Adalat® Oros

C08CA05
 
 

Calciumantagonist (gruppe II) med overvejende kardilaterende virkning. Middel mod angina pectoris. Antihypertensivum. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg nifedipin. 

Doseringsforslag

Voksne 

Angina pectoris og hypertension 

 • 20-120 mg 1 gang dgl.

Raynauds syndrom 

 • 20-120 mg 1 gang dgl.

Bemærk: 

 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Lavere vedligeholdelsesdosis kan være nødvendig ved ældre patienter > 65 år.
 • Begrænset erfaring vedr. børn og unge < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B). Dosisreduktion kan være nødvendigt pga. reduceret oral clearance.
 • Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C og D).

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær hypotension
 • Akut myokardieinfarkt (< 4 uger)
 • Hæmodynamisk ustabil hjerteinsufficiens
 • Kardiovaskulært shock
 • Ustabil angina pectoris
 • Svær overfølsomhed for andre calciumantagonister
 • Samtidig anvendelse af rifampicin
 • Kocks reservoir (ileostomi efter proktokolektomi).

Forsigtighedsregler

 • Svær aortastenose
 • Hypotension
 • Manifest hjerteinsufficiens
 • Tidligere alvorlig gastro-intestinal forsnævring pga. uopløselig matriks.
 • Natriumindhold
  Adalat Oros 20 mg, depottabletter
  : 1 depottablet 20 mg indeholder 0,4 mmol natrium, som svarer til 21,2 mg natriumchlorid.
  Adalat Oros 30 mg, depottabletter
  : 1 depottablet 30 mg indeholder 0,4 mmol natrium, som svarer til 23,9 mg natriumchlorid.
  Adalat Oros 60 mg, depottabletter
  : 1 depottablet 60 mg indeholder 0,8 mmol natrium, som svarer til 47,8 mg natriumchlorid

Bivirkninger

Bivirkningerne er som regel milde, forbigående og dosisafhængige. 

Almindelige (1-10 %) Obstipation.
Utilpashed.
Hovedpine.
Vasodilatation, Ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter.
Smerter, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Angioødem.
Muskelkramper.
Migræne, Tremor.
Angst.
Erektil dysfunktion.
Erytem.
Hypotension, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Gingival hyperplasi.
Dysæstesi, Paræstesier.
Ikke kendt Agranulocytose.
Angina pectoris.
Øjensmerter.
Anafylaktisk reaktion.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hyperglykæmi.
Artralgi.
Lungeødem  (anvendt tokolytisk under graviditet).
Fotosensibilitet, Purpura.

Interaktioner

 • Kombinationen af andre antihypertensiva og nifedipin virker synergistisk. Ved samtidig indgift bør doseringen af nifedipin være forsigtig under kontrol af blodtryk og hjertefrekvens.
 • Nifedipin metaboliseres via CYP3A4, og der er mulige interaktioner med inhibitorer og induktorer.
 • Inhibitorer af CYP3A4, fx itraconazol, ketoconazol, voriconazol, erythromycin, fluoxetin og HIV-proteasehæmmere øger plasmakoncentrationen af nifedipin, og dosisreduktion af nifedipin kan være nødvendigt.
 • Samtidig indtagelse af nifedipin og grapefrugtjuice kan øge AUC af nifedipin med op til en faktor 2, og indtag af grapefrugt bør undgås.
 • Rifampicin er en kraftig induktor af CYP3A4, og samtidig behandling med nifedipin indgift bør undgås, da rifampicin markant reducerer nifedipins biotilgængelighed og effekt.
 • Andre induktorer, fx carbamazepin, phenytoin og naturlægemidler, som indeholder perikon, kan tilsvarende nedsætte plasmakoncentrationen af nifedipin.
 • Forsigtighed ved samtidig administration af tacrolimus.
 • Nøje overvågning af blodtrykket ved samtidig administration af intravenøst magnesiumsulfat pga. risiko for udtalt blodtryksfald, som kan skade både mor og barn.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængden tillader ikke at udelukke en øget risiko. Ved anvendelse i 2. og 3. trimester er datamængden begrænset. Tabletter kan dog anvendes ved truende for tidlig fødsel og som antihypertensivum ved præeklampsi. Se endvidere Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 3878, 4039, 4040

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

Den antihypertensive virkning skyldes en direkte afslappende effekt på karvæggenes glatte muskulatur. Reducerer desuden den samlede iskæmiske belastning ved at dilatere de perifere arterioler, hvorved den samlede perifere modstand reduceres. Da hjertefrekvensen forbliver stabil, nedsættes det myokardielle energiforbrug og iltbehov.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 50 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-12 timer. Ved gentagen indgift opnås relativt konstant plasmakoncentration over et 24-timers doseringsinterval.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Terminal plasmahalveringstid efter sidste dosis 2-4 timer.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over 24 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved behandlingskrævende hypertension eller anden form for hjerte-kar-sygdom, hvor behandling med dihydropyridin-calciumantagonister med generelt tilskud uden klausulering ikke tolereres, eller i helt særlige tilfælde - efter lægens samlede kliniske vurdering af patientens tilstand - ikke er hensigtsmæssig. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 059803
98 stk. (blister)
325,50 3,32

Substitution

depottabletter 30 mg
Adalat LA (Parallelimport), Nifedipin, depottabletter 30 mg Genordn. B
Nifedipin "Alternova" Alternova, Nifedipin, depottabletter 30 mg Genordn. B
Nifedipin "Paranova" (Parallelimport), Nifedipin, depottabletter 30 mg
Nifenova (Parallelimport), Nifedipin, depottabletter 30 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  30 mg

Præg:
Adalat, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9,1 x 9,1
depottabletter 30 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4039. Weber-Schoendorfer C, Hannemann D, Meister R et al. The safety of calcium channel blockers during pregnancy: a prospective, multicenter, observational study. Reprod Toxicol. 2008; 26(1):24-30, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18585452 (Lokaliseret 17. december 2018)


4040. Magee LA, Schick B, Donnenfeld AE. The safety of calcium channel blockers in human pregnancy: a prospective, multicenter cohort study. Am J Obstet Gynecol. 1996; 174(3):823-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8633650 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...