Serdolect®

N05AE03
 
 

2. generationsantipsykotikum. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika.  

Anvendelsesområder

Skizofreni og andre psykotiske tilstande.
Bør kun anvendes ved manglende effekt eller intolerans over for mindst ét andet antipsykotikum. Bør ikke anvendes til akut behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 4 mg, 12 mg, 16 mg eller 20 mg sertindol. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 


Voksne 

 • Initialt 4 mg 1 gang dgl. Dosis øges med 4 mg med 4-5 dages interval.
 • Vedligeholdelsesdosis almindeligvis 12-20 mg dgl. Dosis kan øges til maksimalt 24 mg dgl.
 • Såfremt behandlingen afbrydes i mere end 1 uge, genoptages behandlingen med initialdosis og ny optitrering af dosis.

Bemærk: 

 • Seponering bør ske gradvis.
 • Langsommere titrering og lavere vedligeholdelsesdosis anbefales ved nedsat leverfunktion og hos ældre patienter.
 • Øget risiko for forlænget QTc-interval ved høje doseringer.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.

Kontraindikationer

 • Klinisk betydende hjertesygdom
 • Bradykardi (hjertefrekvens < 50 slag/minut)
 • Forlænget QT-syndrom eller familiær disposition herfor samt erhvervet QT-forlængelse (QT over 500 msek)
 • Ubehandlet hypokaliæmi
 • Hypomagnesiæmi
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Samtidig behandling med potente CYP3A4-hæmmere eller lægemidler, der forlænger QT-intervallet.

Forsigtighedsregler

 • Sertindol forlænger QT-intervallet. Denne effekt er mest udtalt ved højere doser (20 mg og 24 mg dgl.). Ekg skal tages før behandlingsstart. Endvidere løbende ekg-kontrol under behandlingen. Første gang når steady state (normalt 3 uger efter behandlingsstart) eller en daglig dosis på 16 mg er nået. Derefter hver 3. måned samt før og efter hver dosisøgning. Dosisøgning kan således foretages, når der foreligger et acceptabelt ekg. Efterfølgende ekg kan med fordel tages 2-3 uger efter dosisøgning, hvor plasmakoncentrationen af lægemidlet igen er i ligevægt. Desuden tages ekg ved påbegyndelse af behandling med midler, der kan øge koncentrationen af sertindol eller forlænge QT-intervallet og ved synkoper eller andre symptomer tydende på arytmier. Hvis QT-intervallet overstiger 500 msek, bør behandlingen seponeres.
  Særlig forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Fx strukturel hjertesygdom, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre. Se også kontraindikationer.
 • Patientens blodtryk bør monitoreres i titreringsfasen og den tidlige vedligeholdelsesfase.
 • Serum-kalium og serum-magnesium kontrolleres inden behandlingsstart, og evt. hypokaliæmi eller hypomagnesiæmi bør korrigeres inden behandlingen.
 • Bør anvendes med forsigtighed til patienter med parkinsonisme, epilepsi og kardiovaskulær lidelse.
 • Svær hyperglykæmi er set ved anvendelse af antipsykotika og patienten bør løbende vurderes. Det gælder især patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition, hvor blodsukker bør kontrolleres med passende mellemrum.
 • Behandling af ældre bør kun påbegyndes efter kardiovaskulær undersøgelse. Desuden forsigtighed under behandlingen - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika. Forsigtighed ved anvendelse til kvinder i behandling for brystcancer.

Bivirkninger

Ekstrapyramidale bivirkninger er ikke set ud over placeboniveau ved terapeutiske doseringer.
Meget almindelige (> 10 %) Ejakulationsforstyrrelser.
Nasal tilstopning, Rhinitis.
Almindelige (1-10 %) Mundtørhed.
Svimmelhed.
Forlænget QT-interval*, Vægtøgning.
Paræstesier.
Øget forekomst af røde og hvide blodlegemer i urinen.
Erektil dysfunktion.
Dyspnø.
Ortostatisk hypotension, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Ventrikulær takykardi  (torsades de pointes).
Hyperprolaktinæmi.
Hyperglykæmi.
Kramper.
Tardive dyskinesier.
Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Malignt neuroleptikasyndrom.
Ikke kendt Dyb venetrombose.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 

 • Malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • Tardive dyskinesier ses oftest ved langtidsbehandling.

