Cellcept®

L04AA06
 
 
Immunsuppressivt virkende antimetabolit.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af akut organafstødning hos patienter, der modtager allogene nyre-, hjerte- eller levertransplantater. Anvendes i kombination med andre immunsupprimerende midler.

Mycophenolatmofetil bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til organtransplantationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg mycophenolatmofetil.
Pulver til oral suspension. 1 ml brugsfærdig suspension indeholder 200 mg mycophenolatmofetil.
Pulver til koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 500 mg mycophenolatmofetil (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Nyretransplantation 

 • Voksne. 1 g 2 gange dgl. enten oralt eller som i.v. infusion over 2 timer. Behandlingen indledes 4 dage før (levende donor) eller umiddelbart før (afdød donor) transplantationen.
 • Børn > 2 år. 600 mg/m2 legemsoverflade 2 gange dgl. oralt.

 

Hjertetransplantation 

 • Voksne. 1,5 g 2 gange dgl. oralt. Behandlingen indledes inden for 5 døgn efter transplantationen.

 

Levertransplantation 

 • Voksne. 1 g 2 gange dgl., de første 4 dage i.v., derefter 1,5 g 2 gange dgl. oralt.

 

Se endvidere speciallitteratur. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Vaccination med levende svækkede vacciner.
 • Oral suspension indeholder aspartam, der i organismen omdannes til fenylalanin. Må derfor ikke anvendes ved fenylketonuri (Føllings sygdom).

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør foregå under tæt kontrol af blodbilledet.
 • Vaccinationer kan have nedsat effekt, og brug af levende vacciner skal undgås.
 • Reaktivering af hepatitis B eller hepatitis C kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Takykardi.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Hernia, Kvalme, Meteorisme, Obstipation, Opkastning.
Feber, Kraftesløshed, Kulderystelser, Smerter, Svimmelhed.
Hepatitis.
Infektioner, Parasitinfektion, Svampeinfektioner, Virale infektioner.
Elektrolytforstyrrelser, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat.
Acidose, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Nedsat appetit.
Anfald af arthritis urica, Artralgi, Kramper, Muskelsvaghed.
Hovedpine, Paræstesier, Tremor.
Agitation, Angst, Depression, Konfusion, Søvnighed, Søvnløshed.
Hæmaturi, Nyrefunktionspåvirkning.
Dyspnø, Hoste, Pleuraekssudat.
Acne, Hudhypertrofi, Hududslæt.
Hypertension, Hypotension, Vasodilatation, Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Leukocytose, Pancytopeni.
Colitis, Gastritis, Gastro-intestinal blødning, Ileus, Orale ulcera, Peritonitis, Smagsforstyrrelser, Stomatitis, Øsofagitis.
Utilpashed.
Icterus.
Vægttab.
Benign neoplasme i huden.
Tankeforstyrrelser.
Alopeci, Purpura.
Dyb venetrombose.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hypoglobulinæmi, Knoglemarvsdepression, Lymfocele, Lymfom, Pure Red Cell Aplasia.
Pancreatitis.
Hypersensitivitet.
Infektion i nedre luftveje.
Hudcancer, Neoplasmer.
Interstitiel lungesygdom, Lungefibrose.

Langvarig behandling med store doser kan medføre en let øget risiko for at udvikle kræft, især lymfeknudekræft og hudkræft, senere i livet.  

Interaktioner

Ciclosporin, colestyramin, jern, pantoprazol, rifampicin, sevelamer og telmisartan kan nedsætte biotilgængeligheden af mycophenolatmofetil. 

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Mycophenolat er som udgangspunkt kontraindiceret under graviditet. Der er samstemmende observationelle data, som understøtter en væsentligt forhøjet risiko for medfødte misdannelser (ca. 25% af alle levendefødte børn), spontanabort (ca. 50%) og fosterdød. Der kan dog være undtagelser i forhold til organtransplanterede, hvor anden immunsupprimerende behandling er insufficient. Mulige alternativer, se Mycophenolat

Referencer: 1550, 3966, 4278, 4287, 4289, 4290, 4291

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception, før behandling påbegyndes, under behandlingen og i mindst 6 uger efter seponering af behandlingen. 

Det anbefales fra regulatorisk side, at mandlige patienter eller deres kvindelige partnere anvender sikker kontraception under og i 90 dage efter ophør med behandling. Den videnskabelige humane evidens understøtter ikke denne advarsel, som alene er baseret på et teoretisk rationale. 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Mycophenolatmofetil metaboliseres til mycophenolsyre, der blokerer syntesen af guanosinmonofosfat (GMP) fra inosinmonofosfat ved reversibel hæmning af enzymet inosinmonofosfat-dehydrogenase. Nedsat udbud af purinnukleotidet GMP vil hæmme dannelsen af DNA og RNA. Mycophenolsyre har også en hæmmende effekt på migrationen af T-celler og på flere intracellulære effektorpathways, bl.a. exocytose.

