Dolmatil

Udgået: 14.12.2020
N05AL01
 
 

1. generations antipsykotikum med ringe sedativ effekt. Benzamidderivat. Se desuden tabel 2 i Klassifikation af antipsykotika

Anvendelsesområder

 • Skizofreni og andre psykotiske tilstande præget af forandringer i følelseslivet, tankeforstyrrelser, hallucinationer og vrangforestillinger, men ikke psykomotorisk uro og agitation. 
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 400 mg sulpirid. 

Doseringsforslag

Bør som andre antipsykotika doseres individuelt efter aktuelle kliniske tilstand, behandlingsmål, kliniske effekt og bivirkninger. 

 

Almindeligvis 600-1.800 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. 

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis bør nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Komatøse tilstande.
 • Fæokromocytom.
 • Prolaktinstigning kan ses ved brug af antipsykotika og særligt ved bl.a. sulpirid. Kontraindiceret ved prolaktin-afhængige tumorer som fx brystcancer og anvendes med forsigtighed ved tidligere brystcancer.
 • Samtidig behandling med levodopa eller andre antiparkinson midler.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Øget risiko for cerebrovaskulære tilfælde
  • Organisk hjernelidelse
  • Nedsat krampetærskel
  • Parkinsonisme.
 • Pga. den antikolinerge effekt desuden forsigtighed ved fx glaukom, ileus, urinretention og prostatahyperplasi.
 • QT-forlængelse er forekommet. Patienten bør monitoreres for symptomer på arytmier og ekg bør foretages før behandlingen og efterfølgende (1906) (2867).
  Forsigtighed ved risikofaktorer for forlænget QT-interval: Elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi, hypocalcæmi), bradykardi, strukturel hjertesygdom, medfødt langt QT-syndrom, tidligere QT-forlængelse, samtidig behandling med diuretika, kvinder, ældre.
  Ved risikofaktorer overvejes kontakt til kardiolog.
 • Hvis der opstår feber eller andre symptomer på infektioner uden umiddelbar årsag, kan det skyldes agranulocytose. Behandlingen pauseres og der foretages kontrol af knoglemarvsfunktionen.
 • Forsigtighed ved hypertension, særligt hos ældre, pga. risiko for udvikling af hypertensiv krise.
 • Hos patienter med diabetes, prædiabetes eller diabetesdisposition bør blodsukkeret kontrolleres på grund af risikoen for hyperglykæmi.
 • Forsigtighed til ældre - bl.a. pga. øget risiko for ortostatisk hypotension.
 • Behandling med antipsykotika medfører overdødelighed hos demente ældre og der er set en højere frekvens af cerebrovaskulære hændelser.
 • Venøs tromboemboli (VTE) kan ses ved behandling med antipsykotika. Ekstra opmærksomhed bør udvises ved risikofaktorer for VTE.
Referencer: 1906, 2867

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Hyperprolaktinæmi.
Obstipation.
Forhøjede leverenzymer, Vægtøgning.
Ekstrapyramidale gener, Parkinsonisme, Sedation, Tremor.
Akatisi, Søvnløshed.
Brystsmerter, Galaktoré.
Makulopapuløst hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Leukopeni.
Øget muskeltonus.
Dyskinesier, Dystoni.
Amenoré, Erektil dysfunktion, Seksuelle forstyrrelser.
Ortostatisk hypotension.
Sjældne (0,01-0,1%) Ventrikelflimren, Ventrikulær takykardi, Ventrikulære arytmier.
Okulogyration.
Ikke kendt Hjertestop, Torsades de pointes-takykardi.
Hypertermi, Malignt neuroleptikasyndrom, Pludselig død.
Leverskade.
Anafylaktisk reaktion.
Forlænget QT-interval*.
Hyponatriæmi.
Kramper, Rhabdomyolyse.
Hypokinesi, Tardive dyskinesier, Torticollis, Trismus.
Apati, Konfusion.
Gynækomasti.
Aspirationspneumoni, Dyspnø.
Dyb venetrombose, Hypertension, Hypotension, Lungeemboli, Venøs emboli.

