Lidokain "SAD"

N01BB02
 
 

Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer anvendelig til injektionsanalgesi. Antiarytmikum. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Injektionsvæske. 1 ml indeholder 5 mg, 10 mg eller 20 mg lidocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Injektionsvæske 10 mg/ml 

 • Ledningsanalgesi af interkostalnerver (20-50 mg/nerve), fingre, tæer og penis 20-50 mg (2-5 ml)
 • Større nerver og nerveplekser 100-300 mg (10-30 ml)

 

Injektionsvæske 20 mg/ml 

 • Blokade af n. ischiadicus 300-400 mg (15-20 ml)
 • Ventrikulær takykardi:
  • Lidocain kan gives ved manglende effekt af amiodaron og betablokker.
  • Initialt 1 mg/kg legemsvægt i.v., højst 25-50 mg (1,25-2,5 ml) pr. min. under ekg-kontrol, medmindre omgående behandling er nødvendig.
  • Hvis virkning ikke ses efter første injektion, kan yderligere gives 1 eller 2 injektioner med 5-10 min. interval.
  • Behandlingen fortsættes sædvanligvis med i.v. infusion med en hastighed på 1-4 mg lidocainchlorid i minuttet under konstant overvågning og brug af infusionspumpe eller dråbetæller.

 

Bemærk: Da der er risiko for proarytmier, bør behandlingen indledes under indlæggelse med ekg-overvågning. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Ældre
 • Børn under 4 år
 • Dårlig almentilstand
 • AV-blok
 • Intravenøs indgift bør foregå under kontinuerlig ekg-overvågning.
 • Formuleringer indeholdende konserveringsmidler bør ikke administreres intratekalt, intracisternalt eller intra- eller retrobulbært.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Opkastning.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) CNS-toksicitet  (herunder kramper, synsforstyrrelser, talebesvær og bevidsthedstab).
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier, Hjertestop.
Dobbeltsyn.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Arachnoiditis.
Neuropati, Perifer neuropati.
Respirationsdepression.
Ikke kendt Konfusion.
 • Bivirkningerne afhænger af stedet for indgift.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.

Interaktioner

 • Fluvoxamin nedsætter clearance for lidocain med ca. 40% på grund af CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere som fx ciprofloxacin se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.
 • Propafenon kan hæmme omsætningen af lidocain og der er risiko for øget forekomst af CNS-bivirkninger. 
 • Samtidig indgift af i.v. lidocain og β-blokkere (propranolol, metoprolol) medfører øget plasmakoncentration og toksicitet af lidocain på grund af nedsat omsætningshastighed. 
 • Phenytoin kan forværre kardiotoksicitet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption af lidocain er ringe ved anvendelse som lokalanalgetikum. Som antiarrytmikum henvises til Antiarrytmika

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Analgesi. Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Lokalanalgetisk virkning efter 5-15 minutter. Virkningsvarighed 1-2 timer afhængigt af vævets vaskularisering.
 • Ventrikulære takyarytmier. Lidocain hæmmer automati og ekscitabilitet i ventriklernes ledningssystem og virker derfor kun ved ventrikulære takyarytmier. I store doser hæmmes også impulsledningen. Lidocain har en beskeden negativ inotrop effekt. Virkningen indtræder efter 1-2 minutter efter i.v. inj., og er maksimal efter 10 minutter.

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren - hovedsageligt via CYP1A2.
 • Ca. 2% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Intravenøs administration. Fordelingsvolumen er ca. 1,3 l/kg. Initial plasmahalveringstid 5-10 minutter pga. redistribution til vævene. Terminal plasmahalveringstid 1,5-3 timer. Plasmahalveringstiden forlænges ved svær leverstase og svær hjerteinsufficiens med reduceret minutvolumen. Hos nyfødte er plasmahalveringstiden fordoblet.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4-5 (alle styrker). 

Indholdsstoffer

Lidocaininjektionsvæske  5 mg/mlinjektionsvæske  10 mg/mlinjektionsvæske  20 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : injektionsvæske 5 mg/ml (inj.væ. i htgl.) , injektionsvæske 10 mg/ml (inj.væ. i htgl.) , injektionsvæske 20 mg/ml (inj.væ. i htgl.)
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 10 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske 5 mg/ml, injektionsvæske 10 mg/ml, injektionsvæske 20 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
injektionsvæske 5 mg/ml 742056
20 ml PL
injektionsvæske 10 mg/ml 742114
20 ml PL
injektionsvæske 20 mg/ml 742148
20 ml PL

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

03.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...