Lidokain-noradrenalin "SAD"

N01BB52
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af noradrenalin som vasokonstriktor. 

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder henholdsvis 10 mg og 20 mg lidocainhydrochlorid samt 5 mikrogram noradrenalin (som tartrat). 

Doseringsforslag

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for andre lokalanalgetika af amid-typen. 

Forsigtighedsregler

 • Genoplivningsudstyr skal være umiddelbart til rådighed.
 • Må ikke injiceres intravenøst.
 • Forsigtighed ved retrobulbær injektion på grund af risiko for lækage til det subarachnoidale rum medførende bl.a. midlertidig blindhed, kramper og kardiovaskulært kollaps.
 • Endvidere forsigtighed ved injektion i hoved eller hals på grund af risikoen for intraarteriel injektion.
 • Ved høje plasmakoncentrationer eller ved kombination med andre lokalanalgetika bør udvises forsigtighed til patienter med udtalt hypotension samt ved bradykardi eller Wolff-Parkinson-Whites syndrom.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, ved svære hjertesygdomme, AV-blok, svær hypertension, cerebrovaskulær insufficiens, porfyri, tyrotoksikose og fremskreden diabetes.
 • Ved operation på penis skal injektionen foretages subkutant.
 • Natriumindhold
  • Injektionsvæske, opløsning 10 mg/5 mikrogram/ml indeholder 0,12 mmol natrium pr. ml, som svarer til 7,0 mg natriumchlorid.
  • Injektionsvæske, opløsning 20 mg/5 mikrogram/ml indeholder 0,08 mmol natrium pr. ml, som svarer til 4,7 mg natriumchlorid.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Visuel forveksling af noradrenalin "SAD" og lidokain-noradrenalin "SAD". Indlæggelse. Nedsat pumpekraft af hjertet.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Opkastning.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) CNS-toksicitet  (følelsesløshed omkring munden og i tungen, talebesvær, lydfølsomhed, tinnitus, synsforstyrrelser, tremor, kramper, bevidsthedssvækkelse).
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier, Hjertestop.
Dobbeltsyn.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Arachnoiditis.
Neuropati.
Respirationsdepression.
 • Apopleksi, hyperglykæmi, urinretention, psykose, myokardieiskæmi og overledningsblok er rapporteret ved nerveblokade med lidocain med noradrenalin.
 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker noradrenalins hæmodynamiske respons.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af noradrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Propranolol, metoprolol, fluvoxamin og ciprofloxacin øger plasmakoncentrationen af lidocain.
 • Samtidig brug af propafenon øger risikoen for CNS-bivirkninger.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

Initiale forgiftningssymptomer skyldes i reglen indholdet af katekolamin. 

Farmakodynamik

Lidocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.

Noradrenalin 

 • Stimulerer fortrinsvist α1-, α2- og β1- adrenoceptorer og har relativt lille effekt på β2- adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Lidocain 

 • Absorptionen afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.
 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer. Plasmahalveringstiden forlænges ved svær leverstase og svær hjerteinsufficiens med reduceret minutvolumen.
 • Ca. 2 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Lidocaininjektionsvæske  10 mg/5 mikrog/mlinjektionsvæske  20 mg/5 mikrog/ml
Noradrenalininjektionsvæske  10 mg/5 mikrog/mlinjektionsvæske  20 mg/5 mikrog/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Natriummetabisulfit : injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml
Andre:
Dinatriumedetat : injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml
Natriumchlorid : injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml, injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 10 mg/5 mikrog/ml 745461
10 ml amp
injektionsvæske 20 mg/5 mikrog/ml 745503
10 ml amp

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...