Actilyse®

B01AD02
 
 

Indirekte enzymatisk virkende fibrinolytikum. Anvendes som trombolytikum. Human vævsplasminogenaktivator (rt-PA), fremstillet ved genteknologi. Identisk med genuin human vævsplasminogenaktivator. 

Anvendelsesområder

 • STEMI-patienter, der ikke kan tilbydes direkte infarkt PCI.
 • Lungeemboli hos hæmodynamisk ustabile patienter, hvor risikoen for klinisk forværring og eventuel død vurderes at være høj.
 • Akut iskæmisk apopleksi med symptomvarighed ≤ 4,5 timer.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning i hætteglas. 1 hætteglas indeholder 10 mg, 20 mg eller 50 mg alteplase. 

Doseringsforslag

Akut myokardieinfarkt 

 • Ved symptomvarighed < 12 timer:
  • 15 mg i.v. som bolus
  • efterfulgt af 0,75 mg/kg legemsvægt (maks. 50 mg) som infusion over 30 min.
  • efterfulgt af 0,5 mg/kg legemsvægt (maks. 35 mg) som infusion over 60 min.

Særligt for trombolyse ved akut myokardieinfarkt: 

 • Trombolysen skal suppleres med clopidogrel 300 mg (75 mg ved alder ≥ 75 år) straks, efterfulgt af 75 mg dgl.
 • Trombolysen skal desuden suppleres med lavmolekylært eller ufraktioneret heparin, se skema.

 

Indledning  

Vedligeholdelse  

Dalteparin 

30 IE/kg i.v. + 90 IE/kg s.c. 

120 IE/kg s.c. x 2 dgl. i 5-7 dage 

Enoxaparin 

30 mg i.v. +
1 mg/kg s.c. 

1 mg/kg s.c. x 2 dgl. i 72 timer 

Ufraktioneret heparin 

60 IE/kg (maks. 4.000 IE) i.v. efterfulgt af 12 IE/kg/time (maks. 1.000 IE/time) i.v. 

Dosisjustering så APTT holdes på 60-85 s. Fortsættes 1 døgn. 

 

Lungeemboli 

 • 10 mg i.v. som bolus efterfulgt af 90 mg som infusion over 2 timer.
 • Ved vægt < 65 kg må totaldosis ikke overstige 1,5 mg/kg legemsvægt.
 • Efter infusion suppleres behandlingen med heparin under APTT-kontrol.
 • Behandlingen skal gives inden for 14 dage efter symptomdebut.

 

Akut iskæmisk apopleksi 

 • 16 år < alder < 80 år: 0,9 mg/kg legemsvægt, højst 90 mg som infusion over 60 min.
 • 10 % af dosis gives som i.v. bolus.
 • Behandlingen skal påbegyndes inden for 4,5 timer efter symptomdebut.
 • Administration af acetylsalicylsyre og heparin skal undgås i de første 24 timer efter behandlingen.
 • Døgndosis af heparin til tromboseprofylakse må ikke overstige 10.000 IE s.c.

 

Tromboserede intravenøse katetre og AV-shunts 

 • Til instillation kan anvendes 2 mg alteplase.
 • Rekanalisation kræver undertiden 2-3 instillationer med 30 min. interval.

 

Bemærk: Begrænset erfaring vedr. børn og unge. 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion, da leverens evne til at danne koagulationsfaktorer er nedsat ved denne tilstand, og alteplase i sig selv øger risikoen for blødning.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Akut stroke hos børn og unge under 16 år.
 • Aktiv blødning, bortset fra menstruation.
 • Hæmoragisk diatese.
 • Cerebrovaskulært attak inden for de sidste 3 måneder.
 • Traume, kirurgi, fødsel inden for de sidste 10 dage.
 • Alle former for CNS-beskadigelse.
 • Nylig gastro-intestinal eller okkult blødning.
 • Ukontrolabel hypertension.
 • Punktur af legemshuler.
 • Ulcerative tarmsygdomme.
 • Bakteriel endocarditis eller pericarditis.
 • Akut pancreatitis.
 • Diabetisk proliferativ retinopati.
 • Overfølsomhed over for gentamicin, da præparatet kan indeholde rester af dette fra fremstillingsprocessen.
 • Malign grundlidelse er en relativ kontraindikation
 • Akut iskæmisk stroke: blodglucose < 2,8 mmol/l eller > 22,2 mmol/l).

Forsigtighedsregler

 • Intramuskulære injektioner bør undgås.
 • Arteriepunktur bør undgås, men kan, hvis det skønnes påkrævet, tages i arteria radialis med efterfølgende kompression i mindst 30 min.
 • Proppen i hætteglasset indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Angina pectoris, Hjerteinsufficiens.
Blødning ved indstiksstedet.
Lungeødem.
Cerebral hæmoragi, Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Blødningstendens.
Hjertestop.
Purpura.
Kredsløbskollaps, Subaraknoidal blødning.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier, AV-blok, Bradykardi.
Hæmoptyse.
Allergiske reaktioner  (herunder urticaria, bronkospasme, angioødem).
Lungeemboli, Tromboemboli.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.
Epileptisk anfald.
Delirium, Depression, Konfusion, Psykose, Talebesvær.

Interaktioner

 • Behandling med ACE-hæmmere øger risikoen for angioødem og andre anafylaktoide reaktioner.
 • Øget blødningsrisiko ved samtidig brug af:
  • GPIIb-IIIa antagonister
  • coumarinderivater
  • orale antikoagulanter
  • trombocytaggregations-hæmmere
  • hepariner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk. Det er dog ikke sandsynligt, at barnet vil blive eksponeret for terapeutiske mængder af lægemidlet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Aktiverer proenzymet plasminogens omdannelse til plasmin, der nedbryder fibrin.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 5 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektions-/infusionsvæske 

Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens (10 ml, 20 ml eller 50 ml sterilt vand).  

  

Forligelighed ved infusion 

 • Den brugsfærdige opløsning kan fortyndes op til 1:5 med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Den må ikke fortyndes med kulhydratholdige infusionsvæsker og må ikke blandes med andre lægemidler.
 • Hvis alteplase og heparin gives samtidigt, skal det ske i to separate drop.

  

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 8 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC) og i 24 timer i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 114678
10 mg (htgl.) + 10 ml solvens
991,35 9.913,50
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 404491
20 mg (htgl.) + 20 ml solvens
1.776,00 8.880,00
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 404533
50 mg (htgl.) + 50 ml solvens
4.415,25 8.830,50
 
 

Revisionsdato

11.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...