Dapson "Scanpharm"

J04BA02
 
 

Middel mod dermatitis herpetiformis. 

Anvendelsesområder

Dermatitis herpetiformis. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg dapson. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialt 50-100 mg dgl. I svære tilfælde kan dosis øges til maksimalt 200 mg dgl. i en kortere periode.
 • Når virkningen er indtrådt, reduceres døgndosis gradvis til mindst mulige vedligeholdelsesdosis.

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år.

Kontraindikationer

 • Glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • Allergi over for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, da krydsallergi er beskrevet.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved overfølsomhed over for andre sulfonamider, som carboanhydrasehæmmere, furosemid, proteinkinasehæmmere, thiazider, triptaner og sulfonylurinstoffer, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.
 • Forsigtighed ved hjerte-, lunge-, lever- og nyresygdomme
 • Forsigtighed ved anæmi, især ved glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel.
 • Bestemmelse af hæmoglobin, leukocyttal og differentialtælling, trombocytter, reticulocytter og methæmoglobin bør foretages ugentligt, indtil terapeutisk effektiv dosis er opnået, derefter hver 3. måned.
 • Albumin, kreatinin og leverenzymer bør initialt bestemmes hver 3. uge, derefter hver 3. måned.
 • HIV-smittede patienter bør observeres omhyggeligt for hæmatologiske bivirkninger.
 • Patienter med anden etnisk oprindelse end nordeuropæisk bør undersøges for glucose-6-fosfatdehydrogenasemangel inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hæmolyse, Methæmoglobinæmi*.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leverpåvirkning.
Neuropati.
Psykose.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Hepatitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet.
Ikke kendt Hæmolytisk anæmi.
Hypotyroidisme.

Krydsallergi med sulfonamider ses hos 10-25%. 

* Ved behandling af methæmoglobinæmi fremkaldt af dapson bør behandlingsdosis af methylthioniumchlorid ikke overstige 4 mg/kg legemsvægt. 

Interaktioner

Probenecid, trimethoprim og pyrimethamin kan øge plasmakoncentrationen af dapson.
Rifampicin kan sænke plasmakoncentrationen af dapson.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ufuldstændige data for ca. 1.000 eksponerede gravide, som primært var i behandling for kutan lepra og malaria. Data er meget mangelfulde mht. ekspositionstidspunkt og uønsket fosterpåvirkning, men der er tilsyneladende ikke en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Mindst 5 tilfælde af medfødt hæmolyse/methæmoglobinæmi er beskrevet. 

Referencer: 4340

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 23%, hvilket er højt. Hæmolytisk anæmi er beskrevet hos mindst ét barn. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Forgiftning

Uro, opkastning, takykardi, cyanose, hemiglobinæmi og hæmolyse.
Behandling: Methylthioninumchlorid mod hemiglobinæmi, se Hemiglobindannere

Evt. plasmaferese. Gentagen indgift af aktivt kul har vist sig at forkorte plasmahalveringstiden af dapson, indtaget i overdosis. 

Farmakodynamik

Folatafhængige processer, nukleinsyresyntesen og den oxidative fosforylering i P. jiroveci menes at blive hæmmet.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-8 timer.
 • Steady state efter ca. 8 dage.
 • Metaboliseres ved acetylering i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 10-50 timer.
 • Udskilles med galden. Enterohepatisk cirkulation forekommer.
 • Ca. 20% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg (kan dosisdisp.) 011053
100 stk.
302,55 3,03

Foto og identifikation

Tabletter  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 50 mg
 
 
 

Referencer

4340. Brabin BJ, Eggelte TA, Parise M et al. Dapsone therapy for malaria during pregnancy: maternal and fetal outcomes. Drug Saf. 2004; 27(9):633-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15230645 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

30.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...