Invirase®

Udgået: 13.07.2020
J05AE01
 
 

Antiviralt middel. Hæmmer det HIV-specifikke enzym HIV-protease. 

Anvendelsesområder

Anvendes i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til HIV-1-inficerede voksne. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV.
Saquinavir bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 500 mg saquinavir (som mesilat). 

Doseringsforslag

1.000 mg 2 gange dgl. sammen med ritonavir 100 mg 2 gange dgl.  

 

Behandlingsnaive patienter de første 7 dage 

 • 500 mg 2 gange dgl. med ritonavir 100 mg 2 gange dgl. i 7 dage, hvorefter dosis af saquinavir øges.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tages sammen med eller efter mad.
 • For børn ≥ 2 år er ikke fastlagt dosisanbefalinger, som både er vist at være effektive, og som er under de fastsatte grænser for, hvornår forlængelse af QT- og PR-intervallet er uden betydning.
 • Sikkerheden for børn < 2 år er ikke fastlagt.
 • Begrænset erfaring vedr. voksne > 60 år.

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Medfødt eller erhvervet QT-forlængelse
 • Klinisk betydende bradykardi
 • Anamnese med hjertearytmier
 • Hjerteinsufficiens med nedsat ejection fraction
 • Samtidig behandling med lægemidler, der kan forlænge QT- eller PR-interval (se liste i Antiarytmika og produktresumé)
 • Ukorrigeret hypokaliæmi
 • Samtidig behandling med:
  • atorvastatin
  • lovastatin
  • midazolam (oralt)
  • quetiapin
  • rifampicin
  • sekalealkaloider (fx ergotamin)
  • simvastatin
  • triazolam
  • naturlægemidler med perikon.

Forsigtighedsregler

 • Ekg anbefales før behandlingsstart og efter 3-4 dages behandling.
 • Patienter med baseline QTc-interval > 450 ms bør ikke behandles, og behandling bør undgås, hvis opfølgnings ekg viser forlængelse af QTc til > 480 ms eller en øgning på mere end 20 ms i forhold til baseline. Beregn QTc-intervallet her: Beregning af korrigeret QT-interval - Bazetts formel
 • Ekg gentages, hvis patienten starter behandling med lægemidler, der potentielt kan øge koncentrationen af saquinavir.
 • Hos behandlingsnaive patienter bør tages opfølgnings ekg efter ca. 10 dages behandling.
 • Patienten skal informeres om risikoen for hjertearytmi, så eventuelle advarselssymptomer bliver rapporteret.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi.
Trombocytopeni.
Diarré, Kvalme.
Forhøjede levertransaminaser.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Flatulens, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Orale ulcera, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Alopeci, Eksem, Hudkløe, Hududslæt.
Anæmi, Leukopeni.
Diabetes mellitus, Nedsat eller øget appetit.
Dyspnø.
Hypersensitivitet.
Muskelkramper.
Hovedpine, Paræstesier, Perifer neuropati.
Kraftesløshed, Svimmelhed, Træthed, Utilpashed.
Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-kreatinin.
Nedsat libido.
Søvnforstyrrelser.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatitis.
Kramper.
Nyrefunktionspåvirkning.
Pancreatitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Synsforstyrrelser.

Vedr. metaboliske bivirkninger under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Saquinavir hæmmer CYP3A4 og p-glykoprotein.
 • Saquinavir øger i betydelig grad AUC for lovastatin og simvastatin, hvorimod atorvastatin er mindre afhængig af CYP3A4. Samtidig behandling er kontraindiceret.
 • Saquinavir øger AUC for sildenafil med 210%. En lignende effekt må forventes af andre PDE-5 hæmmere. Kombintion er kontraindiceret.
 • Levertoksicitet er dokumenteret hos raske forsøgspersoner, der fik saquinavir/ritonavir i kombination med rifampicin. Kombinationen er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af midazolam (oralt) kan øge koncentrationen af saquinavir. Kombination bør undgås.
 • Ved samtidig brug af triazolam og saquinavir kan koncentrationen af triazolam øges. Kombination bør undgås.
 • Saquinavir øger plasmakoncentrationen af quetiapin og kan dermed medføre koma. Kombination bør undgås.
 • Der er observeret dosisafhængig QT- og PR-forlængelse hos raske forsøgspersoner, som fik saquinavir/ritonavir. Kombination med andre lægemidler, der kan forårsage QT- og PR-forlængelse er kontraindiceret. Se liste i Antiarytmika og produktresumé.
 • Saquinavir øger AUC for atazanavir, og kombinationen bør anvendes med stor forsigtighed.
 • Der mulighed for gensidig kompetitiv hæmning mellem saquinavir og mange andre lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet og produktresume for saquinavir.
 • Indgift af fx clarithromycin, erythromycin, fluconazol og ritonavir kan øge koncentrationen af saquinavir.
 • Samtidig indgift af loperamid, rifampicin eller rifabutin kan nedsætte plasmakoncentrationen af saquinavir.
 • Saquinavir kan nedsætte virkningen af hormonale kontraceptiva.
 • Naturlægemidler:
  Hvidløgskapsler og midler, der indeholder perikon, kan sænke plasmakoncentrationen af saquinavir og dermed reducere den antivirale effekt. Kombinationerne skal undgås.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 


For saquinavir er der data for ca. 200 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • HIV-proteasehæmmer.
 • Hæmningen af HIV-protease medfører, at spaltningen af det virale precursor-polyprotein forebygges, og der dannes umodne ikke-infektiøse viruspartikler.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 4% (ved samtidig fødeindtagelse) pga. betydelig first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Ca. 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 500 mg 145397
120 stk. (Paranova)
Udgået 13-07-2020

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  500 mg

Præg:
SQV 500, ROCHE
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 8,7 x 18,8
filmovertrukne tabletter 500 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

07.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...