 mg 100 stk.   2,41
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  100 mg 25 stk.   17,30
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  100 mg 100 stk.   7,97
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depottabletter  200 mg 90 stk.   13,86
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depotkapsler  30 mg 28 stk. (blister)   22,57
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depotkapsler  90 mg 28 stk. (blister)   14,55
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depotkapsler  150 mg 28 stk. (blister)   13,39
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depotgranulat til oral suspension, endosis  20 mg 30 stk.  
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depotgranulat til oral suspension, endosis  30 mg 30 stk.  
Morphin Contalgin®
Mundipharma
depotgranulat til oral suspension, endosis  60 mg 30 stk.  
Oxycodon Coxynon Depot
Parallelimport
depottabletter  10 mg 49 stk. (blister)   25,50
Oxycodon Coxynon Depot
Parallelimport
depottabletter  30 mg 98 stk. (blister)   20,57
Oxycodon Coxynon Depot
Parallelimport
depottabletter  60 mg 98 stk. (blister)   9,07
Morphin Depolan®
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  60 mg 30 stk. (blister)   12,42
Morphin Doltard®
Takeda Pharma
depottabletter  30 mg 100 stk. (blister)  
Morphin Doltard®
Takeda Pharma
depottabletter  60 mg 100 stk.   2,52
Morphin Doltard®
Takeda Pharma
depottabletter  100 mg 100 stk.   7,82
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre  12 mikrogram/time 8 stk. (matrix)   68,76
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre  25 mikrogram/time 8 stk. (matrix)   50,02
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre  50 mikrogram/time 8 stk. (matrix)   45,66
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre  75 mikrogram/time 8 stk. (matrx)   42,31
Fentanyl Durogesic®
Janssen
depotplastre  100 mikrogram/time 8 stk. (matrix)   39,69
Fentanyl Fentanyl "Mylan"
Mylan
Udgået 28.06.2021
depotplastre  75 mikrogram/time 16 stk.  
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre  12 mikrogram/time 4 stk.   59,55
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre  25 mikrogram/time 8 stk.   37,16
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre  50 mikrogram/time 16 stk.   27,50
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre  75 mikrogram/time 4 stk.   9,90
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre  75 mikrogram/time 8 stk.   28,12
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre  75 mikrogram/time 16 stk.   22,56
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre  100 mikrogram/time 4 stk.   20,32
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre  100 mikrogram/time 8 stk.   33,72
Fentanyl Fentanyl "Orion"
Orion Pharma
depotplastre  100 mikrogram/time 16 stk.   23,21
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  12 mikrogram/time 8 stk.   54,75
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  12 mikrogram/time 16 stk.   41,04
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  25 mikrogram/time 8 stk.   36,93
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  25 mikrogram/time 16 stk.   29,11
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  50 mikrogram/time 8 stk.   34,15
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  50 mikrogram/time 16 stk.   27,52
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  75 mikrogram/time 8 stk.   28,26
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  75 mikrogram/time 16 stk.   22,59
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  100 mikrogram/time 8 stk.  
Fentanyl Fentanyl "Sandoz"
Sandoz
depotplastre  100 mikrogram/time 16 stk.   23,24
Hydromorphon Hydofon
2care4 Generics
Udgået 06.09.2021
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 5 x 1 ml  
Hydromorphon Hydromorphonhydrochlorid "Kalceks"
Kalceks
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 5 x 1 ml   22,43
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning  50 mikrogram 6 stk.   1.881,70
Fentanyl Instanyl®
Takeda Pharma
næsespray, opløsning  100 mikrogram 6 stk.   940,85
Hydromorphon Jurnista
Janssen
depottabletter  8 mg 14 stk.   44,28
Hydromorphon Jurnista
Janssen
depottabletter  16 mg 14 stk (blister)   39,33
Hydromorphon Jurnista
Janssen
depottabletter  32 mg 14 stk.   32,74
Codein Kodein "Alternova"
Alternova
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   6,87
Codein Kodein "Alternova"
Alternova
filmovertrukne tabletter  25 mg 100 stk.   3,98
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  25 mg 30 stk.   6,94
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
filmovertrukne tabletter  25 mg 100 stk.   4,00
Codein Kodein "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  8 mg/ml 200 ml   8,41
Codein Kodein "SAD"
SAD
tabletter  25 mg 100 stk  
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  12 mikrogram/time 4 stk.   58,33
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  12 mikrogram/time 8 stk.   55,41
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  12 mikrogram/time 16 stk.   40,63
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  25 mikrogram/time 4 stk.  
