Tygacil®

J01AA12
 
 

Anvendelsesområder

 • Komplicerede hud- og bløddelsinfektioner
 • Komplicerede intraabdominale infektioner.

 

Tigecyclin bør kun anvendes til børn 8-18 år, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til infektionssygdomme og deres behandling. 

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 50 mg tigecyclin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • Initialt. 100 mg som i.v. infusion over 30-60 min.
 • Vedligeholdelsesdosis. 50 mg i.v. hver 12. time i 5-14 dage.

 

Børn 8-12 år 

 • Initialt. 1,2 mg/kg legemsvægt i.v.
 • Vedligeholdelsesdosis. 1,2 mg/kg legemsvægt i.v. hver 12. time. Højst 50 mg i.v. hver 12. time i 5-14 dage.

 

Stærkt nedsat leverfunktion -Child-PughC 

 • Vedligeholdelsesdosis reduceres til 25 mg.

 

Indgivelse 

 • Voksne. Gives som i.v. infusion over 30-60 minutter.
 • Børn. Gives som i.v. infusion over 60 minutter.

 

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring vedr. børn i alderen 8-18 år.
 • Erfaring savnes vedr. patienter < 8 år.

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Patienter med kolestase.
 • Patienter med sårhelingskomplikationer bør monitoreres for superinfektion.
 • Bør kun anvendes til børn i alderen 8-18 år, når der ikke findes anden mulig antibakteriel behandling.
 • Leverfunktion, koagulationsparametre, hæmatologiske parametre, amylase og lipase skal monitoreres inden behandling med tigecyclin samt regelmæssigt under behandlingen.
 • Patienten skal informeres om symptomer på akut pancreatitis. Ved mistanke om pancreatitis skal tigecyclin seponeres.

   

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter.
Svimmelhed, Sårhelingskomplikationer.
Hypoproteinæmi.
Absces, Infektioner, Sepsis.
Flebitis ved indstiksstedet, Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Forhøjede levertransaminaser, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase, Forhøjet plasma-carbamid, Forlænget aktiveret tromboplastintid, Forlænget prothrombintid.
Hypoglykæmi, Nedsat appetit.
Hovedpine.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Blødningstendens, Trombocytopeni.
Pancreatitis.
Leverpåvirkning.
Tromboflebitis.
Ikke kendt Hypofibrinogenæmi.
Leverinsufficiens.
Anafylaktisk reaktion, Stevens-Johnsons syndrom.

Interaktioner

 • Tigecyclin kan øge AUC for warfarin med 30-70%. Der er dog ikke sikre holdpunkter for en øgning i blødningsrisikoen, idet INR formentlig ikke påvirkes i betydende omfang. Koagulationsstatus skal dog følges nøje ved samtidig behandling.
 • Ved samtidig brug af calcineurin-hæmmere, herunder tacrolimus og ciclopsorin, kan tigecyclin medføre stigning i dalkoncentrationerne af calcineurin-hæmmere. Derfor skal plasmakoncentrationen af calcineurin-hæmmere monitoreres under behandling med tigecyclin.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Tigecyclin er kontraindiceret i 2. og 3. trimester, da det indbygges i fosterets tand- og knoglevæv. Se endvidere Tetracycliner og tigecyclin (antibiotika til systemisk brug)

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Optages i mikroorganismerne ved en aktiv transportmekanisme.
 • Bindes reversibelt til 30 S-delen af ribosomerne, hvorved proteinsyntesen hæmmes.
 • Virkningen er bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Følgende bakterier er som regel fuldt følsomme:
   • Streptococcus pyogenes
   • Streptococcus pneumoniae
   • α- hæmolytiske streptokokker og non-hæmolytiske streptokokker
   • Enterokokker
   • Staphylococcus aureus
   • Koagulasenegative stafylokokker (det gælder også meticillin-resistente stammer)
   • Neisseria meningitidis
   • Neisseria gonorrhoeae
   • Clostridium spp.
   • Brucella spp.
   • Leptospira spp.
   • Treponema pallidum.
  • Virker desuden på:
   • Rickettsia spp.
   • Borrelia burgdorferi
   • Chlamydia spp.
   • Legionella spp.
   • Mycoplasma spp.
  • Følgende arter er moderat følsomme, og kliniske studier har vist nogen effekt af tigecyclin:
   • E. coli
   • Klebsiella spp.
   • Enterobacter spp.
   • Salmonella spp.
   • Shigella spp.
   • Yersinia spp.
   • Haemophilus influenzae
   • Bordetella pertussis
   • Bacillus spp.
   • Bacteroides spp.
  • Arter, hvor erhvervet resistens kan være et problem, eller hvor arterne er nedsat følsomme:
   • Acinetobacter baumannii
   • Burkholderia cepacia
   • Morganella morganii
   • Providencia spp.
   • Proteus spp.
   • Stenotrophomonas maltophilia.
  • Tigecyclin har in vitro aktivitet over for ESBL-producerende og over for metallo-β-laktamaseproducerende enterobakterier (se Oversigt over mikroorganismer).
  • Pseudomonas aeruginosa er primært resistente.

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen 7-9 l/kg.
 • Terminal plasmahalveringstid ca. 42 timer med stor interindividuel variation.
 • Ca. 60% udskilles med galden, resten gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 7,8. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Indholdet af et hætteglas opløses uden omrystning i 5,3 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske.
 • 5 ml af denne opløsning (10 mg/ml) fortyndes yderligere med 100 ml infusionsvæske. Opløsningen er gul-orange.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

 • Opløsning i natriumchlorid-infusionsvæske kan administreres via Y-slange samtidig med dobutamin, dopamin, gentamicin, haloperidol, kaliumchlorid, lidocain, morfin, noradrenalin, propofol, theophyllin eller tobramycin.
 • Yderligere blandbar med Ringer-lactat-infusionsvæske.
 • Må ikke administreres samtidig med amphotericin B (inkl. lipidkompleks) eller diazepam.

 

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig infusionsvæske skal anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg 184863
10 stk. (Abacus)
Udgået 05-04-2021
(BEGR) pulver til infusionsvæske, opl. 50 mg 188364
10 stk.
6.277,65 1.255,53

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

24.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...