Granocyte®

L03AA10
 
 

Human (glykosyleret) granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstere. 

Anvendelsesområder

 • Reduktion i varigheden af neutropeni hos patienter, der behandles med myeloablativ behandling efterfulgt af stamcelleinfusion.
 • Reduktion i varigheden af svær neutropeni med sequelae hos patienter, der behandles med kemoterapi med høj incidens af febril neutropeni.
 • Mobilisering af stamceller til perifert blod.

Lenograstim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne og hæmatologiske lidelser og disses behandling. 

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, fyldt sprøjte. 1 hætteglas indeholder: 

 • 13,4 mill. IE (105 mikrogram) lenograstim (G-CSF)
 • 33,6 mill. IE (263 mikrogram) lenograstim (G-CSF).

1 injektionssprøjte indeholder 1 ml sterilt vand. 

Doseringsforslag

Kemoterapi-induceret neutropeni, neutropeni i forbindelse med stamcelleinfusion efter myeloablativ behandling og mobilisering af stamceller til perifert blod efter kemoterapi 

 

Voksne og børn > 2 år. 19,2 mill. IE (150 mikrogram)/m2 legemsoverflade/dag svarende til ca. 0,64 mill. IE (5 mikrogram)/kg legemsvægt/dag som s.c. injektion eller i.v. infusion over 30 minutter. 

 

 • Efter kemoterapi induceret neutropeni opstartes behandling før forventet neutropeniperiode afhængig af kemoterapiens intensitet. Første dosis bør tidligst administreres 24 timer efter kemoterapi.
 • Efter stamcelleinfusion bør første dosis ikke administreres før 24 timer efter endt stamcelleinfusion.
 • Daglig dosering bør fortsættes, indtil neutrofiltallet er stabiliseret i normalområdet. Behandlingsvarighed er maksimalt 28 dage.

 

Mobilisering af stamceller til perifert blod uden forudgående kemoterapi 

1,28 mill. IE (10 mikrogram)/kg/dag. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Bør som hovedregel ikke gives fra dagen før til dagen efter kemoterapi, da marvfølsomheden for kemoterapi øges pga. synkronisering af granulocytmodningen
 • Indeholder phenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved phenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Human granulocyt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) kan fremme vækst af myeloide og visse ikke-myeloide celler in vitro, og forsigtighed tilrådes ved kronisk myeloid leukæmi, myelodysplastiske syndromer eller sekundær akut myeloid leukæmi.
 • Pga. den potentielle risiko i forbindelse med svær leukocytose tilrådes kontrol af leukocyttallet med regelmæssige intervaller under behandlingen.
 • Arterielle og venøse tromboembolier er forekommet ved brug af lenograstim. Monitorering af patienter med kendte risikofaktorer for udvikling af trombose anbefales.
 • Beskyttelseshætten indeholder latex, som kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Leukocytose, Trombocytopeni.
Kvalme.
Kraftesløshed.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet LDH.
Muskuloskeletale smerter.
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Splenomegali.
Abdominalsmerter.
Smerter.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hæmoptyse.
Kapillær lækagesyndrom.
Sjældne (0,01-0,1%) Interstitiel pneumonitis, Lungefibrose, Lungeinfiltrater, Lungeødem.
Lungeblødning.
Meget sjældne (< 0,01%) Akut febril neutrofil dermatose  (Sweets syndrom).
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Pyoderma gangrenosum.
Adult Respiratory Distress Syndrome  (ARDS).
Erythema nodosum.
Miltruptur.
Kutan vasculitis.
Ikke kendt Glomerulonefritis.
Arterielle og venøse tromboembolier.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Fysiologisk vækstfaktor - bør kun anvendes i tilslutning til antineoplastisk behandling.
 

Se: Antineoplastiske midler 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
På grund af molekylets størrelse og proteinstruktur er en reel eksponering af barnet usandsynlig.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

G-CSF stimulerer via binding til specifikke membranreceptorer proliferation og differentiering af hæmopoietiske myeloide knoglemarvsceller og regulerer derved produktionen og frigørelsen af funktionelle neutrofile granulocytter og forstadieceller til blodbanen. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 30% efter anbefalet dosis.
 • Metaboliseres fuldstændigt til peptider.
 • Plasmahalveringstid 3-4 timer ved steady state efter s.c. injektion og 1-1,5 timer efter gentagen i.v. infusion.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning til injektionsvæske ca. 6,5. 

  

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens til flg. slutkoncentration:
  • Granocyte® 13,4 mill. IE: 105 mikrogram/ml efter rekonstitution.
  • Granocyte® 33,6 mill. IE: 263 mikrogram/ml efter rekonstitution.


Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den brugsfærdige injektionsvæske fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske:
  • Granocyte® 13,4 mill. IE: Injektionsvæsken fortyndes med 50 ml infusionsvæske  til en slutkoncentration på  0,26 mill. IE (2 mikrogram/ml).
  • Granocyte® 33,6 mill. IE: Injektionsvæsken fortyndes med 100 ml infusionsvæske  til en slutkoncentration  på  0,32 mill. IE (2,5 mikrogram/ml).
 • Infusionsvæske gives som i.v. infusion over 30 minutter. Se endvidere medfølgende vejledning.

  

Holdbarhed 

 • ikke fryses.
 • Brugsfærdig injektionsvæske og infusionsvæske er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8oC, men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Lenograstimpulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  13,4 Mill. IEpulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  33,6 Mill. IE

Hjælpestoffer

Andre:
Arginin : pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 13,4 Mill. IE, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 33,6 Mill. IE
L-Methionin : pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 13,4 Mill. IE, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 33,6 Mill. IE
Mannitol : pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 13,4 Mill. IE, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 33,6 Mill. IE
Phenylalanin : pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 13,4 Mill. IE, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 33,6 Mill. IE
Polysorbat 20 : pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 13,4 Mill. IE, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 33,6 Mill. IE
Sterilt vand : pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 13,4 Mill. IE, pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 33,6 Mill. IE

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 13,4 Mill. IE 552799
5 stk.
1.828,30 1.218,87
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 33,6 Mill. IE 172364
5 stk.
3.639,80 968,80
 
 

Revisionsdato

11.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...