Carbocain-Adrenalin®

N01BB53
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.  

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalintartrat samt henholdsvis 10 mg og 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Infiltrationsanalgesi 

Injektionsvæske 10 mg/ml: Efter behov. 

 

Ledningsanalgesi 

 • Store nerver. Injektionsvæske 20 mg/ml: 10-20 ml.
 • Små eller mellemstore nerver. Injektionsvæske 10 mg/ml: 0,5-10 ml.

 

Torakal epiduralanalgesi 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 10-15 ml. 

 

Lumbal epiduralanalgesi 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 5-20 ml. 

 

Sakralanalgesi 

Injektionsvæske 10 mg/ml: 

 • Voksne. 20-30 ml.
 • Børn 2 måneder - 12 år. 0,5 ml/kg legemsvægt.

 

Odontologisk praksis 

Injektionsvæske 20 mg/ml: 1-2 ml. Ved kirurgiske indgreb 2-10 ml.  

 

Oftalmologisk praksis 

Injektionsvæske 20 mg/ml. 

 • Infiltrationsanalgesi: 0,5-1 ml.
 • Ledningsanalgesi: 2-3 ml.
 • Retrobulbær anæstesi: 4-5 ml.

 

Bemærk: 

 • Maksimal dosis for adrenalin er 100 mikrogram.
 • Ved stærkt nedsat leverfunktion (Child Pugh C) nedsættes dosis af mepivacain med 50% ved gentagen administration (forlængede blokader). Højst anbefalede døgndosis 750 mg.
 • Dosis bør injiceres langsomt med en hastighed på 100-200 mg/min.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amidtypen. 
 • Bør ikke anvendes til nyfødte < 6 uger pga. nedsat omsætning i leveren.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Formuleringer indeholdende methylparahydroxybenzoat (konserveringsmiddel) bør ikke anvendes til intratekal, intracisternal samt intra- eller retrobulbær injektion.
 • Forsigtighed ved retrobulbær injektion på grund af risiko for lækage til det subarachnoidale rum medførende bl.a. midlertidig blindhed, kramper og kardiovaskulært kollaps.
 • Forsigtighed ved injektion i hoved eller hals på grund af risikoen for intraarteriel injektion.
 • Forsigtighed desuden til ældre, ved dårlig almentilstand, ved svære hjertesygdomme, AV-blok, svær hypertension, cerebrovaskulær insufficiens, porfyri, tyrotoksikose og fremskreden diabetes.
 • Ved operation på penis skal injektionen foretages subkutant.
 • Ved epidural anvendelse bør der først gives en testdosis på 3-5 ml mepivacain med adrenalin.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kvalme, Opkastning.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Bradykardi.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse).
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier, Hjertestop.
Dobbeltsyn.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Arachnoiditis.
Neuropati.
Respirationsdepression.

 

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.
 • Kondrolyse er set ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker den hæmodynamiske effekt af adrenalin.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af adrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16% ved anæstesibehandling med propofol.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med antiarytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Mepivacain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Virkningen indtræder efter 2-4 minutter.

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Mepivacain 

 • Absorptionshastigheden afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 15-20 minutter.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,3-5. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Efter åbning: Holdbar i 3 dage.

Indholdsstoffer

Adrenalininjektionsvæske, opl.  10 mg/ml+5 mikrog/mlinjektionsvæske, opl.  20 mg/ml+5 mikrog/ml
Mepivacaininjektionsvæske, opl.  10 mg/ml+5 mikrog/mlinjektionsvæske, opl.  20 mg/ml+5 mikrog/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml+5 mikrog/ml, injektionsvæske, opl. 20 mg/ml+5 mikrog/ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml+5 mikrog/ml, injektionsvæske, opl. 20 mg/ml+5 mikrog/ml
Natriummetabisulfit : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml+5 mikrog/ml, injektionsvæske, opl. 20 mg/ml+5 mikrog/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 10 mg/ml+5 mikrog/ml, injektionsvæske, opl. 20 mg/ml+5 mikrog/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml+5 mikrog/ml 170555
5 htgl. a 20 ml
141,00
(B) injektionsvæske, opl. 20 mg/ml+5 mikrog/ml 170746
5 htgl. a 20 ml
155,35

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...