Lisinopril "Actavis"

C09AA03
 
 

Antihypertensivum. Middel mod hjerteinsufficiens. Hæmmer Angiotensin Converting Enzyme (ACE)

Anvendelsesområder

 • Arteriel hypertension
 • Venstresidig hjerteinsufficiens
 • Nedsat venstre ventrikelfunktion og/eller kliniske tegn på hjertesvigt efter AMI.
 • Forsinkelse af udvikling og progression af diabetisk nefropati samt visse andre kroniske nefropatiformer med proteinuri.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv), 10 mg (delekærv) eller 20 mg (delekærv) lisinopril (som dihydrat). 

Doseringsforslag

Hypertension 

Voksne 

 • Initialt 10 mg 1 gang dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis. 10-20 mg 1 gang dgl. Maksimalt 80 mg 1 gang dgl.
 • Ved samtidig diuretisk terapi gives initialt 5 mg dgl., alternativt seponeres diuretikumbehandlingen 3 døgn, før lisinoprilbehandlingen indledes.

 

Børn 6-16 år 

 • Legemsvægt 20-49 kg. Initialt 2,5 mg. Kan øges op til 20 mg dgl.
 • Legemsvægt ≥ 50 kg. Initialt 5 mg. Kan øges op til 40 mg dgl.

 

Hjerteinsufficiens 

Voksne 

 • Initialt. 2,5 mg 1 gang dgl., stigende efter effekt til maksimalt 35 mg 1 gang dgl. under medicinsk overvågning (specialistopgave).

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

Voksne 

 • Initialt. 5 mg dgl. i 2 dage, derefter 10 mg dgl. i 6 uger.
 • Ved lavt blodtryk initialt 2,5 mg stigende til 5 mg dgl.

 

Renale komplikationer som følge af diabetes mellitus 

Voksne 

 • 10 evt. 20 mg dgl.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-10 ml/min.

  Voksne. Initialt 2,5 mg i døgnet. Vedligeholdelsesdosis højst 40 mg i døgnet. 

  Børn > 6 år. Lavere startdosis eller længere doseringsinterval bør overvejes. 

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin. 

 • GFR 10-30 ml/min.

  Voksne. Initialt 2,5-5 mg i døgnet.  

  Børn > 6 år. Lavere startdosis eller længere doseringsinterval bør overvejes. 

  Rutinemæssig monitorering af P-kalium og P-kreatinin.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forhøjet plasmakoncentration er set ved levercirrose.
 • Ved let til moderat nedsat leverfunktion bør dosisnedsættelse overvejes.

 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere forekomst af angioneurotisk ødem under behandling med ACE-hæmmere.
 • Der er krydsallergi med øvrige ACE-hæmmere.
 • Samtidig behandling med aliskiren til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan pga. øget risiko for angioødem.

Forsigtighedsregler

 • Arvelig eller idiopatisk angioødem
 • Mitralklapstenose
 • Aortastenose
 • Hypertrofisk kardiomyopati
 • Nyrearteriestenose
 • Bindevævssygdomme og tilstande med leuko- og trombocytopeni.
 • En evt. hyponatriæmi og hypovolæmi bør korrigeres før behandlingen indledes.
 • Ekstrakorporal behandling, der fører til blodkontakt med negativt ladede overflader.
 • Efter de første doser kan der komme et udtalt blodtryksfald. Risikoen er størst ved samtidig behandling med diuretika og/eller andre vasodilatorer.

Bivirkninger

Hoste er den hyppigste bivirkning og hos 5-10 % af patienterne så generende, at behandlingen må seponeres. 

Almindelige (1-10 %) Diarré, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Nyrefunktionspåvirkning.
Hoste.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Angioødem.
Paræstesier.
Humørforstyrrelser.
Impotens.
Raynauds syndrom.
Sjældne (0,01-0,1 %) Psoriasis.
Gynækomasti.
Alopeci.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Anæmi, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Erythema multiforme.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med aliskiren er kontraindiceret til patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion, GFR < 60 ml/min.
 • Samtidig behandling med sacubitril/valsartan er kontraindiceret pga. øget risiko for angioødem. Behandling med sacubitril/valsartan må ikke indledes før mindst 36 timer efter sidste dosis lisinopril, og behandling med lisinopril må ikke indledes før mindst 36 timer efter den sidste dosis sacubitril/valsartan.
 • Samtidig anvendelse af angiotensin II-receptorantagonist eller aliskiren (dobbelthæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet) øger risikoen for hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion.
 • Ved samtidig indgift af kalium eller kaliumbesparende diuretika øges kaliumkoncentrationen i blodet på grund af ACE-hæmmernes aldosteronsekretionshæmmende virkning.
 • Der er risiko for lithiumintoksikation ved samtidig indgift af lithium. Serum-lithium bør kontrolleres.
 • Samtidig behandling med trimethoprim/sulfamethoxazol eller ciclosporin kan øge risikoen for hyperkaliæmi. Serum-kalium bør følges.
 • NSAID (inkl. ASA > 300 mg/døgn) kan reducere den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyrefunktionsnedsættelse.
 • Det er uafklaret, om ACE-hæmmere øger insulinfølsomheden og kan medføre hypoglykæmi ved samtidig behandling med antidiabetika. Hyppig måling af blodsukkeret ved indledning og ophør af kombinationsbehandling anbefales.
 • Der er øget risiko for angioødem ved samtidig behandling med mTOR-hæmmere (fx everolimus og sirolimus).

