Koagulationsfaktorer og andre hæmostasefaktorer

B02BB, B02BD, B02BX

Revideret: 25.05.2021

Anvendelsesområder

Koagulationsfaktormangel

De almindeligste former for medfødt koagulationsfaktormangel er hæmofili A (faktor VIII-mangel) og hæmofili B (faktor IX-mangel). Behandling af disse og de øvrige, sjældnere, arvelige koagulationsfaktormangler foretages i eller i samarbejde med et hæmofilicenter. Behandling af erhvervede koagulationsfaktormangler bør ligeledes foregå i samarbejde med et hæmofilicenter eller en koagulationskyndig læge.  

Nedenstående tabel giver en oversigt over faktorkoncentrater, som kan anvendes ved mangel på en enkelt koagulationsfaktor.  

 

Oversigt over koagulationsfaktorkoncentrater 

Faktormangel  

Prævalens*  

(per 1 mill.)  

Koncentrat  

Art  

K-værdi  

T½ (dage)  

Fibrinogen 

< 1  

Humant fibrinogen (Fibclot)  

PD  

se**  

2,5  

Humant fibrinogen (Riastap

PD 

se** 

2,5 

Protrombin 

< 1  

PCC (Confidex®

PD  

2  

2-3  

PCC (Octaplex®

PD 

2-3 

PCC (Prothromplex®

PD 

2-3 

Faktor V 

< 1  

FFP (OctaplasLG®)  

PD  

1  

0,5  

Faktor VII 

2  

 

Eptacog alfa (Novoseven®)  

R  

-  

0,25  

PCC (Confidex®

PD 

0,25 

PCC (Octaplex®

PD 

0,25 

PCC (Prothromplex®

PD 

0,25 

Faktor VIII 

100  

 

Efmoroctocog alfa (Elocta

0,8 

Turoctocog alfa pegol (Esperoct®

0,75 

Damoctocog alfa pegol (Jivi

0,75 

Lonoctocog alfa (Afstyla

R  

2  

0,6 

Rurioctocog alfa pegol (Adynovi

0,6 

Octocog alfa (Advate

0,5 

Octocog alfa (Kovaltry

0,5 

Moroctocog alfa (ReFacto® AF

0,5 

Simoctocog alfa (Nuwiq

0,5 

Susoctocog alfa (Obizur

R  

0,5 

Turoctocog alfa (NovoEight®

0,5 

Koagulationsfaktor VIII (Octanate

PD 

0,5 

Faktor IX 

20  

 

 

 

 

 

Albutrepenonacog alfa (Idelvion)  

R  

1  

2-5  

Eftrenonacog alfa (Alprolix)  

R  

1  

3-4  

Nonacog betapegol (Refixia®

R  

4,5 

Nonacog alfa (Benefix®

Nonacog gamma (Rixubis

PCC (Confidex®

PCC (Octaplex®

PD 

PCC (Prothromplex®

PD 

FAKTOR X 

 

PCC (Confidex®

PD 

1,5 

PCC (Octaplex®

PD 

1,5 

PCC (Prothromplex®

PD 

1,5 

Faktor XI 

2  

FFP (OctaplasLG®)  

PD  

1  

3  

Faktor XIII 

0,5  

Koagulationsfaktor XIII (Cluvot

PD  

2  

3-11  

Catridecacog† (NovoThirteen)  

3-11 

  • * Prævalensen refererer til arvelig faktormangel.
  • PD: Plasmaderiveret.
  • R: Rekombinant.
  • K-værdi: Stigning i faktoraktivitet i % (0,01 KIE/l) pr. indgivet IE/kg af faktorkoncentrat. De anførte K-værdier er omtrentlige, bør bestemmes individuelt for hver patient og hvert præparat.
  • PCC: Protrombinkomplekskoncentrat (indeholder koagulationsfaktorerne II, VII, IX og X).
  • FFP: Friskfrosset plasma.
  • ** Fibrinogen 1 mg/kg giver en stigning i plasmakoncentrationen på 0,05 mikromol/l.
  • †Kun til patienter med mangel på faktor XIII A-subunit.

 

Fibrinogenkoncentrat

Registreret indikation er forebyggelse og behandling af blødninger hos patienter med medfødt hypo- eller afibrinogenæmi med blødningstendens. Fibrinogenkoncentrat er også anvendt ved forskellige former for erhvervet fibrinogenmangel og blødning, men dokumentationen for effekt er ringe (3754).  

Ved behandling af kongenit afibrinogenæmi er det på grund af tromboserisiko vigtigt at undgå fibrinogenkoncentrationer over 6 mikromol/l. Ved blødning stiles efter P-fibrinogen på 3-4 mikromol/l, indtil blødningen ophører, derefter 0,5-1 mikromol/l indtil opheling. Børn har kortere halveringstid end voksne. Dosistitrering anbefales. 

