Furix®

Furix Retard
C03CA01
 
 

Loop-diuretikum (diuretikum med høj maksimal virkning, "high ceiling diuretic"). 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 20 mg (trykdelekærv), 40 mg (trykdelekærv), 250 mg (trykdelekærv) eller 500 mg (krydsdelekærv) furosemid.
Furix® Retard, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 60 mg furosemid. 

Doseringsforslag

Ødemer og hypertension 

 • Tabletter
  • Voksne. 20-160 mg dgl. fordelt på 1-3 doser (maksimalt 1.500 mg dgl.). Evt. større doser ved renal insufficiens.
   Ved akut og kronisk nyresvigt meget store doser, op til 4 g i døgnet, under samtidig intensiv overvågning af den kliniske tilstand og plasmaundersøgelse for fx elektrolyt- og kreatininkoncentrationer
  • Børn. 1-3 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser, dog højst 40 mg i døgnet.
   Ved meget svær hjerteinsufficiens op til 5 mg/kg legemsvægt i døgnet i kortere tid.
 • Depotkapsler
  • Voksne. 30-120 mg dgl. som éngangsdosis om morgenen eller fordelt på 2 doser, morgen og middag.
   Doseringen kan evt. øges efter behandling gennem nogle uger, den bør dog ikke overstige 1.500 mg i døgnet.
   Ved sværere hypertensive tilstande anbefales kombinationsbehandling med andre antihypertensiva.

Bemærk 

 • Tabletter og depotkapsler
  • Bør indtages på tom mave, dvs. mindst 0,5 timer før et måltid eller to timer efter et måltid.
 • Depotkapsler
  • Skal synkes hele.
  • Kan evt. åbnes, og indholdet opslæmmes i kold væske umiddelbart før indtagelse.
  • ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Ved nyreinsufficiens kan højere doser være nødvendige for at opnå den ønskede diurese. 

  Kontraindiceret ved vedvarende anuri. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for loop-diuretika pga. risiko for krydsallergi
 • Hypovolæmi eller dehydrering
 • Alvorlig hypokaliæmi
 • Alvorlig hyponatriæmi
 • Komatøse tilstande i forbindelse med hepatisk encefalopati.

Forsigtighedsregler

 • Latent eller manifest diabetes mellitus
 • Porfyri
 • Hypotension
 • Stenoser i koronararterierne eller hjernens forsyningskar
 • Leversygdomme
 • Arthritis urica
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Prostatahyperplasi
 • Urinrørsforsnævring
 • Blæretømningsproblemer
 • Nefrotisk syndrom
 • Kontrol af nyrefunktion og serum-elektrolytter anbefales
 • Præmature spædbørn med respiratorisk distress-syndrom pga. risiko for persisterende ductus arteriosus Botalli
 • Præmature pga. risiko for udvikling af nefrocalcinose og nefrolithiasis. Nyrefunktionen skal kontrolleres, og nyrerne ultralydsscannes.
 • Forsigtighed ved alvorlig overfølsomhedsreaktion for antibakterielle sulfonamider, fx sulfamethizol, sulfamethoxazol og sulfasalazin, selvom risikoen for krydsallergi er beskeden.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Elektrolytforstyrrelser, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet serum-urat.
Dehydrering  (især hos ældre), Hypertriglyceridæmi.
Hypovolæmi  (især hos ældre).
Almindelige (1-10%) Hyperlipidæmi, Hypochloridæmi, Hypokaliæmi, Hyponatriæmi.
Anfald af arthritis urica.
Hepatisk encefalopati*.
Polyuri.
Synkope.
Ikke almindelige (0,1-1%) Trombocytopeni.
Høretab  (almindeligvis reversibelt).
Diabetes mellitus, Hyperglykæmi  (efter 2-4 uger), Nedsat glucosetolerans.
Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Purpura.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Eosinofili, Leukopeni.
Gulsyn, Synsforstyrrelser.
Svimmelhed.
Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier.
Akut nefropati.
Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01%) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Hæmolytisk anæmi.
Tinnitus.
Pancreatitis.
Kolestase.
Porfyri.
Ikke kendt Arytmier.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypocalcæmi, Hypomagnesiæmi  (oftest efter måneders behandling).
Kramper, Rhabdomyolyse, Systemisk lupus erythematosus  (forværring eller aktivering).
Bevidsthedstab.
Konfusion.
Pseudo-Bartters Syndrom, Urinretention.
Impotens.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Hypotension, Kredsløbskollaps, Trombose.

* Ved patienter med levercirrose. 

 

Meget almindeligt ses nefrocalcinose ved langvarig behandling af børn født til terminen med hjertefejl. 

