Konakion® Novum

B02BA01
 
 

Anvendelsesområder

 • K-vitaminmangel
 • Profylaktisk ved vitamin K-mangel
 • Overdosering af coumarinderivater
 • Profylaktisk mod blødningstendens ved salicylatforgiftning, se Acetylsalicylsyre (forgiftninger).

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg phytomenadion. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Profylaktisk til gravide
  • 10-20 mg i.m. dgl. i svangerskabets sidste uge.
  • Gives ved kendt K-vitaminmangel, ellers gives K-vitamin kun til den nyfødte (se nedenfor).
 • K-vitaminmangel
  • 5-10 mg i.v. eller oralt. Doseringen kan gentages ved behov.
 • Patienter med høj INR med eller uden lettere blødning
  • 1-5 mg i.v.
  • Dosering af oral og i.v. K-vitamin er afhængig af INR-niveau, samtidig blødning og behandling med vitamin K-antagonist.
  • Fald i INR kan først forventes efter nogle timer. Maksimal effekt efter 36 timer.
 • Patienter med høj INR og svær, evt. livstruende blødning
  • 5-10 mg i.v. (over mindst 30 sek.) sammen med frisk frosset plasma eller protrombin kompleks-koncentrat afhængig af den kliniske tilstand og forudgående dosering af antikoagulantia.
  • Doseringen kan gentages efter behov.
  • Se endvidere Vitamin K-antagonister.

Børn > 1 år 

 • Dosis afhænger af indikation og legemsvægt.

Børn < 1 år 

 • Profylaktisk
  • Raske nyfødte født ≥ 28. svangerskabsuge
   Ved fødslen gives 1 mg (0,1 ml) i.m. inden for de første par timer. Der er ikke behov for yderligere K-vitamintilskud, heller ikke til børn, der udelukkende ernæres af modermælk.
  • Neonatale født < 28. svangerskabsuge
   Ved fødslen gives 0,5 mg (0,05 ml) i.m. eller i.v. inden for de første par timer.
   Yderligere doser på baggrund af koagulationsstatus.
 • Behandling
  • Initialt 0,5 eller 1 mg i.v. og yderligere doser efter behov.

Bemærk 

 • Injektionsvæsken kan gives i.v. eller oralt.
 • Ved oral administration trækkes den ønskede mængde op fra ampullen vha. en sprøjte. Kanylen fjernes, og injektionsvæsken gives direkte i patientens mund. Skyl efter.
 • Phytomenadion må ikke gives som i.m. injektion til patienter i antikoagulationsbehandling pga. risiko for intramuskulær blødning og mulig depoteffekt.

Nedsat leverfunktion

Ved svært nedsat leverfunktion med nedsat proteinsyntese er effekten af phytomenadion tvivlsom. Vurderes ved monitorering af INR. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Parenteral administration kan medføre øget risiko for kernicterus hos for tidligt fødte med legemsvægt under 2,5 kg.
 • Ved ophævelse af virkningen af vitamin K-antagonister bør dosis afpasses efter patientens tromboserisiko og blødningsrisiko. Hvis patienten ikke bløder, bør der gives behandling med lavmolekylært heparin, så længe INR er under terapeutisk niveau.

Bivirkninger

Ved ophævelse af vitamin K-antagonistbehandling stiger patientens risiko for tromboemboli. 

Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.

Interaktioner

Biologisk kompetitiv antagonisme mellem orale antikoagulantia af coumarintypen og vitamin K. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for < 200 gravide eksponeret for phytomenadion i 1. trimester uden tegn på øget risiko for uønsket fosterpåvirkning. Fysiologisk molekyle. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

 • Som del af et enzymsystem i leveren er phytomenadion (vitamin K1) nødvendig for dannelsen af koagulationsfaktorerne II (protrombin), VII, IX og X samt de fysiologiske inhibitorer protein C og S.
 • Phytomenadion er også en antagonist til derivater af kumarolgruppen.
 • De vitamin K-afhængige plasmakoagulationsfaktorer begynder at stige inden for 1-3 timer, men klinisk effektive niveauer opnås tidligst efter 12-24 timer, og maksimal effekt ses efter 1½ døgn.

 

Farmakokinetik

 • Terminal plasmahalveringstid 8-20 timer (i.v.) - længere ved i.m. indgift - og væsentligt længere hos børn (ca. 70 timer).
 • < 10% udskilles uændret gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 6. 

 

Forligelighed ved infusion
Injektionsvæsken kan injiceres i løbende drop med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 370007
5 amp. a 0,2 ml
116,85 233,70
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 404939
5 amp. a 1 ml
96,85 38,74

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

25.07.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...