* QT-forlængelse er associeret til udvikling af torsades de pointes og pludselig hjertedød. 

 • Ved behandling med antipsykotika kan ses malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger), der kræver omgående seponering og ofte indlæggelse på specialafdeling.
 • I sjældne tilfælde kan langtidsbehandling med antipsykotika fremkalde irreversible neurologiske bivirkninger.

Interaktioner

 • Ved samtidig brug af midler, der kan medføre elektrolytforstyrrelser, skal man være opmærksom på opretholdelse af elektrolytbalancen.
 • Effekten af levodopa, dopamin og andre sympatomimetika kan hæmmes.
 • Forstærker den sederende virkning af hypnotika, analgetika (herunder opioider), alkohol og antihistaminer.
 • Kombination med lithium kan øge risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger.
 • Antacida kan nedsætte absorptionen af sulpirid og bør først indtages 2 timer efter sulpirid.

 

Forsigtighed ved samtidig behandling med midler, der kan forlænge QT-intervallet:  

 • Visse antiarytmika (fx amiodaron2, dronedaron2, flecainid, sotalol)
 • En lang række antipsykotika (fx amisulprid2, chlorprothixen2, clozapin1, droperidol2, flupentixol, haloperidol1,2, levomepromazin, lurasidon, melperon, paliperidon, periciazin, pimozid1,2, prochlorperazin2, quetiapin, risperidon, sertindol1,2, ziprasidon1,2)
 • Visse anæstetika (fx propofol, sevofluran)
 • Visse azoler (fx fluconazol)
 • Fluorquinoloner (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin2)
 • Makrolider (azithromycin, clarithromycin, erythromycin, roxithromycin)
 • Visse serotonin-receptorantagonister (fx ondansetron)
 • Visse SSRI (fx citalopram2, escitalopram2)
 • Tricykliske antidepressiva
 • En række øvrige midler (bl.a. anagrelid, chloroquin, domperidon2, donepezil, lithium1, methadon1, moclobemid, oxaliplatin, terlipressin, vandetanib2, venlafaxin).

1 For disse psykofarmaka er effekten særlig udtalt og/eller veldokumenteret. 

2 Samtidig behandling med andre midler, der kan forlænge QT-intervallet, er angivet som kontraindiceret på disse midler. 

Se desuden antiarytmika

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se desuden Antipsykotisk behandling af gravide og ammende

Referencer: 3836

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 21%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 måneders karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Farmakodynamik

Binder sig, som andre antipsykotika, til dopamin-D2-receptorer i hjernen, hvilket antages at være den primære årsag til den antipsykotiske effekt. Påvirker desuden en række andre receptorer i varierende grad.
Sulpirid er et 1. generations højdosis antipsykotikum. Se Klassifikation af antipsykotika

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed 25-35%.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer.
 • Udskilles overvejende uændret gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer


Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 400 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 456860
100 stk. (blister)
Udgået 14-12-2020

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Filmovertrukne tabletter  400 mg  (2care4)

Præg:
SLP, 400
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 17
filmovertrukne tabletter 400 mg
 
 
 

Referencer

3836. Petersen I, McCrea RL, Sammon CJ et al. Risks and benefits of psychotropic medication in pregnancy: cohort studies based on UK electronic primary care health records. Health Technol Assess. 2016; 20(23):1-176, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27029490 (Lokaliseret 10. juli 2019)


2867. retsinformation.dk. Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser. VEJ nr 9276 af 06/05/2014. 2014; , https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163024 (Lokaliseret 7. juni 2016)


1906. Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab. Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka. 2011; , http://dpsnet.dk/wp-content/uploads/2014/12/vejledning_1-2011-arytmi-dec2011.pdf (Lokaliseret 3. juni 2016)

 
 

Revisionsdato

07.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...