Nexium®

A02BC05
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. S-enantiomer af omeprazol. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 20 mg eller 40 mg esomeprazol (som magnesiumtrihydrat).
Enterogranulat til oral suspension. 1 brev indeholder 10 mg esomeprazol (som magnesiumtrihydrat).
Pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 40 mg esomeprazol (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Oralt

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn ≥ 12 år. 40 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 20 mg 1 gang dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg 1 gang dgl. efter behov.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt ≥ 20 kg. 10-20 mg 1 gang dgl. i 8 uger.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt 10-20 kg. 10 mg 1 gang dgl. i 8 uger.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne og børn > 4 år med legemsvægt ≥ 30 kg. 20 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.
 • Børn > 4 år med legemsvægt < 30 kg. 10 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Behandling.
  • Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4-8 uger.
 • Profylakse.
  • Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2 gange dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.


Bemærk: 

 • Enterotabletter:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.
  • Kan evt. udrøres i ½ glas vand uden kulsyre højst 30 minutter før indtagelse. Glasset skylles med vand, som også drikkes.
  • Kan gives via ernæringssonde. Se yderligere i Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
  • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.
 • Enterogranulat til oral suspension:
  • 1 brev (10 mg) udrøres i mindst 15 ml vand uden kulsyre i et glas højst 30 minutter før indtagelse. Glasset skylles med vand, som også drikkes.
  • ikke tygges eller knuses.
  • Kan også gives via nasogastrisk eller gastrisk sonde efter udrøring i postevand. Se yderligere i Egenskaber, håndtering og holdbarhed.
  • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år.
 • Behandling af børn er en specialistopgave.

Parenteralt

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn ≥ 12 år. 40 mg i.v. 1 gang dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg i.v. 1 gang dgl.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt ≥ 20 kg. 10-20 mg i.v.1 gang dgl.
 • Børn 1-11 år med legemsvægt < 20 kg. 10 mg i.v.1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Skift til oral behandling hurtigst muligt.
 • Gives som langsom i.v. injektion (over mindst 3 min.) eller som i.v. infusion (over 10-30 min.).
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år.
 • Behandling af børn er en specialistopgave.

Nedsat leverfunktion

Højst 20 mg dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Esomeprazol bør ikke anvendes samtidigt med nelfinavir.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet  (ved parenteral administration).
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Svimmelhed.
Øget risiko for knoglebrud*.
Paræstesier.
Somnolens.
Dermatitis.
Perifere ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Leukopeni, Trombocytopeni.
Sløret syn.
Stomatitis.
Hepatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Hyponatriæmi.
Artralgi.
Agitation, Depression, Konfusion.
Bronkospasme.
Alopeci, Fotosensibilitet.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Pancytopeni.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Muskelsvaghed.
Hepatisk encefalopati.
Aggressivitet, Hallucinationer.
Interstitiel nefritis.
Gynækomasti.
Erythema multiforme.
Ikke kendt Colitis.
Hypomagnesiæmi.
Subakut kutan lupus erythematosus.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Esomeprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af esomeprazol.
 • Esomeprazol nedsætter virkningen af clopidogrel med øget risiko for tromboser, formentlig pga. reduceret omdannelse af clopidogrel til den aktive metabolit i leveren. Kombinationen bør kun anvendes, hvis anden behandling ikke er mulig.
 • Esomeprazol nedsætter plasmakoncentrationen af clozapin ved induktion af CYP1A2.
 • Esomeprazol øger plasmakoncentrationen af methotrexat og carbamazepin, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Esomeprazol øger plasmakoncentrationen af lægemidler, der metaboliseres af CYP2C19, fx moclobemid, diazepam og phenytoin, og dosisreduktion kan være nødvendig, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Syrepumpehæmmere kan ændre absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol og dabrafenib.
 • Voriconazol øger plasmakoncentrationen af esomeprazol ved hæmning  af CYP2C19 og CYP3A4; halvering af esomeprazoldosis anbefales ved esomeprazoldoser > 20 mg dgl.
 • Naturlægemidler med perikon nedsætter virkningen af esomeprazol ved induktion af CYP2C19 og CYP3A4.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 700 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Ydermere er datamængden for omeprazol meget stor. 

Referencer: 3711, 4147

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes ingen specifikke data, men ud fra data for omeprazol skønnes den relative vægtjusterede dosis at være under 1 %.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Esomeprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Metaboliseres fuldstændigt i leveren via CYP2C19 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Ca. 80 % udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 65 % pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 

Pulver til injektions- og infusionsvæske 

 • Tilberedning af injektionsvæske
  • Indholdet af 1 hætteglas opløses i 5 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
 • Tilberedning af infusionsvæske
  • Indholdet af 1 hætteglas opløses i 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Forligelighed ved infusion
  • Må ikke blandes med andre lægemidler.

