NovoMix®

NovoMix 30 FlexPen, NovoMix 30 Penfill, NovoMix 50 FlexPen, NovoMix 70 FlexPen
A10AD05
 
 

Kombinationspræparat indeholdende hurtigt indsættende og middellangt virkende insulinanalog. Suspension af insulin aspart og insulin aspart protamin. Fremstillet ved rekombinant genteknologi. 

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Undgå forveksling af insulinpenne og reagér på blodglucoseværdi, der er overraskende høj eller lav. Læs mere

 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

NovoMix® 30 FlexPen®, injektionsvæske, suspension i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 30 E insulin aspart og 70 E insulin aspart protamin).
NovoMix® 50 FlexPen®, injektionsvæske, suspension i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 50 E insulin aspart og 50 E insulin aspart protamin).
NovoMix® 70 FlexPen®, injektionsvæske, suspension i injektionspen. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 70 E insulin aspart og 30 E insulin aspart protamin). 

NovoMix® 30 Penfill®, injektionsvæske, suspension i cylinderampul. 1 ml indeholder 100 E insulin aspart (heraf 30 E insulin aspart og 70 E insulin aspart protamin). 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 10 år 

 • Individuel s.c. dosering.
 • Dosis bør tages umiddelbart før et måltid, men kan om nødvendigt tages umiddelbart efter.

 

Bemærk: 

 • Injektionssted skal varieres inden for det samme område for at nedsætte risiko for lipodystrofi og kutan amyloidose.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 10 år.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Nedsat nyrefunktion kan nedsætte insulinbehovet. Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af blod-glucose anbefales. Dosisjustering kan blive nødvendig.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Patienten skal informeres om at kontakte lægen før rejse mellem forskellige tidszoner, da det evt. kan være nødvendigt at indtage insulin og mad på andre tidspunkter.
 • Anden samtidig sygdom, især infektioner og febertilstande, øger normalt insulinbehovet.
 • Ved samtidige sygdomme, der påvirker binyrer, hypofyse eller thyroidea, eller nyre- eller leversygdomme kan det være nødvendigt at ændre insulindosis.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende P-glucosekontrol
Manglende monitorering og/eller aktion på p-glucose værdier. Hyper- eller hypoglykæmi.
Overdosering
Fejlagtig administration af doseringerne for langtidsvirkende insuliner, så de bliver givet med for kort tidsinterval. Hypoglykæmi.
Ukorrekt håndtering
Dobbeltadministration. Patient får bl.a. sin vanlige Insulatard 30 IE om morgenen, men får fejlagtigt også Insulatard 30 IE om aftenen. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse.
Insulinindgift trods lavt P-glucoseniveau. Hypoglykæmi.
Manglende koordination mellem glucose-drop/ernæring og insulin-drop. Hyper- eller hypoglykæmi.
Manglende pausering af vanlig dosering af insulin under glucose-drop. Bevidsthedssvækkelse.
Forvekslinger (fx styrker, dosis, enheder, præparat)
Forveksling af dosis mellem hurtigtvirkende og langsomtvirkende insulin. Insulinshock.
Forveksling af morgen- og aftendosis. Alvorlig hypoglykæmi.
Forveksling af præparatets styrke (100 E/ml) og ordinerede dosis (18 E), så der gives 100 E i stedet for 18 E. Alvorlig hypoglykæmi, indlæggelse, fald.
Man anvendte forkert insulinpræparat (fx Insulatard® i stedet for Actrapid®). Hyper- eller hypoglykæmi.
Regnefejl
Regnefejl ved beregning af dosis bl.a. faktor 10-fejl. Insulinshock.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hypoglykæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Akkommodationsbesvær, Retinopati.
Allergiske reaktioner.

Se endvidere Insulin

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • Insulinfølsomheden kan øges ved alkoholindtagelse og ved anvendelse af MAO-hæmmere.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika på grund af antagonistisk virkning på glucosemetabolismen.
 • Der er risiko for hypoglykæmi ved samtidig brug af ACE-hæmmere.
 • Pioglitazon kan sammen med insulin øge risikoen for hjerteinsufficiens, særligt hos patienter med risikofaktorer for udvikling af hjerteinsufficiens. Kombinationen bør anvendes med forsigtighed.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde diabetikere, som har været eksponeret for insulin eller insulinanaloger under graviditet. Frekvensen af uønsket fosterpåvirkning, herunder medfødte misdannelser og spontanaborter, er overordnet noget højere end i baggrundspopulationen. Der er dog generelt konsensus om, at dette kan henføres til den underliggende specifikke sygdom og ikke insulin eller insulinanaloger. Risikoen for medfødte malformationer varierer i forhold til den underliggende sygdom og synes specielt ikke væsentlig øget for gestational diabetes. Ligeledes synes risikoen for spontanabort i betydeligt omfang relateret til den glykæmiske kontrol. 

Datamængden varierer de enkelt insulinanaloger imellem, men der er ikke noget, som tyder på, at risikoen for uønskede fosterpåvirkninger varierer imellem de enkelte analoger eller i forhold til human insulin. Der er flest data for insulin lispro, insulin aspart og insulin detemir. 

Se endvidere Type 1-diabetes

Referencer: 3711, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af insulin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Insulin aspart er en human insulinanalog. 

