Rapamune®

L04AA10
 
 
Immunsuppressivt virkende makrolid.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af organafstødning med lav til moderat immunologisk risiko efter nyretransplantation.
 • Sporadisk lymfangioleiomyomatose (S-LAM) med moderat lungesygdom eller faldende lungefunktion.

 

Sirolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig kendskab til organtransplantationer.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 1 mg eller 2 mg sirolimus.
Oral opløsning. 1 ml indeholder 1 mg sirolimus. 

Doseringsforslag

Forebyggelse af organafstødning 

 • Initialbehandling
  Voksne. Initialt 6 mg én gang efterfulgt af 2 mg dgl. Dosis justeres til fuldblodskoncentration på 4-7 nanogram/ml.
  Skal anvendes i kombination med kortikosteroid og calcineurinhæmmer som mikroemulsion, hvor calcineurinhæmmer seponeres gradvist over 2-3 mdr.
 • Vedligeholdelsesbehandling
  Calcineurinhæmmer bør aftrappes i løbet af 4-8 uger, hvorefter dosis af sirolimus justeres til laveste fuldblodskoncentration på 12-20 nanogram/ml. Ved skift af dispenseringsform bør blodkoncentrationen måles 1-2 uger efter skiftet. Se endvidere speciallitteratur.
 • Bemærk:
  • Bør indtages 4 timer efter ciclosporin og konsekvent med eller uden mad.

Lymfangioleiomyomatose 

 • Initialbehandling
  2 mg dgl. Dosis justeres til fuldblodskoncentration 5-15 ng/ml.
 • Vedligeholdelsesbehandling
  Når vedligeholdelsesdosis er justeret (se produktresumé) skal yderligere dosisjustering undgås i 1-2 uger pga. sirolimus' lange halveringstid. Herefter lægemiddelmonitorering hver 3. måned.

 

Bemærk: 

 • Utilstrækkelig erfaring vedr. børn < 18 år og ældre > 65 år.

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed tilrådes.
 • Vedligeholdelsesdosis bør halveres ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Tæt monitorering af dalkoncentrationen i fuldblod efter støddosis eller dosisjustering tilrådes.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen monitoreres regelmæssigt for neoplasmer i huden. Det tilrådes patienten at minimere udsættelse for UV-lys og sollys samt anvende relevant solbeskyttelse.
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning
  indeholder 2,5 % v/v alkohol. 1 dosis på 6 mg indeholder 0,15 g alkohol, der svarer til 1,3 % af én genstand.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Anæmi, Leukopeni, Lymfocele, Trombocytopeni.
Takykardi.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation.
Feber, Sårhelingskomplikationer.
Infektioner.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet plasma-kreatinin.
Diabetes, Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypofosfatæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi.
Hovedpine.
Proteinuri, Urinvejsinfektion.
Menstruationsforstyrrelser.
Acne, Hududslæt.
Hypertension, Perifere ødemer, Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Neutropeni, Pancytopeni.
Perikardieansamling.
Ascites, Pancreatitis, Stomatitis.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Sepsis.
Osteonekrose.
Hudcancer, Ovariecyster.
Hæmolytisk uræmisk syndrom.
Epistaxis, Pleuraekssudat.
Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Lymfom.
Leverinsufficiens.
Malignt melanom.
Nefrotisk syndrom.
Eksfoliativ dermatitis, Trombocytopenisk purpura.
Lungeblødning.
Ikke kendt Posterior reversibelt encefalopati-syndrom.

Interaktioner

 • Samtidig administration af ciclosporin, diltiazem eller itraconazol øger fuldblodskoncentrationen af sirolimus.
 • Samtidig indgift af rifampicin nedsætter fuldblodskoncentrationen af sirolimus.
 • Samtidig indgift af ACE-hæmmere øger risikoen for angioødem og for akut afstødning.
 • Sirolimus metaboliseres via CYP3A4. Der er derfor teoretisk risiko for interaktioner med lægemidler, der metaboliseres af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Naturlægemidler med perikon kan nedsætte plasma-koncentrationen af sirolimus.
 • Må ikke indtages sammen med grapefrugtjuice.
 • Ved samtidig brug af sunitimab kan dosisbegrænsende toksicitet af sirolimus forekomme (makulopapuløst hududslæt, anfald af arthritis urica og cellulitis).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder bør anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 12 uger efter afslutning af behandlingen. 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Sirolimus virker hæmmende på de T-lymfocytmedierede immunreaktioner, men angrebspunktet er en hæmning af de signaltransduktionsveje, som proinflammatoriske cytokiner udløser frem for en hæmning af cytokinproduktionen.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 15 % ved samtidig ciclosporinbehandling.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Steady state efter 5-7 dage.
 • Høj erytrocytbinding.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter (< 10 % af den samlede immunsupprimerende aktivitet).
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Oral opløsning skal fortyndes med vand eller appelsinjuice, ikke grapefrugtjuice.
 • Omrøres kraftigt.
 • Drikkes med det samme.
 • Se medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

Oral opløsning 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning: Flasken er holdbar i 30 dage opbevaret i køleskab (2-8ºC).
 • Tåler opbevaring i doseringssprøjten i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25°C).

Indholdsstoffer

Sirolimusovertrukne tabletter  1 mgovertrukne tabletter  2 mgoral opløsning  1 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : overtrukne tabletter 1 mg, overtrukne tabletter 2 mg
Titandioxid (E171) : overtrukne tabletter 1 mg, overtrukne tabletter 2 mg
Andre:
Ascorbylpalmitat : oral opløsning 1 mg/ml
Ethanol : oral opløsning 1 mg/ml
Lactose : overtrukne tabletter 1 mg, overtrukne tabletter 2 mg
Macrogoler : overtrukne tabletter 1 mg, overtrukne tabletter 2 mg
Mono- og diglycerider : oral opløsning 1 mg/ml
Phosphatidylcholin : oral opløsning 1 mg/ml
Polysorbat 80 : oral opløsning 1 mg/ml
Propylenglycol : oral opløsning 1 mg/ml
Sojafedtsyrer : oral opløsning 1 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) overtrukne tabletter 1 mg 534471
100 stk. (blister)
3.528,25 105,85
(BEGR) overtrukne tabletter 2 mg 502002
100 stk. (blister)
7.039,75 105,60
(BEGR) oral opløsning 1 mg/ml 136181
60 ml
2.117,20 105,86

Foto og identifikation

Overtrukne tabletter  1 mg

Præg:
RAPAMUNE, 1 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,9 x 9,9
overtrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Overtrukne tabletter  2 mg

Præg:
RAPAMUNE, 2 mg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 9,9 x 9,9
overtrukne tabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4277. Kamarajah SK, Arntdz K, Bundred J et al. Outcomes of Pregnancy in Recipients of Liver Transplants. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30529735 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4278. Colla L, Diena D, Rossetti M et al. Immunosuppression in pregnant women with renal disease: review of the latest evidence in the biologics era. J Nephrol. 2018; 31(3):361-83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29476421 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4279. Sarkar M, Bramham K, Moritz MJ et al. Reproductive health in women following abdominal organ transplant. Am J Transplant. 2018; 18(5):1068-76, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29446243 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4281. Bramham K, Nelson-Piercy C, Gao H et al. Pregnancy in renal transplant recipients: a UK national cohort study. Clin J Am Soc Nephrol. 2013; 8(2):290-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23085724 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4280. Deshpande NA, James NT, Kucirka LM et al. Pregnancy outcomes of liver transplant recipients: a systematic review and meta-analysis. Liver Transpl. 2012; 18(6):621-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22344967 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

01.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...