Gabapentin "Orifarm"

N03AX12
 
 

Anvendelsesområder

 • Monoterapi (12 år og derover) eller supplerende behandling (6 år og derover) af fokale epileptiske anfald. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Perifere neuropatiske smerter, fx smertefuld diabetisk og postherpetisk neuropati.
Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 300 mg eller 400 mg gabapentin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

 • 1. dag 300 mg 1 gang dgl.
 • 2. dag 300 mg 2 gange dgl.
 • 3. dag 300 mg 3 gange dgl.

Derefter optrappes med 300 mg dgl. hver 2.-3. dag til højst 3.600 mg dgl. fordelt på 3 doser.  

Døgndoser op til 4.800 mg var tolererede i åbne langtidsforsøg.  

 

Børn 6-12 år 

 • Initialdosis 10-15 mg/kg legemsvægt/døgn
 • Optrappes til 25-35 mg/kg legemsvægt/døgn over en periode på 3 døgn.
 • Doser op til 50 mg/kg legemsvægt/døgn kan anvendes fordelt på 3 doser.

 

Ældre. Dosis bør nedsættes. 

 

Seponering eller skift til anden behandling bør foretages gradvis over mindst 1 uge for at undgå risiko for anfaldsprovokering. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-15 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis 150-300 mg. Døgndoser på 150 mg gives som 300 mg hver 2. dag. 

  Børn 6-12 år: Erfaring savnes. 

 • GFR 15-30 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis: 150-600 mg. Døgndosis bør så vidt muligt fordeles på flere daglige doser. Døgndoser på 150 mg gives som 300 mg hver 2. dag. 

  Børn 6-12 år: Erfaring savnes. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis 300-900 mg. Døgndosis bør så vidt muligt fordeles på flere daglige doser. 

  Børn 6-12 år: Erfaring savnes. 

 • GFR 50-80 ml/min.

  Voksne og børn > 12 år: Døgndosis: 600-1.800 mg. Døgndosis bør fordeles på flere daglige doser. 

  Børn 6-12 år: Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika med lignende struktur, fx pregabalin og vigabatrin.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering. Initialbehandling med for høj dosis (vedligeholdelsesdosis) mod neuropatiske/kroniske smerter uden hensyn til optrapningsregime. Påvirket bevidsthed (tungt sovende).
Overset nyreinsufficiens. Ingen dosistilpasning som følge af monitorering af nyrefunktion. Indlæggelse. Bevidstløshed.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Feber, Svimmelhed, Træthed.
Virale infektioner.
Ataksi.
Søvnighed.
Almindelige (1-10 %) Leukopeni.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Tandkødsbetændelse, Tandmisdannelser.
Kraftesløshed.
Ansigtsødem.
Infektioner, Influenzalignende symptomer.
Vægtøgning.
Nedsat eller øget appetit.
Artralgi, Kramper, Myalgi, Rygsmerter.
Dyskinesier, Gangforstyrrelser, Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Hypæstesi, Koordinationsbesvær, Paræstesier, Tremor, Ændrede reflekser.
Aggressivitet, Angst, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Konfusion, Nervøsitet, Søvnløshed, Talebesvær, Tankeforstyrrelser.
Impotens.
Dyspnø, Hoste, Pharyngitis, Rhinitis.
Acne, Hudkløe, Hududslæt, Purpura.
Hypertension, Perifere ødemer, Vasodilatation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Allergiske reaktioner.
Faldtendens.
Hyperglykæmi.
Bevidsthedssvækkelse, Hypokinesi.
Agitation, Kognitiv dysfunktion.
Ødemer.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypoglykæmi.
Bevidsthedstab.
Respirationsdepression.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Tinnitus.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Hyponatriæmi.
Rhabdomyolyse.
Bevægeforstyrrelser.
Hallucinationer.
Akut nyresvigt.
Gynækomasti, Seksuelle forstyrrelser.
Idiopatisk pneumonitis.
Alopeci, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.

Bivirkningerne aftager sædvanligvis efter 2 ugers behandling.  

Interaktioner

 • Morphin kan øge AUC for gabapentin med ca. 40%. Forsigtighed tilrådes ved samtidig brug af opioider.
 • Antacida, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter absorptionen af gabapentin. Bør derfor indgives med et tidsinterval på mindst 2 timer.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 600 eksponerede, heraf omkring 300 i monoterapi. Disse data tyder ikke på en væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning, men datamængden udelukker ikke en øget risiko. Et materiale rapporterer en øget hyppighed af lav fødselsvægt.  

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 3711, 4211, 4223, 4224

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der findes meget få data for udskillelse i modermælk. Den relative vægtjusterede dosis er ca. 7 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Bindes til α2δ-underenheden af de spændingsafhængige calciumkanaler, hvorved bl.a. frisætningen af glutamat, noradrenalin og substans-P hæmmes. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 60 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 timer.
 • Plasmahalveringstid 5-9 timer.
 • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Indholdsstoffer

Gabapentinhårde kapsler  300 mg  (Orifarm Generics) hårde kapsler  400 mg  (Orifarm Generics)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 300 mg  (Orifarm Generics) , hårde kapsler 400 mg  (Orifarm Generics)
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 300 mg  (Orifarm Generics) , hårde kapsler 400 mg  (Orifarm Generics)
Andre:
Lactose : hårde kapsler 300 mg  (Orifarm Generics) , hårde kapsler 400 mg  (Orifarm Generics)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 300 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 561455
50 stk. (blister)
35,65 4,28
(B) hårde kapsler 300 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 189220
100 stk. (blister)
44,00 2,64
(B) hårde kapsler 400 mg  (Orifarm Generics) (kan dosisdisp.) 047370
100 stk. (blister)
57,80 2,60

Substitution

hårde kapsler 300 mg
Gabamed Mylan, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapenstad STADA Nordic, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "Accord" Accord, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabapentin "Sandoz" Sandoz, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
Gabaratio TEVA, Gabapentin, hårde kapsler 300 mg
 
hårde kapsler 400 mg
Gabapenstad STADA Nordic, Gabapentin, hårde kapsler 400 mg
Gabapentin "Accord" Accord, Gabapentin, hårde kapsler 400 mg
Gabaratio TEVA, Gabapentin, hårde kapsler 400 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  300 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gul
Mål i mm: 6,6 x 19,2
hårde kapsler 300 mg
 
 
 

Hårde kapsler  400 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 7,4 x 21,4
hårde kapsler 400 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4211. Veiby G, Daltveit AK, Engelsen BA et al. Fetal growth restriction and birth defects with newer and older antiepileptic drugs during pregnancy. J Neurol. 2014; 261:579-88, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24449062 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4223. Fujii H, Goel A, Bernard N. Pregnancy outcomes following gabapentin use: results of a prospective comparative cohort study. Neurology. 2013; 80:1565-70, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23553472 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4224. Holmes LB, Hernandez-Diaz S. Newer anticonvulsants: lamotrigine, topiramate and gabapentin. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2012; 94:599-606, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22730257 (Lokaliseret 6. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

26.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...