Protrombinkompleks-koncentrat

Anvendes ved arvelig eller erhvervet kombineret mangel på de vitamin K-afhængige koagulationsfaktorer, fx ved svær leversygdom eller overdosering med vitamin K-antagonister og direkte orale antikoagulantia (DOAKs) . Alternativt anvendes friskfrosset plasma.  

Udvikling af koagulationsinhibitorer

Patienter med medfødt koagulationsfaktormangel kan ved behandling med den manglende faktor med tiden udvikle antistoffer (inhibitor) mod den pågældende faktor. Det ses hos ca. 30% af patienter med hæmofili A og hos ca. 2% af patienter med hæmofili B. Risikoen for udvikling af inhibitor afhænger af hæmofiliens sværhedsgrad og desuden af mutationens art, variationer i immunresponsgener (HLA og MHC-II) og aktivering af immunsystemet (kirurgi, traume, infektion) ved eksposition for faktorpræparat. Inhibitordannelsen vil oftest betyde, at det ikke længere er muligt at opnå hæmostase ved indgift af den manglende faktor. I stedet anvendes koncentrater indeholdende én eller flere aktiverede koagulationsfaktorer. Ved erhvervet hæmofili A kan endvidere anvendes rekombinant porcin faktor VIII.  

 

Udvikling af neutraliserende antistoffer er som nævnt en meget almindelig bivirkning ved behandling af hæmofili A med faktorkoncentrater. Det gælder alle faktorkoncentrater, som har været på markedet i længere tid og anvendes til behandling af tidligere ubehandlede patienter (PUP's: previously untreated patients). I produktresuméer for faktor VIII-koncentrater angives hyppigheden af inhibitorudvikling i visse tilfælde som ikke-almindelig. Det gælder kun for koncentrater, som kun er anvendt til patienter, som under behandling hidtil med andet præparat ikke har udviklet antistoffer (PTP's: prevoiusly treated patients (>100 eksponeringsdage)). Der kan være en vis forskel på koncentraternes immunogenecitet, men hidtil har det vist sig, at inhibitorudviklingen stiger til meget almindelig, når koncentraterne tages i brug til behandling af PUP's.  

Prokoagulante midler til patienter med koagulationsinhibitorer

Aktiveret protrombinkomplekskoncentrat 

Aktiveret protrombinkomplekskoncentrat (APCC) anvendes til patienter med antistoffer mod faktor VIII eller faktor IX.  

 

Rekombinant aktiveret faktor VII 

Eptacog alfa anvendes til patienter med antistoffer mod faktor VIII eller IX og visse patienter med Glanzmanns trombasteni.  

 

Rekombinant porcin faktor VIII 

Susoctocog alfa anvendes til behandling af blødningsepisoder hos patienter med erhvervet hæmofili forårsaget af antistoffer mod faktor VIII.  

 

Systemisk non-faktor prokoagulant behandling 

Systemisk prokoagulant behandling har hidtil bestået i infusion af plasmaderiverede eller rekombinante koagulationsfaktorer. Nye systemiske prokoagulantvirkende midler, som ikke indeholder koagulationsfaktorer, er under udvikling. Det drejer sig om midler, som har en hæmmende virkning på de naturlige antikoagulantia og midler, der er udformet, så de danner bro mellem koagulationsfaktorer og derved erstatter funktionen af den manglende koagulationsfaktor, Emicizumab er et antitof, der danner bro mellem faktor IXa og X. Emicizumab er godkendt til forebyggelse af blødninger hos patienter med hæmofili A med og uden inhibitor. 

Faktorkoncentrater til patienter med von Willebrands sygdom

Der anvendes enten et rekombinant eller et plasmaderiveret koncentrat, der indeholder biologisk aktivt von Willebrand faktor. De plasmaderiverede koncentrater Haemate og Wilnativ indeholder både von Willebrand faktor og faktor VIII. Det plasmaderiverede Willfact og det rekombinante Veyvondi indeholder ikke faktor VIII, og der skal derfor ved svære blødninger eller kirurgisk indgreb samtidig gives faktor VIII-præparat i forbindelse med første dosis. 

 

Der findes behandlingsvejledning fra Medicinrådet vedr. von Willebrands sygdom (4604)

Behandlingsvejledning

Hæmofili A og B

De to nationale hæmofilicentre har ekspertise med hensyn til bløderbehandling. 

 

Der findes behandlingsvejledninger fra Medicinrådet vedr. hæmofili A og B (4604)

 

I nødstilfælde kan anvendes følgende standarddoseringer. 

