Rocephalin® IV

Rocephalin
J01DD04
 
 

Anvendelsesområder

 • Alvorlige infektioner forårsaget af ceftriaxonfølsomme bakterier, fx unrinvejsinfektion, pneumoni eller meningitis.
 • Anbefales af Sundhedsstyrelsen til behandling af gonoré og gonoroisk øjeninfektion.

 

Bemærk: 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 1 g ceftriaxon (som natriumsalt).
Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 2 g ceftriaxon (som natriumsalt).  

Doseringsforslag

Behandling af infektioner 

 • Voksne og børn > 12 år eller med legemsvægt ≥ 50 kg
  • 1-2 g i.v. i døgnet givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 4 g i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser.
 • Børn 15 dage - 12 år med legemsvægt < 50 kg
  • 50 -80 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. givet i én dosis.
  • Ved livstruende infektioner kan dosis øges til 100 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet, evt. fordelt på 2 doser (højst 4 g)
 • Børn < 15 dage
  • 20-50 mg/kg legemsvægt i døgnet i.v. i én dosis.

 

Behandling af gonoroisk øjeninfektion 

 • Nyfødte
  • Sundhedsstyrelsen anbefaler ceftriaxon 25-50 mg/kg legemsvægt, maksimalt 125 mg i.m. som éngangsdosis.

 

Behandling af gonoré 

Bemærk: 

 • I.v. injektion gives langsomt i løbet af 2-4 min. Ved høje doser og til børn bør der infunderes langsomt, over mindst 30 min.
 • I.v. infusion gives i løbet af 30 min.
 • I.m. indgift bør kun anvendes, hvis i.v. indgift ikke kan gennemføres, idet ceftriaxon er kraftigt lokalirriterende. Der bør sædvanligvis ikke anvendes i.m. til børn < 1 år.
 • Men hvis ceftriaxon anvendes i.m. til nyfødte, fx ved gonoroisk øjeninfektion, må der ikke anvendes lidocainholdig opløsningsvæske.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering på baggrund af tæt monitorering, især ved samtidig stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Cefalosporinallergi
 • Nyfødte med forhøjet bilirubin
 • Præmature og nyfødte (op til 28 dage) med gulsot, hypoalbuminæmi eller acidose
 • Pga. risiko for udfældning af ceftriaxon-calciumsalt må der hos nyfødte (op til 28 dage) ikke samtidigt indgives calciumholdige i.v. opløsninger.

Forsigtighedsregler

Overfølsomhed 

 • Svær overfølsomhed over for andre β-laktamantibiotika, selvom risikoen for krydsallergi er lav (ved penicillinallergi < 1 %). Ved alvorlig penicillinreaktion med svær urticaria, luftvejs- eller kredsløbspåvirkning anbefales forsigtighed inkl. anafylaksiberedskab.

Blodsukkertest 

 • Ceftriaxon kan give falsk lave estimerede blodsukkerværdier ved brug af visse blodsukkertest. Der henvises til brugsvejledningen for den aktuelle blodsukkertest.

Encefalopati 

 • Encefalopati er især set hos ældre med stærkt nedsat nyrefunktion eller forstyrrelser i centralnervesystemet. Ved mistanke om ceftriaxon-relateret encefalopati (fx nedsat bevidsthedsniveau, ændret mental tilstand, myoklonus, kramper), bør seponering af ceftriaxon overvejes.

 

Natriumindhold: 1 g pulver indeholder 3,6 mmol natrium, som svarer til 211 mg natriumchlorid.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Eosinofili, Leukopeni, Trombocytopeni.
Diarré, Hyppig eller tynd afføring.
Forhøjede leverenzymer.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Koagulationsforstyrrelser, Neutropeni.
Svimmelhed.
Candidiasis  (genital).
Sjældne (0,01-0,1 %) Pseudomembranøs colitis.
Glucosuri.
Encefalopati.
Hæmaturi.
Bronkospasme.
Ødemer.
Ikke kendt Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi.
Pancreatitis, Stomatitis.
Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitet, Jarisch-Herxheimers reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Superinfektion.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Falsk positiv galaktosæmitest.
Kramper.
Oliguri.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.

* Falsk positive resultater ved ikke-enzymatiske glucosebestemmelser.  

Interaktioner

 • Ceftriaxons baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som chloramphenicol, erythromycin og tetracyclin og potenseres in vitro af aminoglykosider og polymyxin.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge ceftriazons nefrotoksicitet.
 • Der er mulighed for interaktion mellem ceftriaxon og calciumholdige i.v. opløsninger, og derfor bør ceftriaxon og calciumholdige opløsninger ikke blandes eller indgives samtidigt. Dette gælder også op til 48 timer efter indgivelse af enten ceftriaxon eller calciumholdige i.v. opløsninger.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Generelt synes cefalosporiner ikke forbundet med en øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. For ceftriaxon er der dog kun specifikke data for under 100 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 6%. Mulige alternativer, se Cefalosporiner (β-laktamantibiotika)

Enkeltdosis som led i behandlingen af gonoré er næppe forbundet med en reel risiko for det ufødte barn. 

Referencer: 3714

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 4%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer bakteriernes cellevægssyntese ved at hæmme penicillinbindende proteiner og virker dermed baktericidt.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Ceftriaxon har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Visse Enterobacter spp.
    • Hæmophilus influenzae
    • Moraxella catarrhalis
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 

 • Til i.v. injektion
  • 1 g pulver til injektionsvæske opløses i medfølgende solvens.
 • Til i.m. injektion
  • 1 g pulver til injektionsvæske opløses i 3,5 ml lidocainchlorid-injektionsvæske 10 mg/ml.
  • Injektionen gives dybt intraglutealt, og der injiceres højst 1 g i hver side.
  • Denne opløsning må kun anvendes til i.m. injektion og ikke gives i.v.
  • Bemærk: Hvis ceftriaxon anvendes i.m. til en nyfødt, fx ved gonoroisk øjeninfektion, må der ikke anvendes lidocainholdig opløsningsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • 2 g pulver til infusionsvæske opløses i 40 ml isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Pga. risiko for udfældning må det ikke blandes med calciumholdige opløsninger, og pga. uforligelighed bør det ikke blandes med andre farmaka. Infusionsvæsken er let gullig.

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig injektions-/infusionsvæske kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°) eller i højst 6 timer ved temperaturer på højst 25°C, men bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Ceftriaxonpulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1 gpulver til infusionsvæske, opl.  2 g

Hjælpestoffer

Andre:
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1 g 419294
1 stk.
204,35 408,70
(B) pulver til infusionsvæske, opl. 2 g 405677
1 stk.
351,25 351,25

Referencer

3714. Ramus RM, Shefield JS, Mayfield JA et al. A randomized trial that compared oral cefixime and intramuscular ceftriaxone for the treatment of gonorrhea in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 2001; 185(3):629-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11568790 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

24.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...