Insuliner og insulinanaloger: 

 • Primær virkning: Regulering af glucosemetabolismen.
 • Desuden flere anabole og antikatabole virkninger i forskellige væv.
 • Virkningen på blodglucosekoncentrationen indtræder ca. 15 minutter efter subkutan injektion og er maksimal mellem 1. og 4. time.
 • Virkningsvarighed op til 24 timer, afhængig af dosis.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 60 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 7,3.
 

Håndtering 

 • Bemærk: Injektionsvæske dispenseret i cylinderampul er beregnet til anvendelse sammen med Novo Nordisk insulindispenseringssystemer og NovoFine® nåle.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

  

Holdbarhed 

 • Insulin, som ikke er taget i brug:
  • Opbevares i køleskab (2-8°C).
  • Må ikke placeres for tæt på køleelementerne i køleskabet.
  • Injektionsvæske, som har været frosset, må ikke må anvendes.
 • Penne og cylinderampuller, som er i brug:
  • Må ikke opbevares i køleskab.
  • Kan opbevares højst 4 uger ved stuetemperatur (under 30°C).
  • Må ikke udsættes for ekstremt høje temperaturer eller direkte sollys.

Indholdsstoffer

Insulin aspartinjektionsvæske, susp. i pen  100 E/mlinjektionsvæske, susp. i pen  100 E/mlinjektionsvæske, susp. i pen  100 E/mlinjektionsvæske, susp.  100 E/ml
Insulin aspart protamininjektionsvæske, susp. i pen  100 E/mlinjektionsvæske, susp. i pen  100 E/mlinjektionsvæske, susp. i pen  100 E/mlinjektionsvæske, susp.  100 E/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Metacresol : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Phenol : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Glycerol : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Protaminsulfat : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))
Zinkchlorid : injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 30)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 50)) , injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml ((FlexPen 70)) , injektionsvæske, susp. 100 E/ml ((Penfill 30))

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml  (FlexPen 30)  006024
5 x 3 ml
377,15 10,06
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 014986
5 x 3 ml (Paranova)
320,80 8,55
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 016361
5 x 3 ml (Orifarm)
377,10 10,06
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 115399
5 x 3 ml (2care4)
Udgået 17-05-2021
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 500814
5 x 3 ml (Abacus)
375,80 10,02
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 035562
5 x 3 ml (Orifarm)
516,00 13,76
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml  (FlexPen 50)  120641
5 x 3 ml
513,70 13,70
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml  (FlexPen 70)  120663
5 x 3 ml
513,70 13,70
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 075348
10 x 3 ml (Orifarm)
Udgået 22-03-2021
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 192959
10 x 3 ml (2care4)
Udgået 03-05-2021
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 421237
10 x 3 ml (Paranova)
256,25 3,42
(B) injektionsvæske, susp. i pen 100 E/ml 550524
10 x 3 ml (Abacus)
682,60 9,10
(B) injektionsvæske, susp. 100 E/ml  (Penfill 30)  001490
5 x 3 ml
423,50 11,29

Foto og identifikation

Injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 18 x 158
NovoMix® 30 FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoMix® 30 FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml

Farve: Lyserød
Mål i mm: 18 x 158
NovoMix® 50 FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelses hætte og nål
 
NovoMix® 50 FlexPen
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp. i pen  100 E/ml

Farve: Beige
Mål i mm: 18 x 158
NovoMix® 70 FlexPen®
 
 
 
 
Uden beskyttelseshætte og nål
 
NovoMix® 70 FlexPen®
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, susp.  100 E/ml

Farve: Blå
Mål i mm: 11 x 67
NovoMix® 30 Penfill®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4164. Wang H, Wender-Ozegowska E, Garne E et al. Insulin analogues use in pregnancy among women with pregestational diabetes mellitus and risk of congenital anomaly: a retrospective population-based cohort study. BMJ Open. 2018; 8(2), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29478010 (Lokaliseret 24. januar 2019)


4166. Nørgaard K, Sukumar N, Rafnsson S et al. Efficacy and Safety of Rapid-Acting Insulin Analogs in Special Populations with Type 1 Diabetes or Gestational Diabetes: Systematic Review and Meta-Analysis. Diabetes Ther. 2018; 9(3):891-917, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29623593 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4170. Patti AM, Giglio RV, Pafili K et al. Pharmacotherapy for gestational diabetes. Expert Opin Pharmacother. 2018; 19(13):1407-14, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30136869 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4168. Mukerji G, Feig DS. Pharmacological Management of Gestational Diabetes Mellitus. Drugs. 2017; 77(16):1723-32, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28864965 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4165. Toledano Y, Hadar E, Hod M. Safety of insulin analogues as compared with human insulin in pregnancy. Expert Opin Drug Saf. 2016; 15(7):963-73, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27145344 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4167. Herrera KM, Rosenn BM, Foroutan J et al. Randomized controlled trial of insulin detemir versus NPH for the treatment of pregnant women with diabetes. Am J Obstet Gynecol. 2015; 213(3), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26070699 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4169. Insulin degludec. Uncertainty over cardiovascular harms. Prescrire Int. 2014; 23(150):149, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25121146 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

17.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...