Oxcarbazepin "Mylan"

N03AF02
 
 

Antiepileptikum. Ketoanalog til carbamazepin. 

Anvendelsesområder

Epilepsi med fokale anfald med eller uden generalisering. Kan anvendes alene eller i kombination med andre antiepileptika. Se endvidere  Oxcarbazepin

Se endvidere:

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg, 300 mg eller 600 mg oxcarbazepin. 

Doseringsforslag

 • Voksne.Initialt 600 mg dgl. (8-10 mg/kg/døgn) fordelt på 2 doser. Dosis kan med intervaller på ca. 1 uge om nødvendigt øges med højst 600 mg dgl. til vedligeholdelsesdosis 600-2.400 mg dgl.
 • Børn > 6 år.Initialt 8-10 mg/kg legemsvægt dgl. fordelt på 2 doser, derefter trinvis dosisoptrapning til en vedligeholdelsesdosis på ca. 30 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser. Se endvidere Epilepsi hos børn.

 

Bemærk: 

 • Ved direkte skift fra carbamazepin gives 300 mg oxcarbazepin for hver 200 mg carbamazepin.
 • S-natrium bør måles inden behandling med oxcarbazepin og herefter med jævne mellemrum. Patienter med lavt S-natrium og patienter i behandling med diuretika bør nøje monitoreres.
 • Oxcarbazepins leverenzyminducerende effekt er mindre end carbamazepins. Ved skift fra leverenzyminducerende antiepileptika til oxcarbazepin hos patienter i polyterapi kan det være nødvendigt at reducere dosis af andre farmaka.
 • Seponering bør ske gradvis for at undgå risiko for anfaldsprovokering.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.
  • Der indledes med halv dosis.
  • Dosisøgning med intervaller på mindst 1 uge.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for carboxamidderivater (carbamazepin, eslicarbazepin, oxcarbazepin, rufinamid). 

Forsigtighedsregler

 • Hjerteinsufficiens, overledningsforstyrrelser
 • Ældre med kardiovaskulære sygdomme
 • Risiko for forværring af snævervinklet glaukom
 • Serum-natrium bør kontrolleres under behandlingen
 • Behandling med antiepileptika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd
 • Krydsallergi mellem oxcarbazepin og carbamazepin i 25-30% af tilfældene.

 

Risiko for antikolinerg belastning  

Oxcarbazepin er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler og antikolinerg belastning - en praktisk tilgang, Sundhedsstyrelsen

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Dobbeltsyn.
Kvalme, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Hovedpine.
Somnolens.
Almindelige (1-10 %) Nystagmus, Synsforstyrrelser  (fx sløret syn).
Abdominalsmerter, Diarré, Obstipation.
Kraftesløshed.
Vægtøgning.
Hyponatriæmi.
Ataksi, Hukommelsesbesvær, Tremor.
Agitation, Apati, Depression, Følelsesmæssig labilitet, Koncentrationsbesvær, Konfusion.
Acne, Alopeci, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leukopeni.
Meget sjældne (< 0,01 %) Trombocytopeni.
Arytmier, AV-blok.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Angioødem, Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Erythema multiforme.
Ikke kendt Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Neutropeni, Pancytopeni.
Hypotyroidisme.
Anafylaktisk reaktion.
Talebesvær.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose, DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer.
Hypertension.

Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. 

Interaktioner

 • Oxcarbazepin synes i ringere grad end carbamazepin og de øvrige inducerende antiepileptika at inducere leverens enzymer.
 • Hos patienter i behandling med oxcarbazepin er ved tillæg af lamotrigin set CNS-påvirkning med bl.a. svimmelhed, ataksi og dobbeltsyn. Dette skyldes en farmakodynamisk interaktion, og symptomerne svinder sædvanligvis ved dosisreduktion af oxacarbazepin.
 • Oxcarbazepin kan nedsætte effekten af hormonale kontraceptiva.
 • Oxcarbazepin nedsætter biotilgængeligheden af felodipin med ca. 30%.
 • Phenobarbital nedsætter plasmakoncentrationen af oxcarbazepin. 

  

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for mere end 700 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. 

 

Gravide i antiepileptisk behandling bør kontrolleres ca. 1 gang om måneden med måling af plasmakoncentration, idet oxcarbazepin har øget omsætningshastighed under graviditet.  

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 3711, 3835, 4138, 4208, 4218, 4219

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Se Oxcarbazepin

Farmakodynamik

Oxcarbazepin forlænger natriumkanalernes refraktærperiode. 

Farmakokinetik

 • Oxcarbazepin er en prodrug, der efter absorption omdannes i leveren til den aktive substans 10-hydroxy-carbazepin (MHD).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer (MHD).
 • Plasmahalveringstid 1,3-2,3 timer (oxcarbazepin) og ca. 9 timer (MHD).
 • MHD metaboliseres ved glucuronidering.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne.
 • Terapeutisk plasmakoncentrationsområde 30-130 mikromol/l. Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.

Bemærk: Der er ikke bioækvivalens mellem Apydan® og de øvrige midler. Derfor kan der ikke substitueres. 

Indholdsstoffer

Oxcarbazepinfilmovertrukne tabletter  150 mgfilmovertrukne tabletter  300 mgfilmovertrukne tabletter  600 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg, filmovertrukne tabletter 600 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 150 mg, filmovertrukne tabletter 300 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 150 mg (kan dosisdisp.) 088887
100 stk. (blister)
176,20 11,75
(B) filmovertrukne tabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 088896
100 stk. blister)
139,55 4,65
(B) filmovertrukne tabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 088905
100 stk. (blister)
152,95 2,55

Substitution

filmovertrukne tabletter 150 mg
Oxcarbazepin "Orion" Orion Pharma, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 150 mg
Trileptal Novartis, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 150 mg
 
filmovertrukne tabletter 300 mg
Carbacare (Parallelimport), Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Oxcanor (Parallelimport), Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Oxcarbazepin "Jubilant" Jubilant, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Oxcarbazepin "Nordic Prime" (Parallelimport), Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Oxcarbazepin "Orion" Orion Pharma, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
Trileptal Novartis, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 300 mg
 
filmovertrukne tabletter 600 mg
Oxcarbazepin "Jubilant" Jubilant, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Oxcarbazepin "Orion" Orion Pharma, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Oxcarbazepin "Paranova" (Parallelimport), Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
Trileptal Novartis, Oxcarbazepin, filmovertrukne tabletter 600 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150 mg

Præg:
OX, G, 150
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lysebrun
filmovertrukne tabletter 150 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  300 mg

Præg:
OX, G, 300
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 6 x 15
filmovertrukne tabletter 300 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  600 mg

Præg:
OX, G, 600
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Lysebrun
filmovertrukne tabletter 600 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)


4208. Hernández-Díaz S, Smith CR, Shen A, Mittendorf R et al. Comparative safety of antiepileptic drugs during pregnancy. Neurology. 2012; 78:1692-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22551726 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4218. Mølgaard-Nielsen D, Hviid A. Newer-generation antiepileptic drugs and the risk of major birth defects. JAMA. 2011; 305:1996-2002, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21586715 (Lokaliseret 6. februar 2019)


4219. Artama M, Auvinen A, Raudaskoski T et al. Antiepileptic drug use of women with epilepsy and congenital malformations in offspring. Neurology. 2005; 64:1874-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15955936 (Lokaliseret 6. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

07.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...