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: 

Risikoen for uønsket fosterpåvirkninger ved 1. trimester eksponering for ACE-hæmmere generelt er let forhøjet sammenlignet med baggrundsrisikoen til omkring 5-6 %. Sammenlignet med ubehandlet hypertension (og justeret for andre faktorer) synes risikoen imidlertid uændret.  

Må ikke anvendes i 2. og 3. trimester af graviditeten på grund af øget risiko for uønsket fosterpåvirkning, specielt i form af væksthæmning, hypocalvaria, oligohydramnios, neonatal anuri, neonatal hypotension og persisterende ductus arteriosus. 

De forskellige studier omfatter sammenlagt mere end 6.700 gravide eksponeret for en ACE-hæmmer i 1. trimester af graviditeten, heraf ca. 1.500 for lisinopril. 

Se endvidere ACE-hæmmere

 

Det anbefales fortsat at skifte behandlingen til et af de rekommanderede præparater; se Hypertension hos gravide

Referencer: 3711, 3878, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Farmakodynamik

 • Hæmmer enzymet Angiotensin Converting Enzyme og dermed omdannelsen af angiotensin I til II, hvorved universel vasodilatation indtræder.
 • Antihypertensiv virkning indtræder efter ca. 2 timer og er maksimal efter ca. 6 timer. Virkningsvarighed ca. 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Absorberes i varierende grad fra mave-tarmkanalen. Biotilgængelighed ca. 25 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 6-8 timer.
 • Steady state efter 2-3 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Lisinopriltabletter  5 mgtabletter  10 mgtabletter  20 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 5 mg, tabletter 10 mg, tabletter 20 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 006787
100 stk.
63,25 1,27
(B) tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 007107
100 stk.
80,70 0,81
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 007129
100 stk.
49,90 0,25

Substitution

tabletter 5 mg
Cardiostad STADA Nordic, Lisinopril, tabletter 5 mg
 
tabletter 10 mg
Aceinhib (Parallelimport), Lisinopril, tabletter 10 mg
Cardiostad STADA Nordic, Lisinopril, tabletter 10 mg Genordn. B
Lisinopril "Paranova" (Parallelimport), Lisinopril, tabletter 10 mg
 
tabletter 20 mg
Aceinhib (Parallelimport), Lisinopril, tabletter 20 mg
Cardiostad STADA Nordic, Lisinopril, tabletter 20 mg
Lisinopril "Nordic Prime" (Parallelimport), Lisinopril, tabletter 20 mg
Lisinopril "Paranova" (Parallelimport), Lisinopril, tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 5 mg
 
 
 

Tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 10 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 20 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)


4331. Bateman BT, Patorno E, Desai RJ et al. Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors and the Risk of Congenital Malformations. Obstet Gynecol. 2017; 129(1):174-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27926639 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4330. Polifka JE. Is there an embryopathy associated with first-trimester exposure to angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin receptor antagonists? A critical review of the evidence. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94(8):576-98, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22807387 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4328. Li DK, Yang C, Andrade S et al. Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk of malformations in offspring: a retrospective cohort study. BMJ. 2011; 343, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22010128 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4329. Walfisch A, Al-maawali A, Moretti ME et al. Teratogenicity of angiotensin converting enzyme inhibitors or receptor blockers. J Obstet Gynaecol. 2011; 31(6):465-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823839 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4327. Cooper WO1, Hernandez-Diaz S, Arbogast PG. Major congenital malformations after first-trimester exposure to ACE inhibitors. N Engl J Med. 2006; 354(23):2443-51, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16760444 (Lokaliseret 14. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

30.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...