Tysabri®

L04AA23
 
 

Selektivt immunsupprimerende middel til behandling af multipel sklerose (MS). Fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i murine celler. 

Anvendelsesområder

 • Kraftigt virkende (2. linje) præparat til behandling af MS: Aktiv attakvis (relapserende-remitterende) multipel sklerose (RRMS) hos patienter med høj sygdomsaktivitet trods sygdomsmodificerende behandling, dvs. attak eller tegn på aktivitet på MR-scanning af hjernen og/eller rygmarv inden for det sidste år.
 • Kan desuden anvendes som 1. valg til patienter med hurtigt udviklende svær attakvis MS, defineret ved 2 eller flere svære attakker på ét år.

 

Natalizumab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af MS. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 1 ml indeholder 150 mg natalizumab. 

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg natalizumab. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 300 mg som i.v. infusion over 1 time 1 gang hver 4. uge.


Bemærk: 

 • Må ikke indgives som bolusinjektion.
 • Patienten skal observeres under infusionen og i 1 time efter, at infusionen er afsluttet.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge samt patienter over 65 år.

 

Advarsel: Koncentrat til infusionsvæske må ikke gives ufortyndet. 

Kontraindikationer

 • Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)
 • Immunkompromitterede patienter
 • Kombination med andre sygdomsmodificerende behandlinger, som fx interferon-beta eller glatirameracetat eller immunsuppressive og antineoplastiske midler.
 • Aktuel malign sygdom bortset fra kutant basalcellekarcinom.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes hos patienter med antistoffer i blodet mod JC-virus i høj koncentration (index > 1,5) og kun med forsigtighed hos patienter med lavere koncentration (index 0.9).
 • Anti-JCV-antistoftesten (ELISA) bør ikke benyttes til at diagnosticere PML.
 • Anvendelsen af plasmaferese (PLEX) eller intravenøs immunglobulin (IVIg) kan påvirke en korrekt fortolkning af serum-anti-JCV-antistoftestning. Patienter bør ikke testes for anti-JC-virus antistoffer inden for 2 uger efter PLEX på grund af fjernelse af antistoffer fra serum eller inden for 6 måneder efter IVIg (dvs. 6 måneder svarende til 5x halveringstiden for immunoglobuliner).
 • Ved behandling af patienter med antistoffer i blodet mod JC-virus bør behandlingsskift overvejes efter 2 års behandling pga. risiko for PML. Behandling af patienter med JC-virus med index > 0,9 kan ikke anbefales og kun med forsigtighed, dvs. med hyppige MR-scanninger, hos patienter med lavere koncentration (index 0.9).
 • Ved behandling af patienter med antistoffer i blodet mod JC-virus i lav score ud over 2 år, bør MR-scanning foretages hver 3-6 måned.
 • MR-scanning inden for de seneste 3 måneder skal være tilgængelig før behandlingsstart.
 • Hvis der opstår nye neurologiske symptomer, der ikke er typiske for MS, skal behandlingen ophøre, indtil PML er blevet udelukket.
  Risikofaktorer for PML er:
  • Tilstedeværelse af JC-virus antistof.
  • Behandling med natalizumab i over 2 år.
  • Brug af immunsuppressive lægemidler inden behandling med natalizumab
 • Ved mistanke om opportunistisk infektion skal behandlingen ophøre, indtil mistanken er afkræftet.
 • Ved bekræftet opportunistisk infektion, skal behandlingen afbrydes permanent.
 • Efter behandling med natalizumab i 1 år uden infusionsrelaterede bivirkninger, kan observationstiden reduceres til 30 minutter.
 • Ved tegn på overfølsomhed skal infusionen afbrydes.
 • Anvendes med forsigtighed til patienter, som tidligere er behandlet med immunosuppressiva, herunder cyclophosphamid og mitoxantron. Hyppigere overvågning anbefales. Halveringstiden og virkningsmekanismen af den anden behandling skal tages i betragtning for at undgå en additiv virkning på immunsystemet, mens risikoen for sygdomsreaktivering samtidig skal minimeres. Komplet blodtælling (CBC inkl. lymfocytter) anbefales, før natalizumab initieres, for at sikre, at virkningen af den tidligere behandling på immunsystemet (dvs. cytopeni) er ophørt.
 • Kortikosteroid kan anvendes i kort tid sammen med natalizumab.
 • Hvis der udvikles persisterende antistoffer mod natalizumab, bør behandlingen afbrydes.
 • Kendt leversygdom er en relativ kontraindikation, og leverfunktionen bør kontrolleres regelmæssigt.
 • For patienter med lavt antistof-index, der ikke tidligere har været i immunsuppressiv behandling, anbefales antistof test hver 6 måned, når behandlingsvarigheden for natalizumab overskrider 2 år.
 • For patienter, der tidligere er testet negative for JC-virus antistof, anbefales ny antistof test hver 6. måned.
 • Akut retinal nekrose (ARN) er en sjælden fulminant virusinfektion i nethinden forårsaget af herpesviridae-familien (fx varicella zoster). ARN kan føre til blindhed og er observeret hos patienter i behandling med natalizumab. Patienter med øjenrelaterede symptomer såsom nedsat synsskarphed, røde øjne og øjensmerter bør henvises til nethindescreening for ARN. Efter klinisk diagnosticering af ARN bør seponering overvejes.
 • Natriumindhold
  Indeholder 17,7 mmol natrium pr. dosis, som svarer til ca. 1 gram natriumchlorid. Dette skal tages i betragtning hos patienter, der er på en kontrolleret natriumdiæt.

