Integrilin

B01AC16
 
 
Glykoproteinhæmmer. Trombocytfunktionshæmmende middel.

Anvendelsesområder

 • Tidlig forebyggelse af myokardieinfarkt ved UAP og reinfarkt ved non-STEMI med sidste anfald af brystsmerter inden for 24 timer og med ekg-ændringer og/eller forhøjede biomarkører for myocytnekrose.
 • Anvendes som supplement til heparin-, acetylsalicylsyre-, og clopidogrelterapi.
 • Eptifibatid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af ovennævnte lidelser og interventionelle behandlinger.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2 mg eptifibatid.
Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,75 mg eptifibatid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Bolusinjektion 180 mikrogram/kg legemsvægt i.v.
 • Herefter kontinuerlig i.v. infusion af 2 mikrogram/kg legemsvægt/min. i op til 72 timer eller indtil få timer før påbegyndelse af CABG-kirurgi eller udskrivning fra hospital.
 • Hvis perkutan koronar intervention (PCI) foretages under behandlingen, fortsættes infusionen i 20-24 timer efter PCI, maksimalt 96 timer.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for overdosering, da eptifibatid udskilles renalt. 

Dosisjustering

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne. Dosis bør nedsættes pga. risiko for blødning: 

  • Bolusinjektion: 180 mikrogram/kg legemsvægt i.v. Herefter kontinuerlig i.v. infusion af 1 mikrogram/kg legemsvægt/minut i resten af behandlingsperioden.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Pågående indre blødning
 • Cerebrovaskulært insult inden for de sidste 30 dage
 • Intrakraniel eller intraspinal kirurgi eller traume eller større operativt indgreb inden for de sidste 6 uger
 • Intrakranielt neoplasme
 • Arteriovenøs deformitet eller aneurisme
 • Kendt hæmoragisk diatese
 • Svær, ukontrollabel hypertension
 • Trombocytopeni (< 100 x 109/l)
 • Hypertensiv eller diabetisk retinopati
 • Samtidig eller planlagt indgift af en anden parenteral GP IIb- IIIa-hæmmer.

Forsigtighedsregler

 • Kvinder, ældre og patienter med lav legemsvægt pga. øget blødningsrisiko.
 • Kontrol af trombocyttal anbefales før behandlingsstart, inden for 6 timer efter behandlingsstart, dagligt under behandlingen samt ved tegn på blødningstendens.
 • Ved trombocyttal < 100 x 109/l eller akut markant trombocytopeni bør seponering overvejes.
 • Arteriepunktur, specielt i arteria femoralis, pga. øget blødningsrisiko.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Blødningstendens.
Almindelige (1-10 %) AV-blok, Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi.
Tromboflebitis.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Trombocytopeni.
Cerebral iskæmi.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01 %) Anafylaktisk reaktion.

Hjertestop, hjerteinsufficiens, atrieflimren, hypotension og kredsløbskollaps er ligeledes rapporteret, men var relateret til den bagvedliggende sygdom. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser. 

Farmakodynamik

Specifik reversibel hæmmer af glykoprotein IIb-IIIa (GP IIb-IIIa). Herved blokeres sidste og afgørende trin i trombocytaggregationsprocessen: sammenbinding af trombocytterne ved hjælp af fibrinogen og von Willebrand-faktor. 

Trombocytfunktionen restitueres sædvanligvis i løbet af 4 timer. 

Farmakokinetik

 • Bolusindgift og efterfølgende i.v. infusion af vægtjusteret dosis medfører relativt konstant plasmakoncentration under infusionen.
 • Metaboliseres til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2,5 timer.
 • Ca. 36% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5-5,5. 

  

Håndtering
Forligelighed ved infusion
 

 • Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • Kan tilsættes atropin, dobutamin, heparin, lidocain, metoprolol, midazolam, morphin, nitroglycerin, vævsplasminogenaktivator (alteplase, reteplase, streptokinase) eller verapamil.
 • Må ikke tilsættes furosemid.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.

Indholdsstoffer

Eptifibatidinjektionsvæske, opl.  2 mg/mlinfusionsvæske, opløsning  0,75 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Citronsyre : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,75 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 2 mg/ml, infusionsvæske, opløsning 0,75 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. 2 mg/ml 136101
1 htgl. a 10 ml
181,00 1.810,00
(BEGR) infusionsvæske, opløsning 0,75 mg/ml 136093
1 htgl. a 100 ml
528,85 1.410,27
 
 

Revisionsdato

11.09.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...