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  25 mikrogram/time 8 stk.   36,93
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  25 mikrogram/time 16 stk.   28,78
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  50 mikrogram/time 8 stk.   33,96
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  50 mikrogram/time 16 stk.   27,25
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  75 mikrogram/time 8 stk.   27,72
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  100 mikrogram/time 8 stk.   33,69
Fentanyl Lafene
2care4 Generics
depotplastre  100 mikrogram/time 16 stk.   23,00
Oxycodon Lindoxa
2care4 Generics
injektions- og infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 1 ml   54,80
Oxycodon Lindoxa
2care4 Generics
injektions- og infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 2 ml   53,18
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  10 mg 20 stk. (blister)   29,73
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  10 mg 25 stk. (blister)   30,94
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)   23,74
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  30 mg 20 stk. (blister)   18,50
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  30 mg 25 stk. (blister)   20,00
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  30 mg 100 stk. (blister)   9,98
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  60 mg 25 stk. (blister)   17,71
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  60 mg 100 stk. (blister)   2,41
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  100 mg 25 stk. (blister)   17,30
Morphin Malfin
TEVA
depottabletter  100 mg 100 stk. (blister)   7,77
Methadon Marlodon
Orifarm Generics
tabletter  5 mg 100 stk.   2,39
Methadon Marlodon
Orifarm Generics
tabletter  10 mg 25 stk.  
Methadon Marlodon
Orifarm Generics
tabletter  10 mg 100 stk.  
Methadon Marlodon
Orifarm Generics
tabletter  20 mg 100 stk.   0,88
Methadon Marlodon
Orifarm Generics
tabletter  40 mg 100 stk.  
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  12 mikrogram/time 4 stk.   56,98
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  12 mikrogram/time 8 stk.   54,76
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  12 mikrogram/time 16 stk.   41,27
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  25 mikrogram/time 4 stk.   48,98
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  25 mikrogram/time 8 stk.   36,93
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  25 mikrogram/time 16 stk.   28,44
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  50 mikrogram/time 4 stk.   45,34
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  50 mikrogram/time 8 stk.   34,16
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  50 mikrogram/time 16 stk.   27,45
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  75 mikrogram/time 8 stk.   28,19
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  75 mikrogram/time 16 stk.   22,59
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  100 mikrogram/time 8 stk.   33,81
Fentanyl Matrifen®
Takeda Pharma
depotplastre  100 mikrogram/time 16 stk.   23,25
Methadon Metadon "2care4"
2care4 Generics
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   2,12
Methadon Metadon "2care4"
2care4 Generics
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,85
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  20 mg 10 stk. (blister)   4,68
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  20 mg 20 stk. (blister)   3,63
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   1,54
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  20 mg 100 stk.   1,54
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  5 mg 20 stk. (blister)   10,09
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  5 mg 100 stk.   2,07
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  1 mg/ml 10 ml   70,00
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  1 mg/ml 40 ml   24,03
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  1 mg/ml 50 ml   21,00
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  1 mg/ml 80 ml   14,91
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  1 mg/ml 100 ml   14,66
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  1 mg/ml 1000 ml   2,89
Methadon Metadon "DAK"
Takeda Pharma
oral opløsning  1 mg/ml 5000 ml   2,08
Morphin Morfin "Abcur"
Abcur
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 10 x 1 ml   59,81
Morphin Morfin "Alternova"
Alternova
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Morphin Morfin "Alternova"
Alternova
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Morphin Morfin "Alternova"
Alternova
tabletter  10 mg 100 stk.  
Morphin Morfin "Alternova"
Alternova
tabletter  30 mg 100 stk.   9,57
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  10 mg 10 stk.   29,80
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  10 mg 10 stk. (blister)   29,80
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   15,57
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  10 mg 100 stk.   11,55
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   11,69
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  30 mg 30 stk. (blister)   11,38
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
tabletter  30 mg 100 stk.   9,60
Morphin Morfin "DAK"
Takeda Pharma
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 10 x 1 ml   33,29
Morphin Morfin "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   15,32
Morphin Morfin "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter  10 mg 100 stk.   11,50
Morphin Morfin "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   11,50
Morphin Morfin "SAD"
SAD
tabletter  10 mg 10 stk  
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske  0,4 mg/ml 10 ml amp  
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske  5 mg/ml 2 ml amp  
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske  10 mg/ml 1 ml amp  
Morphin Morfin "SAD"
SAD
injektionsvæske  20 mg/ml 1 ml amp  
Morphin Morfin "SAD"
SAD
suppositorier  20 mg 10 stk  
Morphin Morfin "Takeda"
Takeda Pharma
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 10 ml   44,95
Morphin Morphine "Orion"
Orion Pharma
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 10 x 1 ml   30,37
Morphin Morphine "Unimedic"
Unimedic Pharma
injektionsvæske, opl.  1 mg/ml 10 x 10 ml   243,14
Morphin Oramorph®
Abcur
orale dråber, opløsning  20 mg/ml 20 ml   36,19
Morphin Oramorph®
Abcur
orale dråber, opløsning  20 mg/ml 20 ml   35,99
Morphin Oramorph®
Abcur
orale dråber, opløsning  20 mg/ml 20 ml  
Morphin Oramorph®
Abcur
oral opløsning  2 mg/ml 100 ml   70,28
Morphin Oramorph®
Abcur
oral opløsning  2 mg/ml 100 ml   82,40
Oxycodon Orionox Depot
Orion Pharma
depottabletter  5 mg 28 stk. (blister)   41,43
Oxycodon Orionox Depot
Orion Pharma
depottabletter  10 mg 28 stk. (blister)   14,96