 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Svimmelhed, Træthed.
Infusionsrelaterede reaktioner.
Artralgi.
Hovedpine.
Urinvejsinfektion.
Nasopharyngitis.
Almindelige (1-10 %) Opkastning.
Feber, Hyperpyreksi, Kulderystelser.
Allergiske reaktioner*, Ansigtsødem, Urticaria.
Forhøjede leverenzymer.
Dyspnø, Rhinitis.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Eosinofili, Trombocytopeni.
Progressiv multifokal leukoencephalopati  (PML)**.
Sjældne (0,01-0,1 %) ARN - Akut Retinal Nekrose.
Angioødem.
Herpesvirusinfektioner***.
Ikke kendt Anæmi****.
Hepatotoksicitet****.
Anafylaktisk reaktion.
Neuropati  (forårsaget af JC-virus).

* Overfølsomhedsreaktioner optræder sædvanligvis under infusionen eller inden for én time efter at infusionen er gennemført. Ca. 6% udvikler persisterende antistoffer mod natalizumab med ophør af behandlingseffekt og øget forekomst af allergiske reaktioner.  

** Øget risiko for infektioner, herunder PML, er beskrevet. Risiko for PML stiger efter 12 og 24 måneders behandling. .  

*** Alvorlige, livstruende og til tider dødelige tilfælde af encephalitis og meningitis forårsaget af herpes-simplex- eller varicella-zoster virus er efter markedsføring blevet rapporteret. 

**** Efter markedsføring er set tilfælde med alvorlig leverskade, i nogle tilfælde efter få doser, samt anæmi (herunder hæmolytisk anæmi). 

Interaktioner

Samtidig behandling med immunsuppressive og antineoplastiske midler kan øge infektionsrisikoen.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 500 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket forsterpåvirkning. Datamængder tillader ikke at udelukke en mindre øget risiko. 

Referencer: 4521, 4522, 4523

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Forhindrer passage af pro-inflammatoriske lymfocytter over blod-hjerne-barrieren og undertrykker inflammatoriske reaktioner i hjernen ved MS. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 16 døgn.
 • Steady state efter ca. 36 uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber

pH 6,1. 

 

Håndtering

Koncentrat til infusionsvæske 

 • Tilberedning af infusionsvæske
  • 15 ml koncentrat til infusionsvæske tilsættes 100 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske og blandes uden omrystning.
 • Forligelighed ved infusion
  • Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller farmaka, herunder fuldblod og plasma.

 

Holdbarhed

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Fyldte injektionssprøjter
  • Kan opbevares i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC).
  • Må ikke genplaceres i køleskab, og evt. resterende injektionssprøjter kasseres efter 24 timer.
 • Brugsfærdig infusionsvæske
  • Er holdbar i højst 8 timer i køleskab (2-8ºC), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Natalizumabinjektionsvæske, opl. i sprøjte  150 mgkonc. til infusionsvæske, opl.  300 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg
Natriumdihydrogenphosphat : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg
Polysorbat 80 : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg, konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) injektionsvæske, opl. i sprøjte 150 mg 166028
2 stk.
13.268,15 442,27
(BEGR) konc. til infusionsvæske, opl. 300 mg 056915
15 ml
13.268,15 442,27

Referencer

4523. Portaccio E, Annovazzi P, Ghezzi A et al. Pregnancy decision-making in women with multiple sclerosis treated with natalizumab: I: Fetal risks. Neurology. 2018; 90(10):823-31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29438046 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4521. Friend S, Richman S, Bloomgren et al. Evaluation of pregnancy outcomes from the Tysabri® (natalizumab) pregnancy exposure registry: a global, observational, follow-up study. BMC Neurol. 2016; 16(1), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552976 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4522. Ebrahimi N, Herbstritt S, Gold R et al. Pregnancy and fetal outcomes following natalizumab exposure in pregnancy. A prospective, controlled observational study. Mult Scler. 2015; 21(2):198-205, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25159275 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.05.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...