Zofran®

A04AA01
 
 

Serotonin-receptorantagonister af 5-HT3-typen med antiemetisk virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Frysetørrede tabletter. 1 frysetørret tablet indeholder 4 mg eller 8 mg ondansetron.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 0,8 mg ondansetron (som hydrochlorid).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg ondansetron (som hydrochlorid).
Suppositorier. 1 suppositorie indeholder 16 mg ondansetron. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Stærkt opkastningsinducerende kemoterapi
  Voksne. Efter indledende parenteral eller oral behandling fortsættes efter 24 timer med 8 mg hver 12. time i indtil 5 døgn.
 • Mindre opkastningsinducerende kemoterapi, hvor initial oral indgift er mulig
  Voksne. 8 mg 0,5-2 timer før kemoterapi. Derpå 8 mg hver 12. time i indtil 5 døgn.
 • Kvalme og opkastninger efter stråleterapi
  Voksne. 8 mg 1-2 timer før stråleterapi. Derpå 8 mg hver 12. time. Behandlingens varighed afhænger af strålebehandlingens varighed.
 • Profylaktisk mod postoperativ kvalme og opkastning hos risikopatienter
  Voksne. 16 mg 1 time før anæstesi.
 • Opkastningsinducerende kemoterapi
  Børn > 6 mdr. Efter indledende parenteral behandling fortsættes hver 12. time i indtil 5 døgn med 2 mg for en total legemsoverflade < 0,6 m2 og 4 mg for > 0,6 m2. Den totale daglige dosis må ikke overstige voksendosis.

 

Parenteralt 

 • Stærkt opkastningsinducerende kemoterapi
  Voksne. 8 mg som langsom i.v. bolusinjektion over mindst 30 sekunder eller som korttidsinfusion over 15 min. umiddelbart før kemoterapi.
  Ved manglende effekt kan dosis gentages hver 4. time i alt 2 gange eller alternativt som kontinuerlig infusion af 1 mg/time i 24 timer.
  Initialdosis må ikke overskride 16 mg (som korttidsinfusion over 15 min.) pga. øget risiko for forlænget QT-interval.
  Efter 24 timer skiftes til oral behandling (8 mg hver 12. time).
 • Mindre opkastningsinducerende kemoterapi og stråleterapi, hvor initial oral indgift ikke er mulig
  Voksne. 8 mg (4 ml) som langsom i.v. bolusinjektion eller -infusion over 15 min. umiddelbart før behandlingen. Derpå skiftes til oral dosering.
 • Opkastningsinducerende kemoterapi
  Børn > 6 mdr. 5 mg/m2 legemsoverflade som langsom i.v. bolusinjektion eller -infusion over mindst 15 min. umiddelbart før behandlingen.
  Den intravenøse dosis må ikke overstige 8 mg. Derpå skiftes til oral dosering.
 • Profylakse og behandling af postoperativ kvalme og opkastning
  Voksne. Op til 8 mg som langsom i.v. bolusinjektion eller i.m.
  Børn > 1 måned. 0,1 mg/kg legemsvægt op til højst 4 mg som langsom i.v. bolusinjektion.
  Profylaktisk gives ondansetron i forbindelse med anæstesiindledningen som langsom i.v. bolusinjektion.


Rektalt 

 • Opkastningsinducerende kemoterapi og stråleterapi
  Voksne. 16 mg 1-2 timer før behandling. Derpå 16 mg 1 gang dgl. i indtil 5 døgn.

 

Bemærk: 

 • Behandling af børn er en specialistopgave.
 • Effekten af ondansetron kan øges ved samtidig indgift af dexamethason eller andre glukokortikoider.
 • Ved stærkt opkastningsinducerende kemoterapi (med enten cisplatin eller cyclophosphamid og et antracyclin i kombination) kan den antiemetiske effekt øges ved at kombinere behandlingen med aprepitant.
 • Tabletterne skal lægges oven på tungen, hvor de opløses i løbet af få sekunder og derefter synkes. Patienter med mundtørhed kan ikke anvende disse.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Højst 8 mg dgl. ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med apomorphin.
 • Tabletterne indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).
 • Overfølsomhed over for andre selektive 5-HT3-receptorantagonister.

Forsigtighedsregler

 • Ondansetron kan skjule okkult blødning i forbindelse med adenotonsillær operation, og tæt monitorering tilrådes.
 • Subakut tarmobstruktion, idet tarmmotiliteten kan påvirkes.
 • Forsigtighed ved forlænget QT-interval eller øget risiko herfor (fx elektrolytforstyrrelser, kongestiv hjerteinsufficiens og bradyarytmi) pga. risiko for torsades de pointes. Hypokaliæmi og hypomagnesiæmi skal være korrigeret inden behandlingsstart.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Obstipation.
Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (ved rektal adm.), Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (ved parenteral adm.).
Rødme og varmefølelse.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Arytmier, Bradykardi.
Leverpåvirkning.
Muskelkramper.
Ekstrapyramidale gener  (fx okulogyr krise og dystoni).
Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Synsforstyrrelser  (fx sløret syn, primært ved i.v. adm.).
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval.
Meget sjældne (< 0,01 %) Forbigående blindhed  (især ved i.v. adm.).
Toksisk epidermal nekrolyse.