Oxycodon Orionox Depot
Orion Pharma
depottabletter  10 mg 98 stk. (blister)   5,41
Oxycodon Orionox Depot
Orion Pharma
depottabletter  20 mg 28 stk. (blister)   12,88
Oxycodon Orionox Depot
Orion Pharma
depottabletter  20 mg 98 stk. (blister)   3,94
Oxycodon Orionox Depot
Orion Pharma
depottabletter  40 mg 98 stk. (blister)   3,38
Oxycodon Oxycodone "Hameln"
hameln
injektions- og infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 10 x 2 ml   42,37
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler  5 mg 30 stk. (blister)   18,50
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler  5 mg 100 stk. (blister)   9,73
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler  10 mg 30 stk. (blister)   17,54
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler  10 mg 100 stk. (blister)   7,97
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler  20 mg 30 stk. (blister)   20,43
Oxycodon Oxycodone "Teva"
TEVA
hårde kapsler  20 mg 100 stk. (blister)   13,19
Oxycodon Oxycodone "Vitabalans"
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   17,70
Oxycodon Oxycodone "Vitabalans"
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   10,60
Oxycodon Oxycodone "Vitabalans"
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   30,38
Oxycodon Oxycodone "Vitabalans"
Vitabalans
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   8,73
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   17,35
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)  
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   11,40
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)  
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   17,43
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)  
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)  
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   7,87
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)  
Oxycodon Oxycodonhydrochlorid "G.L."
G.L. Pharma Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   13,14
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  5 mg 28 stk. (blister)   42,50
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  10 mg 28 stk. (blister)   34,32
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  10 mg 50 stk.   24,91
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  10 mg 98 stk. (blister)   22,97
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  15 mg 28 stk. (blister)   28,46
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  15 mg 98 stk. (blister)   21,03
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  20 mg 28 stk. (blister)   30,39
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  20 mg 50 stk.   23,05
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  20 mg 98 stk. (blister)   21,53
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  30 mg 28 stk. (blister)   29,36
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  30 mg 98 stk. (blister)   20,26
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  40 mg 98 stk. (blister)   21,12
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  60 mg 98 stk. (blister)   10,51
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  80 mg 98 stk. (blister)   17,83
Oxycodon OxyContin® Depot
Mundipharma
depottabletter  120 mg 28 stk. (blister)   20,34
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  5 mg 30 stk. (blister)   15,08
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  5 mg 100 stk. (blister)   21,69
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  10 mg 30 stk. (blister)   14,19
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  10 mg 50 stk. (blister)   26,74
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  10 mg 100 stk. (blister)   5,10
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  20 mg 30 stk. (blister)   11,52
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  20 mg 50 stk. (blister)   22,35
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  20 mg 100 stk. (blister)   3,61
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  40 mg 30 stk. (blister)   3,32
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  40 mg 100 stk. (blister)   3,22
Oxycodon Oxylan Depot
G.L. Pharma Nordic
depottabletter  80 mg 100 stk. (blister)   8,35
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
smeltetabletter  5 mg 28 stk. (blister)   42,82
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
smeltetabletter  10 mg 28 stk. (blister)   43,89
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
smeltetabletter  20 mg 28 stk. (blister)   40,53
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler  5 mg 28 stk. (blister)   42,82
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler  5 mg 98 stk. (blister)   27,53
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler  10 mg 28 stk. (blister)   44,48
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler  10 mg 98 stk. (blister)   24,03
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler  20 mg 28 stk. (blister)   25,85
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
hårde kapsler  20 mg 98 stk. (blister)   23,64
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
oral opløsning  1 mg/ml 250 ml   45,74
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
oral opløsning  10 mg/ml 120 ml   43,22
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 1 ml   55,64
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 2 ml   53,65
Oxycodon Oxynorm®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  10 mg/ml 4 x 20 ml   42,58
Hydromorphon Palladon®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 x 1 ml   31,77
Hydromorphon Palladon®
Mundipharma
injektions- og infusionsvæske, opl.  50 mg/ml 5 x 1 ml   31,64
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  5 mg 28 stk. (blister)   14,94
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  10 mg 28 stk. (blister)   15,64
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  10 mg 100 stk.   4,79
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  15 mg 28 stk. (blister)   28,46
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  15 mg 98 stk. (blister)   21,03
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  20 mg 28 stk. (blister)   12,32
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  20 mg 100 stk.   5,25
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  30 mg 28 stk. (blister)   29,36
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  30 mg 98 stk. (blister)   20,26
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  40 mg 100 stk.   3,04
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  60 mg 98 stk. (blister)   8,88
Oxycodon Reltebon Depot
TEVA
depottabletter  80 mg 98 stk. (blister)   8,34
Morphin Sendolor®
FrostPharma
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 10 x 1 ml   30,77
 
 
Gå til toppen af siden...