Farmakokinetik

 • Prodrug. Metaboliseres hurtigt og fuldstændigt efter absorption til den aktive metabolit mycophenolsyre.
 • Biotilgængelighed af mycophenolsyre ca. 95%.
 • Pga. enterohepatisk cirkulation ses en sekundær stigning i plasmakoncentration efter 6-12 timer.
 • < 1% mycophenolsyre udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH i brugsfærdig infusionsvæske ca. 3,4 

 

Tilberedning af koncentrat til infusionsvæske 

 • Dosis på 1 g svarer til 2 hætteglas.
 • Hvert hætteglas tilsættes 14 ml isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Pulveret opløses under forsigtig rystning.
 • Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke anvendes ufortyndet.

Tilberedning af brugsfærdig infusionsvæske 

 • Indholdet af 2 rekonstituerede hætteglas (1 g) fortyndes med 140 ml isotonisk glucose-infusionsvæske til en slutkoncentration på 6 mg/ml.


Forligelighed ved infusion 

Må ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af mycophenolatmofetil bør udvises forsigtighed. Undgå inhalation og direkte kontakt med hud og slimhinder.
Vask omhyggeligt med sæbe og vand, hvis en sådan kontakt forekommer; skyl øjnene med rent vand. 

 

Holdbarhed 

Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar i 3 timer ved stuetemperatur, men bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Mycophenolatmofetilfilmovertrukne tabletter  500 mgpulver til oral suspension  1 g/ 5 mlpulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 500 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 500 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 500 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : pulver til oral suspension 1 g/ 5 ml
Smag:
Blandet frugtsmag : pulver til oral suspension 1 g/ 5 ml
Andre:
Aspartam : pulver til oral suspension 1 g/ 5 ml
Citronsyre : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg
Lecithin (soja) : pulver til oral suspension 1 g/ 5 ml
Natriumchlorid : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg
Polysorbat 80 : pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS) (Ga+heCaLuN) filmovertrukne tabletter 500 mg 048488
150 stk. (3 x 50) (blister)
4.427,25 118,06
(NBS) (Ga+heCaLuN) pulver til oral suspension 1 g/ 5 ml 159952
110 g (2care4)
2.278,15 130,18
(NBS) (Ga+heCaLuN) pulver til oral suspension 1 g/ 5 ml 433594
110 g (Orifarm)
2.282,90 130,45
(NBS) (Ga+heCaLuN) pulver til konc. til infusionsvæske, opl. 500 mg 430983
4 htgl.a 500 mg
491,60 491,60

Substitution

filmovertrukne tabletter 500 mg
Mycophenolatmofetil "2care4" (Parallelimport), Mycophenolatmofetil, filmovertrukne tabletter 500 mg
Mycophenolatmofetil "Accord" Accord, Mycophenolatmofetil, filmovertrukne tabletter 500 mg
Mycophenolatmofetil Nordic Pri (Parallelimport), Mycophenolatmofetil, filmovertrukne tabletter 500 mg
Myfenax TEVA, Mycophenolatmofetil, filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
Roche, CellCept, 500
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys lilla
Mål i mm: 9 x 17,9
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4278. Colla L, Diena D, Rossetti M et al. Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era. J Nephrol. 2018; 31(3):361-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4287. Garritsen FM, van den Broek MPH, van Zuilen AD et al. Pregnancy and fetal outcomes after paternal exposure to azathioprine, methotrexate or mycophenolic acid: a critically appraised topic. Br J Dermatol. 2017; 176(4):866-77, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28418137 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4289. Perez-Aytes A, Marin-Reina P, Boso V et al. Mycophenolate mofetil embryopathy: A newly recognized teratogenic syndrome. Eur J Med Genet. 2017; 60(1):16-21, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27639443 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4291. Damkier P, Passier A, Bo Petersen L et al. Changing of the guards: EMA warning on paternal use of mycophenolate mofetil: An unnecessary and insufficiently substantiated precaution. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2016; 106(10):860-1, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27678452 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4290. Anderka MT, Lin AE, Abuelo DN et al. Reviewing the evidence for mycophenolate mofetil as a new teratogen: case report and review of the literature. Am J Med Genet A. 2009; 149A(6):1241-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19441125 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

01.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...