 

Enterotabletter og enterogranulat til oral suspension 

 • Tilberedning af oral suspension
  • 1 brev (10 mg) udrøres i et glas med mindst 15 ml vand uden kulsyre højst 30 minutter før indtagelse.
 • Tilberedning af enterotabletter til indgivelse via ernæringssonde:
  • Tabletten placeres i en sprøjte, som tilsættes 25-50 ml postevand og 5 ml luft.
  • Ryst sprøjten ca. 2 minutter.
  • Sprøjten fastgøres, og indholdet gives via sonden.
  • Sprøjten skylles med 5-10 ml postevand, som også givs via sonden.
 • Tilberedning af enterogranulat til oral suspension til indgivelse via nasogastrisk/gastrisk sonde:
  • 1 brev (10 mg) udrøres i mindst 15 ml postevand i et glas.
  • Lad suspensionen stå et par minutter og omrør igen.
  • Suspensionen samt derefter 15 ml postevand til skylning af glasset gives via sonde med mindst 2 mm diameter (Fr 6).

 

Holdbarhed 

 

Pulver til injektions- og infusionsvæske 

 

 • Opbevares beskyttet mod lys. Kan dog opbevares i højst 24 timer uden karton i normal belysning.
 • Brugsfærdig injektions- og infusionsvæske er kemisk og fysisk holdbar i højst 12 timer ved højst 30ºC, men bør anvendes straks.

 

Enterogranulat til oral suspension 

 

 • Brugsfærdig oral suspension kan opbevares i højst 30 minutter.

Indholdsstoffer

Esomeprazolenterotabletter  20 mgenterotabletter  20 mg  (ChemVet) enterotabletter  40 mgenterotabletter  40 mg  (ChemVet) enterogranulat til oral suspension  10 mgenterogranulat til oral suspension  10 mg  (2care4) enterogranulat til oral suspension  10 mg  (Orifarm) enterogranulat til oral suspension  10 mg  (Paranova Danmark) enterogranulat til oral suspension  10 mg  (Abacus) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl.  40 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterotabletter 20 mg, enterotabletter 40 mg, enterogranulat til oral suspension 10 mg
Titandioxid (E171) : enterotabletter 20 mg, enterotabletter 40 mg
Andre:
Dinatriumedetat : pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 40 mg
Macrogoler : enterotabletter 20 mg, enterotabletter 40 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterotabletter 20 mg  (ChemVet) (kan dosisdisp.) 042495
28 stk. (blister)
264,30 14,16
(B) enterotabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 528267
100 stk.
1.165,70 17,49
(B) enterotabletter 20 mg  (ChemVet) (kan dosisdisp.) 513134
112 stk. (blister)
987,65 13,23
(B) enterotabletter 40 mg  (ChemVet) (kan dosisdisp.) 594125
28 stk. (blister)
301,95 8,09
(B) enterotabletter 40 mg  (ChemVet) (kan dosisdisp.) 489900
56 stk. (blister)
657,55 8,81
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 001549
100 stk.
1.565,20 11,74
(B) enterotabletter 40 mg  (ChemVet) (kan dosisdisp.) 383981
112 stk. (blister)
988,25 6,62
(B) enterogranulat til oral suspension 10 mg 119587
28 stk. (blister)
343,10 36,76
(B) enterogranulat til oral suspension 10 mg  (2care4) 561529
28 stk.
280,45 30,05
(B) enterogranulat til oral suspension 10 mg  (Orifarm) 535730
28 stk.
Udgået 06-09-2021
(B) enterogranulat til oral suspension 10 mg  (Paranova Danmark) 434010
28 stk.
210,50 22,55
(B) enterogranulat til oral suspension 10 mg  (Abacus) 539788
28 stk.
269,50 28,88
(B) pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 40 mg 015973
10 stk.
1.083,85 81,29

Substitution

enterotabletter 20 mg
Esomeprazol "Actavis" TEVA, Esomeprazol, enterotabletter 20 mg
Esomeprazol "Jubilant" Jubilant, Esomeprazol, enterotabletter 20 mg
Esomeprazol "Krka" KRKA, Esomeprazol, enterokapsler 20 mg
Esomeprazol "Mylan" Mylan, Esomeprazol, enterokapsler 20 mg
Esomeprazol "Sandoz" Sandoz, Esomeprazol, enterotabletter 20 mg
Ulcerex Aristo Pharma Nordic, Esomeprazol, enterokapsler 20 mg Genordn. J
 
enterotabletter 40 mg
Esomeprazol "Actavis" TEVA, Esomeprazol, enterotabletter 40 mg
Esomeprazol "Krka" KRKA, Esomeprazol, enterokapsler 40 mg
Esomeprazol "Mylan" Mylan, Esomeprazol, enterokapsler 40 mg
Esomeprazol "Sandoz" Sandoz, Esomeprazol, enterotabletter 40 mg
Ulcerex Aristo Pharma Nordic, Esomeprazol, enterokapsler 40 mg Genordn. J
 
enterogranulat til oral suspension 10 mg
Esomeprazole "Orifarm" Orifarm Generics, Esomeprazol, Enterogranulat til oral suspension i brev 10 mg
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  20 mg

Præg:
EH, A, 20 MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 14
enterotabletter 20 mg
 
 
 

Enterotabletter  40 mg

Præg:
EI, A, 40 MG
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 16
enterotabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

28.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...