Fungizone®

J02AA01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg (50.000 IE) amphotericin B. 

Doseringsforslag

Før behandling med konventionel amphotericin i terapeutiske doser administreres 1 mg i.v. i 20 ml glucose-infusionsvæske over 20-30 minutter for at teste for intolerans. Temperatur, puls, respiration og blodtryk skal monitoreres hver 15. minut over en periode på 2-4 timer. 

 

Systemisk anvendelse af amphotericin B bør kun foregå under indlæggelse. 

 • Initialt 0,25 mg/kg legemsvægt i.v. som infusion over 20-30 minutter.
 • Herefter sædvanligvis 0,7-1,0 mg/kg legemsvægt i.v. 1 gang dgl.
 • Højst 1,5 mg/kg legemsvægt i.v.

 

Varighed af infusion 

 • Infusion bør gives over mindst 2 timer, men helst 6 timer.
 • Hurtig infusion over < 1 time kan medføre hyperkaliæmi og arytmier, især ved nedsat nyrefunktion, og bør derfor undgås.

 

Advarsel: Infusionskoncentrat må ikke gives ufortyndet. 

 

Bemærk  

 • Dosis og infusionshastighed afviger væsentligt fra AmBisome® indeholdende liposomal amphoriticin B. Derfor er AmBisome® indeholdende liposomal amphoriticin B og Fungizone® indeholdende konventionel (non-lipid) amphotericin B ikke substituerbare.
 • Overdosering kan resultere i hjerte- og respirationsstop, se Forsigtighedsregler.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, betinget

 • GFR 0-60 ml/min.

  Forsigtighed ved samtidig administration af andre potentielt nyretoksiske farmaka, fx aminoglykosider, ciclosporin og cisplatin. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Overdosering af amphotericin B er set ved forveksling af AmBisome® indeholdende liposomal amphoriticin B og Fungizone® indeholdende konventionel amphotericin B, som ikke er substituerbare. Derfor bør der være klare instrukser for håndtering af tilfælde af overdosering med amphotericin B, da overdosering kan resultere i hjerte- og respirationsstop. I tilfælde af overdosering af amphotericin B skal behandlingen straks afbrydes, og patientens kliniske tilstand skal monitoreres nøje, herunder nyre-, lever- og hjertefunktion, hæmatologisk status og elektrolytter. Den efterfølgende behandling bør være symptomatisk. Der findes ingen specifik antidot til amphotericin B, og amphotericin B kan ikke fjernes ved hæmodialyse.
 • Samtidig administration af andre potentielt nyretoksiske farmaka som aminoglykosider, ciclosporin, cisplatin og pentamidin.
 • Nyrefunktion og elektrolytter bør kontrolleres regelmæssigt, specielt ses hypokaliæmi ofte.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af farmaka, hvis effekt eller toksicitet forøges ved hypokaliæmi.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling mellem dosering af AmBisome liposomal og Fungizone (ikke-ækvipotente). Da plasmakoncentration af de lipidformulerede amphotericin-præparater (bl.a. AmBisone liposomal) er lavere end af konventionelt amphotericin B, kompenseres der herfor ved en højere dosering. Fejlagtigt gives Fungizone i den høje dosering, og dette medfører overdosering. Hypokaliæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme, Opkastning.
Kulderystelser, Temperaturstigning.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hypokaliæmi.
Nyrefunktionspåvirkning  (herunder tubulær acidose).
Dyspnø.
Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Anæmi.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi.
Utilpashed.
Flebitis ved indstiksstedet.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-carbamid, Vægttab.
Hypomagnesiæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Myalgi.
Hovedpine.
Hududslæt.
Hypertension, Kredsløbskollaps.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Eosinofili, Koagulationsforstyrrelser, Leukopeni, Trombocytopeni.
Arytmier, Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Høretab, Tinnitus.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Melæna.
Svimmelhed.
Fulminant leversvigt.
Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.
Hyperkaliæmi.
Kramper.
Encefalopati, Perifer neuropati.
Akut nyresvigt, Anuri, Oliguri.
Allergisk alveolitis, Bronkopulmonal dysplasi, Bronkospasme, Lungeødem.
Ødemer.
Ikke kendt Ventrikelflimren.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Neurologiske forstyrrelser.
Nefrogen diabetes insipidus.
Eksfoliativ dermatitis.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af digoxin medfører øget risiko for digoxinintoksikation på grund af amphotericin B -induceret hypokaliæmi.
 • Kortikosteroider kan potensere amphotericin B-induceret hypokaliæmi. 
 • Aminoglykosider, cisplatin og ciclosporin A kan øge risikoen for nyreskade ved behandling med amphotericin B.
 • Ved samtidig leukocyttransfusion er der set akutte pulmonale reaktioner.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund:Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Se endvidere Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner)

