Parlodel®

N04BC01
 
 

Antiparkinsonmiddel. Ergotderiveret dopaminagonist med virkning på D2-receptorerne i hjernen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2,5 mg (delekærv) bromocriptin (som mesilat). 

Doseringsforslag

Laktationshæmning 

2,5 mg 2 gange dgl. i 14 dage. 

  

Mastalgi 

Initialt 1,25 mg dgl. begyndende på 14. dag i cyklus, gradvis øgning med 1,25 mg dgl. til 2,5 mg 2 gange dgl. 

  

Idiopatisk Parkinsons sygdom og andre parkinsonsyndromer (dog ikke medikamentel parkinsonisme) 

 • Initialt 1,25 mg dgl. om aftenen i første uge stigende med ugentlige intervaller med 1,25 mg dgl.
 • Senere kan dosis forøges med højst 2,5 mg ad gangen afhængig af terapeutisk effekt og tolerance.
 • Døgndosis fordeles på 3 eller 4 doser for at opnå jævn effekt.
 • Daglige doser på 10-30 mg er almindelige.
 • Sædvanligvis opnås klinisk virkning i løbet af 6-8 uger.
 • Samtidig reduktion af levodopadosis bør overvejes.

  

Akromegali 

Initialt 2,5 mg dgl., stigende i løbet af 1-3 uger til døgndoser på 10-30 mg fordelt på 4 doser, så vidt muligt med 6 timers interval, under kontrol af plasma-somatropin og IGF-1. 

  

Prolaktinafhængig hypogonadisme 

Hyppigst 2,5 mg 2 gange dgl. i kontinuerlig dosering. Regulering af dosis afhænger af serum-prolaktinbestemmelser. 

  

Prolaktinproducerende hypofysetumorer 

Initialt 5-7,5 mg dgl. stigende til 30 mg afhængig af serum-prolaktinkoncentrationen. Gennemsnitlig vedligeholdelsesdosis ca. 10 mg dgl. Døgndosis bør fordeles på 3 doser. 

  

Bemærk: 

 • Dosis bør altid indtages sammen med et måltid.
 • Ved bivirkninger bør dosis om muligt nedsættes.

Seponering

 • Skal seponeres gradvis.
 • DAWS - Dopamin Abstinens Syndrom (bl.a. angst, apati, depression, træthed, smerter og craving) er set ifm. seponering af dopaminagonister.
 • Ved symptomer på DAWS kan det være nødvendigt at øge dosis igen midlertidigt.
 • Risiko for udvikling af malignt neuroleptikasyndrom (se Antipsykotika - bivirkninger) ved pludselig seponering.
 • Patienten skal informeres om ovenstående risici og monitoreres under nedtrapningen.

Kontraindikationer

 • Ukontrolleret hypertension
 • Hypertension under graviditet eller postpartum
 • Svær kardiovaskulær sygdom
 • Præeksisterende hjerteklaplidelser
 • Aktuel eller anamnestisk alvorlig psykisk sygdom (især psykoser og svære depressioner).

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved aktuel eller tidligere ulcussygdom, depression, pleurapulmonale forandringer, hypertension og kardiovaskulær sygdom samt ved samtidig behandling med lægemidler, der kan påvirke blodtrykket.
 • På grund af risiko for ortostatisk hypotension bør blodtrykket kontrolleres både liggende og stående, især initialt.
 • Hos kvinder, der behandles postpartum, bør blodtryk kontrolleres, idet der er beskrevet tilfælde med hypertension, kramper, intrakraniel blødning og akut myokardieinfarkt hos puerperale kvinder i behandling med bromocriptin. Selv om en årsagssammenhæng er usikker, bør indikationen laktationshæmning betragtes som relativ, hvor også patientens gener tages i betragtning.
 • Episoder med uvarslede søvnanfald er beskrevet, og patienten bør løbende udspørges og advares mod disse symptomer.
 • Risiko for fibrose, fx hjerteklapfibrose og lungefibrose, ved behandling med høje doser i længere tid.
 • Mulig øget risiko for udvikling af DAWS (dopaminabstinens-syndrom) hos patienter med impulskontrolforstyrrelser og ved anvendelse af høje doser. Se Seponering.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine, Sedation.
Nasal tilstopning.
Hypotension, Ortostatisk hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Benkramper.
Dyskinesier.
Agitation, Hallucinationer, Konfusion.
Alopeci.
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier, Bradykardi, Pericarditis, Perikardieansamling.
Tinnitus.
Synsforstyrrelser.
Abdominalsmerter, Gastro-intestinal blødning.
Paræstesier.
Depression, Somnolens.
Dyspnø, Lungefibrose, Pleuraekssudat.
Perifere ødemer.
Meget sjældne (< 0,01 %) Malignt neuroleptikasyndrom-lignende tilstand  (ved pludselig seponering).
Uvarslede søvnanfald.
Ikke kendt Dopaminergt dysreguleringssyndrom*.

* Dopaminafhængighed (også kaldet det dopaminerge dysreguleringssyndrom), som er kendetegnet ved et stigende krav fra patienten om øget medicinering, der ikke er begrundet i sygdomsprogression, forekommer, men er relativt sjælden. 

 

Patienter med Parkinsons sygdom, der er i behandling med dopaminagonister, har vist tegn på ludomani, øget libido og hyperseksualitet, især ved høje doser. Disse bivirkninger er generelt reversible ved dosisreduktion eller ved seponering af behandling. 

Interaktioner

 • Bromocriptin er både substrat og hæmmer af CYP3A4. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der tilrådes forsigtighed ved samtidig administration af medicin, som er stærke hæmmere og/eller substrater af dette enzym (fx erythromycin, itraconazol og visse HIV-proteasehæmmere).
 • Modvirker virkningen af antipsykotika, der har dopamin-antagonistisk effekt.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 5090, 5091

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Nedsætter mængden af modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Obs. Pause efter graviditet.
Parkinsonisme: Må ikke tappes. (Udmeldes).

Farmakodynamik

 • Dopaminagonist. Hæmmer sekretionen af hypofyseforlaphormonet prolaktin og reducerer niveauet af somatropin ved akromegali.
 • Det er vist, at bromocriptin hæmmer prolaktinsecernerede hypofyseadenomer.
 • Ved Parkinsons sygdom med nigrostriatal dopaminmangel ses forbedring af tremor, stivhed, bradykinesi og andre symptomer i alle stadier af sygdommen.
 • Virkningsvarighed for hæmning af prolaktinsekretion er efter en enkelt dosis ca. 12 timer, men ved parkinsonismebehandling kun 4-8 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 6% pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Eliminationen er bifasisk med terminal plasmahalveringstid 8-20 timer.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4.
 • Udskilles primært med galden.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 168385
100 stk.
1.294,60 207,14

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  2,5 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
MG, 2,5
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2,5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


5090. Molitch ME. Prolactinoma in Pregnancy. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2011; 25:855-96, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22115164/ (Lokaliseret 9. juli 2020)


5091. Krupp P, Monka C. Bromocriptine in Pregnancy: Safety Aspects. Klin Wochenschr. 1987; 65:823-7, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3657044/ (Lokaliseret 9. juli 2020)

 
 

Revisionsdato

18.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...