Trizivir®

J05AR04
 
 

Antiviralt middel. Kombination af abacavir, lamivudin og zidovudin. Alle 3 stoffer hæmmer det HIV-specifikke enzym reverse transcriptase. 

Anvendelsesområder

Behandling af HIV-inficerede voksne. Se endvidere kombinationsbehandling i Midler mod HIV

  

Bemærk: Bør kun anvendes undtagelsesvis, da der findes mere effektive kombinationsregimer. 


Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg abacavir (som sulfat), 150 mg lamivudin og 300 mg zidovudin. 

Doseringsforslag

Voksne. 1 tabl. 2 gange dgl.  

 

Bemærk: 

 • Ved lave hæmatologiske parametre bør døgndosis af zidovudin reduceres, hvorfor der bør anvendes enkeltstofpræparater.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-50 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion.  


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer:  

  Lamivudin:  

  • Voksne og børn med legemsvægt ≥ 25 kg

  GFR 

  ml/minut 

  Initial dosis  

  1 gang dgl.  

  Vedligeholdelsesdosis  

  1 gang dgl.  

  30-50 

  150 mg  

  150 mg  

  15-30 

  150 mg  

  100 mg  

  5-15 

  150 mg  

  50 mg  

  < 5 

  50 mg  

  25 mg  

   

  • Børn > 3 mdr. med legemsvægt < 25 kg

  GFR 

  ml/minut 

  Initial dosis  

  1 gang dgl.  

  Vedligeholdelsesdosis  

  1 gang dgl.  

  30-50 

  4 mg/kg 

  4 mg/kg 

  15-30 

  4 mg/kg 

  2,6 mg/kg 

  5-15 

  4 mg/kg 

  1,3 mg/kg 

  < 5 

  1,3 mg/kg 

  0,7 mg/kg 

   

  Zidovudin: 

  • GFR < 10 ml/min: Dosis nedsættes til 100 mg hver 6.-8. time.

   

  Abacavir: 

  • Ingen særlige forbehold.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

Pga. indholdet af abacavir: 

 • Der skal udvises særlig opmærksomhed ved hypersensibilitetsreaktioner, som kan være livstruende, og patienten skal følges tæt de første 2 måneder. Reaktion kan vise sig ved:
  • Feber
  • Hududslæt
  • Gastro-intestinale gener
  • Respirationsproblemer.

Udvikles sådanne reaktioner, skal præparatet seponeres, og behandlingen må ikke genoptages.  

 • Patienter, der har holdt pause med abacavir på grund af bivirkninger, må ikke genoptage behandlingen hermed uden forudgående kontakt med lægen.
 • Hypersensitivitet er tæt korreleret til bærertilstand af HLA-B*5701. Før initiering af behandling bør der screenes for eventuel bærertilstand, og abacavir bør aldrig anvendes til patienter, der bærer HLA-B*5701 allel.
 • Præparatet skal seponeres ved:
  • Mistanke om hypersensitivitetsreaktion
  • Stigning i aminotransferaser
  • Fremadskridende hepatomegali
  • Metabolisk acidose
  • Lactacidose af ukendt årsag.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Observationsstudier har vist en association mellem myokardieinfarkt og brugen af abacavir. En årsagssammenhæng er ikke af- eller bekræftet.

 

Pga. indholdet af Zidovudin: 

 • Hæmatologisk toksicitet: Anæmi (sædvanligvis efter 6 uger) og neutropeni (sædvanligvis efter 4 uger) kan ses, hvorfor hæmatologiske parametre skal monitoreres. Særlig forsigtighed skal udvises ved eksisterende kompromitteret knoglemarv.

 

Pga. indholdet af Lamivudin: 

 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres. Anvendes med forsigtighed ved nedsat leverfunktion. ALAT-niveau bør måles hver 3. måned.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Leukopeni, Neutropeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Opkastning.
Feber, Svimmelhed, Træthed, Utilpashed.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin.
Artralgi, Myalgi.
Hoste, Rhinitis.
Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancytopeni, Trombocytopeni.
Smerter.
Myopati.
Apnø.
Sjældne (0,01-0,1 %) Erytrocytaplasi.
Kardiomyopati.
Pancreatitis.
Hepatitis, Hepatomegali.
Lactatacidose.
Kramper, Rhabdomyolyse.
Paræstesier.
Angst, Depression, Somnolens.
Gynækomasti.
Meget sjældne (< 0,01 %) Aplastisk anæmi.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Perifer neuropati.
Erythema multiforme.
 • Allergiske reaktioner over for abacavir viser sig sædvanligvis inden for de første 8 uger af behandlingen med feber, hududslæt, slimhindeforandringer, åndenød, hoste, muskelsmerter og evt. multiorgansvigt. Reaktionen kan - især ved reeksponering - forløbe fatalt.
 • Legemsvægt og glucose- og lipidkoncentration i blodet kan stige samt subkutant fedt kan reduceres under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med ganciclovir øger plasmakoncentrationen af zidovudin med ca. 60 % og risikoen for hæmatologiske bivirkninger. Kombination bør undgås.
 • Samtidig behandling med potentielle nefrotoksiske eller myelosuppressive lægemidler som:
  • ganciclovir
  • amphotericin
  • trimethoprim
  • dapson
  • pyrimethamin
  • flucytosin
  • interferon
  • vincristin
  • vinblastin
  • doxorubicin
   kan øge risikoen for toksicitet.
 • Samtidig brug af clarithromycin kan nedsætte biotilgængeligheden af zidovudin. Forskudt indgivelsestidspunkt kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og fluconazol, ritonavir eller valproat øger plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin, lamivudin og ritonavir kan medføre stigning i ritonavir clearance. Dosisjustering af ritronavir kan være nødvendig.
 • Samtidig indgift af zidovudin og rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af zidovudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.
 • Ved samtidig brug af riociguat kan abacavir øge plasmakoncentrationen af riociguat, og dosis af riociguat skal muligvis reduceres.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For abacavir (> 1.000), zidovudin (> 4.100) og lamivudin (> 4.500) er mange data for 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. Se endvidere Midler mod HIV

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes på grund af smitterisiko.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Abacavir, lamivudin og zidovudin 

 • HIV-nukleosid-RT-hæmmere.
 • Nukleosidanaloger. Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Abacavir 

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-1,5 timer.
 • Metaboliseres hovedsageligt i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 1,5 timer.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Lamivudin 

 • Biotilgængelighed ca. 80 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Zidovudin 

 • Biotilgængelighed 60-70 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres i leveren til inaktiv metabolit.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • 10-20 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 300 + 150 + 300 mg (kan dosisdisp.) 435748
60 stk. (blister)
5.121,50

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  300 + 150 + 300 mg

Præg:
GXLL1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 10,5 x 20,7
filmovertrukne tabletter 300 + 150 + 300 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

04.03.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...