Referencer: 3404, 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ingen data, som tillader et estimat af udskillelsen i modermælk. Den mængde, barnet absorberer, er sandsynligvis ikke klinisk relevant. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (8 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Amphotericin B er fungicidt eller fungistatisk afhængig af vævskoncentrationen og svampens følsomhed.
 • De fleste stammer af flg. svampe hæmmes af amphotericin:
  • Histoplasma capsulatum
  • Coccidioides immitis
  • Candida spp.
  • Blastomyces dermatitidis
  • Rhodotorula
  • Cryptococcus neoformans
  • Sporothrix schenkii
  • Mucormycetes spp
  • Aspergillus fumigatus.

Farmakokinetik

 • Bemærk: Farmakokinetikken for liposomal amphoriticin B i AmBisome® og for konventionel amphotericin B i Fungizone® er meget forskellig.
 • Eliminationen forløber bifasisk med en plasmahalveringstid på 24 timer og 15 dage.
 • 2-5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere tabel 1 i Midler mod profunde og systemiske mykoser (systemiske svampeinfektioner).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH efter opløsning 7,3-7,8.  

Håndtering

Tilberedning af infusionskoncentrat 

 • Indholdet af et hætteglas (50 mg) opløses i 10 ml sterilt vand.


Tilberedning af infusionsvæske 

 • Den beregnede mængde infusionskoncentrat fortyndes med isotonisk glucose-infusionsvæske til en endelig koncentration på maksimalt 0,1 mg/ml.
 • Glucose-infusionsvæsker bør kun anvendes, hvis det er kontrolleret, at pH er over 4,2.
 • Ved pH under 4,2 tilsættes 1-2 ml steril fosfatbuffer, som indeholder natriumhydrogenfosfatdihydrat 1,25 g/100 ml og dinatriumfosfatdihydrat 2,00 g/100 ml.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Den fremstillede infusionsvæske må ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker. 

 

 • Intratekalt
  • Ved svampemeningitis kan tillige gives 0,5 mg opløst i mindst 5 ml spinalvæske.
  • Denne dosis kan gives 2-3 gange om ugen til en maksimal samlet dosis på 15 mg.
 • Intravitrealt
  • 5-10 mikrogram gentaget hver 4.-6. dag ved Candida-infektion involverende corpus vitreum - efter forudgående vitrektomi.
 • Intravesikalt
  • Symptomatisk cystitis. 200-300 ml af en 50 mg/l opløsning af amphotericin B i sterilt vand 3-4 gange i døgnet i 5-7 dage.

 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Infusionskoncentratet kan opbevares i højst 24 timer i køleskab (2-8°C).
 • Brugsfærdig infusionsvæske skal beskyttes mod stærkt lys og skal anvendes inden 8 timer efter tilberedningen.

Indholdsstoffer

Amphotericin Bpulver til infusionsvæske, opl.  50 mg  (Orifarm) pulver til infusionsvæske, opl.  50 mg  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Andre:
Deoxycholsyre : pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg  (Orifarm) , pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg  (Paranova Danmark)
Dinatriumphosphat : pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg  (Orifarm) , pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg  (Paranova Danmark)
Natriumdihydrogenphosphat : pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg  (Orifarm) , pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg  (Orifarm) 005806
1 stk.
412,90 288,94
(A) pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg  (Paranova Danmark) 094779
1 stk.
393,95 275,68

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3404. Pilmis B, Jullien V, Sobel J et al. Antifungal drugs during pregnancy: an updated review. J Antimicrob Chemother. 2015; 70:14-22, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25204341 (Lokaliseret 8. marts 2018)

 
 

Revisionsdato

16.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...