Dolol®

Dolol Retard UNO
N02AX02
 
 

Dual action agonist. Syntetisk opioid med monoaminerge egenskaber. 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter

Depotkapsler kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 50 mg tramadolhydrochlorid. 

Dolol Retard UNO, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 100 mg, 150 mg eller 200 mg tramadolhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Kapsler 

 • Voksne og børn > 12 år. 50-100 mg 3-4 gange dgl.


Depotkapsler 

 • Voksne og børn > 12 år. 100-200 mg 1 gang dgl., stigende efter behov til 300-400 mg 1 gang dgl.
 • Bemærk:
  • Depotkapslerne skal synkes hele.
  • Depotkapslerneikke tygges.

Skift mellem opioider kan beregnes her:  

Beregning af ækvianalgetiske døgndoser for udvalgte opioider 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Doseringsintervallet bør forlænges.
  • Depotpræparater anbefales ikke.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med tramadol påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed til ældre og til bevidsthedspåvirkede patienter
 • Respirationsinsufficiens
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Tendens til krampeanfald eller epilepsi i anamnesen
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Overvej at sænke den totale opioiddosis hos patienter med central søvnapnø (CSA), da risikoen for CSA er dosisafhængig.
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Fejl ved skift mellem opioider
Overdosering ved ændring af smertebehandling. Tramadol er ikke-ækvipotent med morphin. Det blev ikke overvejet eller oplyst, at morphin er > 5 gange stærkere end tramadol. Respirationsdepression. Patienten behandles med antidot og overflyttes til intensiv afdeling.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Svimmelhed.
Almindelige (1-10 %) Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Træthed.
Hovedpine.
Døsighed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Kredsløbskollaps, Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Bradykardi.
Sløret syn.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Kramper, Muskelsvaghed.
Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tremor.
Angst, Delirium, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Kognitiv dysfunktion, Konfusion, Talebesvær.
Urinretention.
Bronkospasme, Dyspnø, Respirationsdepression.
Hypertension, Synkope.
Ikke kendt Hypoglykæmi.

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Samtidig brug af serotonerge midler (fx MAO-hæmmere, SSRI, SNRI, fentanyl og triptaner) giver risiko for udvikling af serotoninsyndrom, se SSRI.
 • Ved samtidig behandling med carbamazepin øges omsætningshastigheden af tramadol med ca. 50 %.
 • Risiko for sedation, respirationsdepression, koma og død øges ved samtidig anvendelse af alkohol, hypnotika og psykofarmaka med sederende effekt pga. additiv CNS-hæmning. Kombinationen bør undgås.
 • Risiko for kramper øges ved samtidig behandling med lægemidler, der nedsætter krampetærsklen.
 • Kan forstærke virkningen af orale antikoagulantia.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for knapt 1.900 1. trimester-eksponerede med tegn på en let øget misdannelsesrate uden noget sikkert mønster. Alvorlige misdannelser blev observeret blandt 3,9 %; dette resulterede i en odds-ratio på 1,33 (95 % CI: 1,05-1,70) sammenlignet med ikke-eksponerede og justeret for fødselsår, alder, paritet, vægt og rygning. Der var specifikt øget forekomst af hjertemisdannelser og spidsfod. Disse data tyder på en mindre øget risiko. 90 % af data er fra det svenske medicinske fødselsregister uden oplysning om doser og behandlingsvarighed, og det har ikke været muligt at analysere for confounding by indication i dette datasæt. Der er ikke publiceret andre kvantitativt betydende data. 

Respirationsdepression og abstinenssymptomer hos barnet har været meddelt ved eksponering sent i graviditeten. For at undgå respirationsdepression bør opioider generelt undgås de sidste 2 uger før forventet fødsel. Se endvidere Opioider (analgetika)

Referencer: 4241, 4242

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: I et studie af 75 mødre, som fik mindst 4 doser tramadol på 100 mg efter kejsersnit, beregnedes en relativ vægtjusteret dosis på 2 % for tramadol og 0,6 % for den aktive metabolit. Der var ingen bivirkninger blandt de ammede børn. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).
Ved indtag på grund af akutte smerter (fx lændehold) kan donor tappes efter karantæne på 2 døgn. Ved fast dagligt forbrug må donor ikke tappes.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Opioidagonist med virkning på μ-,δ- og қ-opioidreceptorerne i CNS med størst affinitet til μ-receptorerne. Hæmmer den neuronale genoptagelse af noradrenalin og serotonin. I analgetiske doser ses ingen respirationsdepression eller påvirkning af den gastro-intestinale mobilitet.
 • Virkningsvarighed 8-12 timer (depotkapsler og depottabletter), dog ca. 24 timer for UNO depotkapsler.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 % (oralt).
 • Maksimal plasmakoncentration efter1-2 timer (oralt) og 3-4 timer (rektalt).
 • Steady state efter 30-36 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 til en aktiv og flere inaktive metabolitter. 5-10 % af befolkningen er langsomme omdannere af tramadol.
 • Plasmahalveringstid 5-6 timer.
 • Ca. 30 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapsler (polydepot) og depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Tramadolhårde kapsler  50 mghårde depotkapsler  100 mghårde depotkapsler  150 mghårde depotkapsler  200 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 100 mg, hårde depotkapsler 150 mg, hårde depotkapsler 200 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 50 mg, hårde depotkapsler 100 mg, hårde depotkapsler 150 mg, hårde depotkapsler 200 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 463440
20 stk. (blister)
27,10 8,13
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 042347
50 stk. (blister)
36,80 4,42
(AP4) hårde kapsler 50 mg (kan dosisdisp.) 389901
100 stk. (blister)
51,00 3,06
(AP4) hårde depotkapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 420628
20 stk. (blister)
91,60 13,74
(AP4) hårde depotkapsler 100 mg (kan dosisdisp.) 443722
100 stk. (blister)
171,85 5,16
(AP4) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 468170
20 stk. (blister)
131,75 13,18
(AP4) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 457139
100 stk. (blister)
249,60 4,99
(AP4) hårde depotkapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 192665
20 stk. (blister)
160,50 12,04
(AP4) hårde depotkapsler 200 mg (kan dosisdisp.) 438902
100 stk. (blister)
324,30 4,86

Substitution

hårde kapsler 50 mg
Nobligan Grünenthal, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tadol STADA Nordic, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tradolan Nordic Drugs, Tramadol, tabletter 50 mg
Tramadol "Actavis" TEVA, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tramadol "Aurobindo" Orion Pharma, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
Tramadol "Krka" KRKA, Tramadol, hårde kapsler 50 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,1 x 13,6
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Turkis
Mål i mm: 7 x 18
hårde depotkapsler 100 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Turkis, Hvid
Mål i mm: 7 x 21
hårde depotkapsler 150 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  200 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Turkis
Mål i mm: 7 x 21
hårde depotkapsler 200 mg
 
 
 

Referencer

4241. Källén B, Reis M. Use of tramadol in early pregnancy and congenital malformation risk. Reprod Toxicol. 2015; 58:246-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26482725 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4242. Bloor M, Paech MJ, Kaye R. Tramadol in pregnancy and lactation. Int J Obstet Anesth. 2012; 21:163-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22317891 (Lokaliseret 7. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...