Interaktioner

 • Virkningen af digoxin og ikke-depolariserende neuromuskulært blokerende midler forstærkes på grund af induceret renalt kaliumtab.
 • Samtidig behandling med ceftazidim medførte forøget AUC for ceftazidim. Ceftazidim bør indtages mindst 2 timer før furosemid.
 • Risiko for hypokaliæmi øges med glukokortikoider på grund af synergistisk virkning på den renale kaliumekskretion. Det samme gælder for thiaziddiuretika.
 • Virkningen af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer) kan nedsættes.
 • NSAID-behandling fører til hæmmet prostaglandinsynteseaktivitet i nyrerne, hvilket medfører nedsat diuretisk effekt.
 • Kan forstærke den nefro- og ototoksiske effekt af aminoglykosider og cisplatin.
 • Colestyramin og colestipol binder furosemid.
 • Hos ældre med demens er set øget dødelighed ved kombination med risperidon.
 • Furosemid bør om muligt seponeres midlertidigt eller reduceres tre dage, inden behandling med en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist begyndes eller dosis forhøjes.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 600 1. trimester-eksponerede med en let øget misdannelsesrate på omkring 5%. Antallet af for tidligt fødte børn er ligeledes let forhøjet. I hvilket omfang disse observationer skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. Behandling med diuretika kan kompromittere placentaperfusionen, og ved anvendelse i 3. trimester kan der forekomme elektrolytforstyrrelser hos den nyfødte. Anvendes kun på særlige indikationer. Specialistopgave. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Hvis indikationen er forhøjet blodtryk, skal behandlingen have været uforandret i de seneste 3 måneder.

Injektion: Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps). 

 

Doping

Anvendelse af diuretika medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Blokerer Na+/K+/2Cl--cotransportsystemet, som er lokaliseret på den luminale cellemembran i Henles slynges tykke ascenderende ben. Den diuretiske virkning skyldes hæmning af natriumchlorids reabsorption i denne del af Henles slynge. Furosemid har desuden en udtalt direkte vasodilaterende virkning, som indtræder før den diuretiske effekt, hvilket er effektivt i behandlingen af lungeødem. 

 • Tabletter og orale dråber. Virkningen indtræder efter 0,5-1 time og er maksimal efter 1-2 timer. Virkningsvarighed 4-8 timer.
 • Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof kontinuerligt. Virkningen indtræder efter ca. 45 minutter (fastende) og efter 2 timer (sammen med føde). Virkningsvarighed 10-12 timer.
 • Injektionsvæske. Virkningen indtræder efter 5 minutter. Virkningsvarighed 2-4 timer.

 

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 0,5-2,0 timer (op til 24 timer ved nyreinsufficiens).
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne ved tubulær sekretion.
 • Oral administration. Biotilgængelighed 50-70% med betydelig inter- og intraindividuel variation. Samtidig fødeindtagelse nedsætter biotilgængeligheden med 20-30%.
  Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum.

Indholdsstoffer

Furosemidtabletter  20 mgtabletter  40 mgtabletter  250 mgtabletter  500 mghårde depotkapsler  60 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde depotkapsler 60 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 60 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde depotkapsler 60 mg
Titandioxid (E171) : hårde depotkapsler 60 mg
Andre:
Lactose : tabletter 20 mg, tabletter 40 mg, hårde depotkapsler 60 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 151532
100 stk.
38,90 0,78
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 510553
100 stk.
37,65 0,38
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 494792
250 stk.
58,00 0,23
(B) tabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 195894
500 stk.
148,95 0,30
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 557639
100 stk.
251,70 0,40
(B) tabletter 250 mg (kan dosisdisp.) 517092
200 stk.
446,60 0,36
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 384374
100 stk.
290,70 0,23
(B) hårde depotkapsler 60 mg (kan dosisdisp.) 030737
100 stk.
Udgået 25-01-2021

Substitution

tabletter 40 mg
Diural TEVA, Furosemid, tabletter 40 mg
Furosemid "HEXAL" HEXAL, Furosemid, tabletter 40 mg
Furosemid "Orifarm" Orifarm Generics, Furosemid, tabletter 40 mg
 
hårde depotkapsler 60 mg
Lasix Retard Sanofi, Furosemid, depotkapsler 60 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  20 mg

Præg:
20
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 20 mg
 
 
 

Tabletter  20 mg  (Udfases)

Præg:
AB, 41
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 20 mg (Udfases)
 
 
 

Tabletter  40 mg

Præg:
40
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 40 mg
 
 
 

Tabletter  40 mg  (Udfases)

Præg:
AB, 22
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 40 mg (Udfases)
 
 
 

Tabletter  250 mg

Præg:
AB, 25
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,1 x 10,1
tabletter 250 mg
 
 
 

Tabletter  500 mg

Præg:
AB, 23
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 13,5 x 13,5
tabletter 500 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  60 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysegul, Blå
Mål i mm: 6 x 16
hårde depotkapsler 60 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...