Interaktioner

 • Potente CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af ondansetron. Se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Brug af ondansetron sammen med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, kan resultere i yderligere QT-forlængelse.
 • Samtidig brug af ondansetron med kardiotoksiske lægemidler, fx antracycliner, kan øge risikoen for arytmier.
 • Serotoninsyndrom (se SSRI) er forekommet ved samtidig brug af ondansetron og andre serotonerge midler, fx SSRI og SNRI.
 • Samtidig behandling med apomorphin skal undgås pga. tilfælde med udtalt hypotension og bevidsthedstab.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for > 100.000 1. trimester-eksponerede.  

Sammenlagt er der i de største og nyeste datasæt ikke nogen overrisiko generelt eller for hjertesygdomme. Enkelte studier har tidligere rejst mistanke om en mindre øget risiko for hjertemisdannelser - denne har været omdiskuteret og må betragtes som afvist med et nyere meget stort datasæt. Nyeste data tyder på lille overrisiko for læbe-gane-spalte; fra 0,11% til 0,14%. Risikoen er i absolutte tal uændret meget lav. 

Et studie fra 2019 (4152) må betragtes som metodologisk mere end kontroversielt og kan ikke indgå i en samlet betragtning. 

Referencer: 3073, 3711, 4150, 4151, 4152, 4153

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Serotonin-receptorantagonist. Bindes selektivt til 5-HT3-receptorerne i kemoreceptor-triggerzonen, nucleus tractus solitarius samt på vagale afferente nervebaner.  

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6, CYP3A og CYP1A2.
 • < 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 60%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Rektal administration. Biotilgængelighed ca. 60%. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 6 timer.
 • Parenteral administration. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 10 minutter (i.m.).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæsker. pH ca. 3,5 


Forligelighed ved infusion 

Injektionsvæsken er blandbar med isotonisk glucose- eller natriumchlorid-infusionsvæske, 10 % mannitol og Ringer-lactat-infusionsvæske. Kan blandes med dexamethason-injektionsvæske. Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 

Indholdsstoffer

Ondansetronfrysetørrede tabletter  4 mgfrysetørrede tabletter  8 mgoral opløsning  0,8 mg/mloral opløsning  0,8 mg/ml  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl.  2 mg/mlsuppositorier  16 mg

Hjælpestoffer

Konservering:
Natriumbenzoat  (E211) : oral opløsning 0,8 mg/ml
Smag:
Jordbær : frysetørrede tabletter 4 mg, frysetørrede tabletter 8 mg, oral opløsning 0,8 mg/ml
Andre:
Aspartam : frysetørrede tabletter 4 mg, frysetørrede tabletter 8 mg
Citronsyre : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml
Macrogoler : suppositorier 16 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml
Natriumcitrat : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) frysetørrede tabletter 4 mg 031216
10 stk. (blister)
225,30 90,12
(A) frysetørrede tabletter 8 mg 497617
10 stk. (blister)
525,25 105,05
(A) oral opløsning 0,8 mg/ml 574510
50 ml
459,25 183,70
(A) oral opløsning 0,8 mg/ml  (Paranova Danmark) 159302
50 ml
458,00 183,20
(A) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 175253
5 x 2 ml
447,25 357,80
(A) suppositorier 16 mg 135167
5 stk. (blister)
Udgået 09-08-2021

Substitution

frysetørrede tabletter 4 mg
Ondansetron "Bluefish" Bluefish, Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
Ondansetron "Orifarm" Orifarm Generics, Ondansetron, smeltetabletter 4 mg
 
frysetørrede tabletter 8 mg
Ondansetron "Bluefish" Bluefish, Ondansetron, smeltetabletter 8 mg
Ondansetron "Orifarm" Orifarm Generics, Ondansetron, smeltetabletter 8 mg
 

Foto og identifikation

Frysetørrede tabletter  4 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,9 x 8,9
frysetørrede tabletter 4 mg
 
 
 

Frysetørrede tabletter  8 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,9 x 11,9
frysetørrede tabletter 8 mg
 
 
 

Referencer

3073. Kaplan YC, Richardson JL, Keskin-Arslan E et al. Use of ondansetron during pregnancy and the risk of major congenital malformations: A systematic review and meta-analysis. Reprod Toxicol. 2019; 86:1-13, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30849498 (Lokaliseret 16. oktober 2019)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4152. Zambelli-Weiner A, Via C, Yuen M et al. First trimester ondansetron exposure and risk of structural birth defects. Reprod Toxicol. 2019; 83:14-20, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30385129 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4150. Lavecchia M, Chari R, Campbell S et al. Ondansetron in Pregnancy and the Risk of Congenital Malformations: A Systematic Review. J Obstet Gynaecol Can. 2018; 40(7):910-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29754832 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4151. Huybrechts KF, Hernández-Díaz S, Straub L et al. Association of Maternal First-Trimester Ondansetron Use With Cardiac Malformations and Oral Clefts in Offspring. JAMA. 2018; 320(23):2429-37, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30561479 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4153. Parker SE, Van Bennekom C, Anderka M et al. Ondansetron for Treatment of Nausea and Vomiting of Pregnancy and the Risk of Specific Birth Defects. Obstet Gynecol. 2018; 132(2):385-94, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29995744 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

21.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...