Zyban®

N06AX12
 
 
Nicotinfrit middel til anvendelse ved rygeophør. Hæmmer overvejende neuronal genoptagelse af noradrenalin og dopamin i synapserne i det limbiske system, men anden virkningsmekanisme er også mulig.

Anvendelsesområder

Tobaksafvænning 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet indeholder 150 mg bupropionhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne over 45 kg. Initialt 150 mg 1 gang dgl. i 6 dage, derefter 150 mg 2 gange dgl. i 8 uger. Mindst 8 timers interval mellem doserne. 

Voksne under 45 kg samt ældre. 150 mg 1 gang dgl. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen påbegyndes, mens patienten stadig ryger.
 • En dato for rygestop bør fastsættes inden for de første 2 ugers behandling, normalt efter én uge.
 • Hvis der ikke er effekt efter 7 uger, bør behandlingen seponeres.
 • Depottabletterne skal synkes hele og må ikke knuses eller deles.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Voksne. Vedligeholdelsesdosis nedsættes til 150 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Voksne. Vedligeholdelsesdosis nedsættes til 150 mg 1 gang dgl.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Epilepsi
 • Krampeanfald
 • CNS-tumor
 • Pludselig seponering af alkohol eller benzodiazepiner
 • Spiseforstyrrelser
 • Stærkt nedsat leverfunktion
 • Maniodepressiv psykose i anamnesen
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved behandling af patienter med nedsat krampetærskel.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Feber, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner  (herunder urticaria).
Hovedpine, Tremor.
Agitation, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Synsforstyrrelser.
Konfusion.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leverpåvirkning  (herunder hepatitis og icterus).
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Forværring af psoriasis, Serumsygdomslignende reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom.
Påvirkning af blodglucose.
Kramper.
Ataksi, Dystoni, Hukommelsesbesvær, Koordinationsbesvær, Parkinsonisme, Paræstesier.
Depersonalisering, Hallucinationer.
Vandladningsbesvær.
Bronkospasme.
Erythema multiforme.
Ortostatisk hypotension, Synkope.
Meget sjældne (< 0,01 %) Aggressivitet, Psykose.
Inkontinens.
Ikke kendt Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Serotoninsyndrom*.
Hyponatriæmi.
Suicidaladfærd.

* Er set ved samtidig behandling med serotonerge midler. Se SSRI

 

Som det fremgår af tabellen, er der registeret flere neurologiske og psykiatriske bivirkninger. En Cohraneundersøgelse fra 2013 har dog ikke vist øget forekomst af neuropsykiatriske bivirkninger. 

Interaktioner

MAO-hæmmere 

Samtidig indgift af MAO-hæmmere kan medføre alvorlige bivirkninger. Mindst 14 dages interval anbefales mellem doseringen af bupropion og isocarboxazid og 24 timer mellem bupropion og moclobemid.  

 

CYP3A4-induktorer 

 • Induktorer af CYP3A4 (se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet) kan øge metaboliseringen af bupropion og nedsætte AUC.
 • Carbamazepin kan nedsætte AUC for bupropion 10 gange og kombinationen bør undgås.
 • Efavirens kan nedsætte AUC for bupopion med 50-60 %.

 

Serotonerge midler 

Serotoninsyndrom (se SSRI) er set ved kombination med serotonerge midler (fx SNRI, SSRI og triptaner).  

Særlig opmærksomhed ved behandlingsstart og dosisøgning. 

 

CYP2D6-substrater 

Bupropion hæmmer CYP2D6, (der er beskrevet en 5-dobling af AUC af desimipramin). Der er derfor risiko for hæmmet omsætning af de lægemidler, som omsættes af CYP2D6 (fx atomoxetin, sertindol, tamoxifen), se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet. Samtidig behandling med tamoxifen bør undgås.  

 

Digoxin 

Bupropion nedsætter AUC for digoxin (sandsynligvis gennem påvirkning af digoxins udskillelse gennem nyrerne). Patienten bør observeres for symptomer på digoxinforgiftning efter seponering af bupropion. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund Der er data for mere end 3.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på øget hyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Der har tidligere været små datasæt, som antydede mindre øget rsisici for misdannelser. En ny stor metaanalyse afviser dette. 

Referencer: 3711, 4517

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Hæmmer genoptagelsen af dopamin og noradrenalin ved at blokere henholdsvis dopamins transportprotein (DAT) og noradrenalins transportprotein (NET). Mængden af dopamin og noradrenalin uden for nervecellen øges derved. Bupropion er selv en svag hæmmer af begge transportproteiner, mens flere af bupropions metabolitter (særligt fx radafaxin) er kraftigere hæmmere af NET.
 • Herudover er bupropion en nicotinreceptorantagonist. Virkningsmekanismen ved rygetrang er ikke klarlagt. Den øgede mængde dopamin vil teoretisk kunne erstatte noget af den dopamin, der ikke længere frigøres af nicotin og dermed nedsætte rygetrangen. Det er også muligt, at den antagonistiske effekt på nicotinreceptorerne spiller en rolle.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 90 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP2B6 til flere farmakologisk aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 20 timer (bupropion) og ca. 35 timer (aktive metabolitter).
 • Ca. 85 % udskilles gennem nyrerne i form af aktive metabolitter.
 • Depottabletterne (polydepot) frigiver det aktive stof over ca. 8 timer.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) depottabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 481176
100 stk. (blister)
487,45 9,75

Foto og identifikation

Depottabletter  150 mg

Præg:
GX CH7
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11,2 x 11,2
depottabletter 150 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4517. Turner E, Jones M, Vaz LR et al. Systematic Review and Meta-Analysis to Assess the Safety of Buproprion and Varenicline in Pregnancy. Nicotine Tob Res. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29579233 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

29.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...