Standarddoseringer (til brug i nødstilfælde)

Den gennemsnitlige stigning i plasmaaktiviteten af faktor VIII er omkring 0,02 KIE/l og af faktor IX omkring 0,01 KIE/l for hver enhed infunderet pr. kg legemsvægt. 

Akutte blødninger

Patienter med større blødninger skal hurtigst muligt have tilført en koncentration af faktor VIII/IX på 50-100% (0,50-1,00 KIE/l) af normalværdien. Koncentrationen bør herefter holdes over 20% (0,20 KIE/l), indtil læsionen er helet (1-2 uger). For at forebygge intrakranielle blødninger, selv efter mindre hovedtraumer hos patienter med hæmofili A/B, bør denne behandling gives profylaktisk 1-2 gange. 

Mindre blødninger

Det er som regel tilstrækkeligt med en initial faktorkoncentration på 0,30-0,40 KIE/l, evt. efterfulgt af en koncentration på 0,10-0,20 KIE/l i 2-5 døgn. 

Større kirurgiske indgreb

Hos patienter, som lider af hæmofili, eller som mistænkes derfor, bør disse kun udføres på sygehuse med særlig ekspertise inden for hæmofili. 

Mindre kirurgiske indgreb

Fx ledpunkturer og brokoperationer. Her er det tilstrækkeligt at holde faktor VIII/IX-koncentrationen omkring 0,50 KIE/l under operationen og dernæst omkring 0,15-0,20 KIE/l i det postoperative forløb i 6-10 døgn. 

Før tandekstraktioner

Der gives en éngangsdosis, som skal øge faktorniveauet til omkring 0,50 KIE/l. Desuden gives tranexamsyre 15-25 mg/kg legemsvægt p.o. 1 time før tandekstraktion og herefter 4 gange dgl. i en uge. Herefter gives mundskylning med 10 ml 5%-opløsning af tranexamsyre 4 gange dgl. i en uge. 

Indgivelse

Faktorkoncentraterne gives langsomt i.v. over 2-10 min. afhængig af dosis og ifølge brugsvejledningen, som også indeholder instruktion for tilberedning af opløsning. 