Interaktioner

 • Samtidig indgift af potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol og HIV-proteasaehæmmere) kan medføre stærkt forhøjede koncentrationer af sertindol. Kombinationerne er kontraindicerede. Se desuden tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Forsigtighed ved behandling med potente CYP2D6 hæmmere, fx fluoxetin og paroxetin, da plasmakoncentrationen af sertindol kan øges. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Enzyminducerende midler (fx carbamazepin og phenytoin) nedsætter plasmakoncentrationen af sertindol.

 

Samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet er kontraindiceret:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sulpirid, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden Antiarytmika

Desuden forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser (kan øge risikoen for QT-forlængelse). 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende.  

Referencer: 3840

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Opmærksomhed på midlets lange halveringstid (2-4 dage). Se Antipsykotika (forgiftninger)

Farmakodynamik

Sertindol binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Sertindol er et 2. generationsantipsykotikum med lavere risiko for ekstrapyramidale bivirkninger i forhold til 1. generations midler. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 10 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP2D6 og CYP3A til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 dage.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Sertindolfilmovertrukne tabletter  4 mgfilmovertrukne tabletter  4 mg  (Orifarm) filmovertrukne tabletter  4 mg  (Paranova Danmark) filmovertrukne tabletter  4 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  12 mgfilmovertrukne tabletter  12 mg  (Orifarm) filmovertrukne tabletter  12 mg  (Paranova Danmark) filmovertrukne tabletter  12 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  16 mgfilmovertrukne tabletter  16 mg  (Orifarm) filmovertrukne tabletter  16 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  20 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 12 mg, filmovertrukne tabletter 16 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 12 mg, filmovertrukne tabletter 16 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 12 mg, filmovertrukne tabletter 16 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 4 mg, filmovertrukne tabletter 12 mg, filmovertrukne tabletter 16 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Patienter, hvor behandling med antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering har vist sig utilstrækkelig eller ikke tolereres.
 • Aktuelt/tidligere velbehandlede patienter, for hvem det efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens psykiske tilstand vil være uhensigtsmæssigt at behandle med eller skifte til et antipsykotisk lægemiddel med generelt tilskud uden klausulering.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 406462
30 stk. (blister)
454,65 60,62
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg (kan dosisdisp.) 406322
100 stk.
1.510,00 60,40
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 104015
100 stk. (blister)
818,00 32,72
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 469709
100 stk. (blister)
743,15 29,73
(B) filmovertrukne tabletter 4 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 098115
100 stk. (blister)
826,30 33,05
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 405985
28 stk. (blister)
1.277,60 60,84
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 053760
28 stk. (blister)
1.254,55 59,74
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 189635
98 stk. (blister)
2.054,00 27,95
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 068454
98 stk. (blister)
2.074,70 28,23
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 083640
98 stk. (blister)
2.091,00 28,45
(B) filmovertrukne tabletter 12 mg (kan dosisdisp.) 406371
100 stk.
4.557,35 60,76
(B) filmovertrukne tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 406033
28 stk. (blister)
1.277,60 45,63
(B) filmovertrukne tabletter 16 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 582785
28 stk. (blister)
1.275,50 45,55
(B) filmovertrukne tabletter 16 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 441822
98 stk. (blister)
3.824,00 39,02
(B) filmovertrukne tabletter 16 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 459200
98 stk. (blister)
3.870,25 39,49
(B) filmovertrukne tabletter 16 mg (kan dosisdisp.) 406389
100 stk.
4.557,35 45,57
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 406165
28 stk. (blister)
1.277,60 36,50
(B) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 406397
100 stk.
4.557,35 36,46

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  4 mg

Præg:
S4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5 x 7,5
filmovertrukne tabletter 4 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  12 mg

Præg:
S12
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 6 x 9
filmovertrukne tabletter 12 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  16 mg

Præg:
S16
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rød
Mål i mm: 7 x 10
filmovertrukne tabletter 16 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
S20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 11
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

3840. Damkier P, Videbech P. The Safety of Second-Generation Antipsychotics During Pregnancy: A Clinically Focused Review. CNS Drugs. 2018; 32(4):351-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637530 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

15.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...