Forsigtighedsregler

Hæmofilipatienter med kardiovaskulære risikofaktorer eller sygdomme kan have samme risiko for at udvikle kardiovaskulære hændelser som ikke-hæmofile patienter, når koagulationen er normaliseret ved behandling med faktorkoncentrat. En stigning i faktorniveauet efter administration kan, især hos patienter, der allerede har kardiovaskulære risikofaktorer, give patienten mindst den samme risiko for myokardieinfarkt eller anden tromboembolisk sygdom som den del af befolkningen, der ikke har hæmofili. Derfor skal patienterne undersøges og overvåges for cerebrale og kardielle risikofaktorer. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 sæt (2 ml)  
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt (2 ml)  
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt (2 ml)  
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IE 1 sæt (2 ml)  
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 sæt (5 ml)  
Octocog alfa Advate
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE 1 sæt (5 ml)  
Rurioctocog alfa pegol Adynovi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU/2 ml 500 IE (Baxject III)  
Rurioctocog alfa pegol Adynovi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU/2 ml 1000 IE  
Rurioctocog alfa pegol Adynovi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU/5 ml 2000 IE (Baxject III)  
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 250 IE  
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 500 IE  
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1000 IE  
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IU 1500 IE  
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 2000 IE  
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2500 IU 2500 IE  
Lonoctocog alfa Afstyla
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IU 3000 IE  
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 1 stk.  
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 stk.  
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 stk.  
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 stk.  
Eftrenonacog alfa Alprolix
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IU 1 stk.  
Nonacog alfa Benefix®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  500 IE 1 stk.  
Nonacog alfa Benefix®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  1000 IE 1 stk.  
Nonacog alfa Benefix®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2000 IE 1 stk.  
Nonacog alfa Benefix®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  3000 IE 1 stk.  
Koagulationsfaktor XIII Cluvot
CSL Behring
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  250 IE 250 IE  
Koagulationsfaktor XIII Cluvot
CSL Behring
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  1250 IE 1250 IE  
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Protein S
Confidex®
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt  
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Protein S
Confidex®
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt  
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 1 sæt  
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 sæt  
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  750 IU 1 stk.  
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 sæt  
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IU 1 sæt  
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 sæt  
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IU 1 sæt  
Efmoroctocog alfa Elocta
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  4000 IU 1 stk.  
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt  
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt  
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IE 1 sæt  
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 sæt  
Turoctocog alfa Esperoct®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE 1 sæt  
Humant plasmaprotein med koagulationsfaktor VIII inhibitor bypassing activity Feiba®
Takeda Pharma
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  50 enheder/ml 1000 enheder  
Human fibrinogen Fibclot
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  1,5 g 1 sæt   25.811,17
Human fibrinogen Fibryga
Octapharma
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  1 g 1 g   25.908,25
Koagulationsfaktor VIII
von Willebrand-faktor
Haemate®
CSL Behring
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske   500 IE  
Koagulationsfaktor VIII
von Willebrand-faktor
Haemate®
CSL Behring
pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske   1000 IE  
Emicizumab Hemlibra
Roche
injektionsvæske, opl.  30 mg/1 ml 1 stk.   11.325,95
Emicizumab Hemlibra
Roche
injektionsvæske, opl.  60 mg/0,4 ml 1 stk.   11.314,13
Emicizumab Hemlibra
Roche
injektionsvæske, opl.  105 mg/0,7 ml 1 stk.   11.308,84
Emicizumab Hemlibra
Roche
injektionsvæske, opl.  150 mg/1 ml 1 stk.   11.306,83
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 stk.  
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 stk.  
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 stk.  
Albutrepenonacog alfa Idelvion
CSL Behring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 stk.  
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 sæt  
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt  
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt  
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 stk.  
Damoctocog alfa pegol Jivi
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE 1 sæt  
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 sæt  
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt  
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt  
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 sæt  
Octocog alfa Kovaltry
Bayer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE 1 sæt  
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 1 sæt  
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 sæt  
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 sæt  
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1500 IU 1 sæt  
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 sæt  
Turoctocog alfa NovoEight®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IU 1 sæt  
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 mg 1 sæt  
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2 mg 1 sæt  
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  5 mg 1 sæt  
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  8 mg 1 sæt  
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  1 mg 1 sæt  
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2 mg 1 sæt  
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  5 mg 1 sæt  
Eptacog alfa Novoseven®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  8 mg 1 sæt  
Catridecacog NovoThirteen
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2500 IU 2500 IU  
Simoctocog alfa Nuwiq
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IU 1 stk.  
Simoctocog alfa Nuwiq
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 stk.  
Simoctocog alfa Nuwiq
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 stk.  
Simoctocog alfa Nuwiq
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 stk.  
Susoctocog alfa Obizur
Takeda Pharma
Udgået 06.09.2021
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 enheder/dosis 1 stk.  
Koagulationsfaktor VIII Octanate
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  50 IE/ml 1 x 5 ml  
Koagulationsfaktor VIII Octanate
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  200 IE/ml 5 ml  
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Protein S
Octaplex®
Octapharma
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  500 IE 1 htgl.  
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Protein S
Octaplex®
Octapharma
pulver og solvens til infusionsvæske, opl.  1000 IE 1 sæt  
Koagulationsfaktor II
Koagulationsfaktor IX
Koagulationsfaktor VII
Koagulationsfaktor X
Protein C
Prothromplex®
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  600 IE 600 IE  
Moroctocog alfa ReFacto® AF
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  500 IU 1 stk.  
Moroctocog alfa ReFacto® AF
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  1000 IU 1 stk.  
Moroctocog alfa ReFacto® AF
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2000 IU 1 stk.  
Moroctocog alfa ReFacto® AF
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  3000 IU 1 stk.  
Nonacog betapegol Refixia®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IU 1 sæt  
Nonacog betapegol Refixia®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IU 1 sæt  
Nonacog betapegol Refixia®
Novo Nordisk
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IU 1 sæt  
Human fibrinogen Riastap
CSL Behring
pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  1 g 1g   25.968,75
Nonacog gamma Rixubis
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 IE 1 stk.  
Nonacog gamma Rixubis
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE 1 sæt  
Nonacog gamma Rixubis
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 stk.  
Nonacog gamma Rixubis
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  2000 IE 1 stk.  
Nonacog gamma Rixubis
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  3000 IE 1 stk.  
Vonicog alfa Veyvondi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  650 IE 1 stk.  
Vonicog alfa Veyvondi
Takeda Pharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1300 IE 1 stk.  
von Willebrand-faktor Willfact
Swedish Orphan Biovitrum
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE 1 stk.  
Koagulationsfaktor VIII
von Willebrand-faktor
Wilnativ
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 IE+500 IE 5 ml  
Koagulationsfaktor VIII
von Willebrand-faktor
Wilnativ
Octapharma
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1000 IE+1000 IE 10 ml  

Referencer

3754. Lunde J, Stensballe J, Wikkelsø A et al. Fibrinogen concentrate for bleeding - a systematic review. Acta Anaesthesiol Scand. 2014; 58:1061-74, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25059813 (Lokaliseret 22. august 2018)

 
 
 
Gå til toppen af siden...