Torisel®

Udgået: 11.01.2021
L01EG01
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Fremskredent renalcellekarcinom, hvor patienten har mindst 3 af de 6 følgende prognostiske risikofaktorer:
  • Recidiv efter mindre end 1 år
  • Karnofsky performance status 60 eller 70
  • Anæmi
  • Hypercalcæmi
  • LDH højere end 1,5 gange øvre normalgrænse
  • Mere end et organ med metastaser
 • Recidiverende og/eller refraktært mantlecellelymfom.

Temsirolimus bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Dispenseringsform

Koncentrat og solvens til infusionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 30 mg temsirolimus. 

Doseringsforslag

Renalcellekarcinom 

 • Voksne. 25 mg som i.v. infusion over 30-60 min. én gang ugentlig.

  

Mantlecellelymfom 

 • Voksne. 175 mg som i.v. infusion over 30-60 min. én gang ugentlig i 3 uger, efterfulgt af 75 mg én gang ugentlig.


Bemærk. 

 • Ca. 30 min. før hver dosis gives et antihistamin i.v. svarende til 25-50 mg diphenhydramin.
 • Startdosis er forbundet med bivirkninger og kræver oftest dosisreduktion eller -udskydelse, se speciallitteratur.
 • Begrænset erfaring vedr. børn.

Nedsat leverfunktion

Renalcellekarcinom 

 • Ingen dosisjustering ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Dosis nedsættes til 10 mg ugentligt ved stærkt nedsat leverfunktion.

Mantlecellelymfom 

 • Ingen dosisjustering ved let nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Patienter med CNS-metastaser/tumorer og/eller AK-behandling kan udvikle CNS-blødning.
 • Før behandlingsstart foretages røntgen af thorax. Periodisk opfølgning bør overvejes.
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås.
 • Under behandlingen monitoreres
  • nyrefunktion
  • hæmatologiske værdier
  • blodsukker
  • total-kolesterol og -triglycerider
  • serum-fosfat
  • serum-kalium.
 • Alkoholindhold. Fortyndet koncentrat til infusionsvæske indeholder 35% v/v alkohol. 1 dosis på 175 mg temsirolimus indeholder 4,85 g alkohol, der svarer til 40 % af én genstand.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Anæmi, Neutropeni, Trombocytopeni.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Feber, Kraftesløshed, Kuldegysninger, Mucositis, Smerter.
Infektioner.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Hyperglykæmi, Hyperkolesterolæmi, Hypertriglyceridæmi, Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Artralgi, Rygsmerter.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Brystsmerter.
Dyspnø, Epistaxis, Hoste.
Hudkløe, Hududslæt, Tør hud.
Ødemer.
Almindelige (1-10%) Leukopeni, Lymfopeni.
Conjunctivitis.
Gastro-intestinal blødning, Synkebesvær.
Svimmelhed, Sårhelingskomplikationer.
Allergiske reaktioner.
Sepsis.
Forhøjede leverenzymer.
Dehydrering, Diabetes mellitus, Hyperlipidæmi, Hypocalcæmi, Hypofosfatæmi.
Myalgi.
Paræstesier.
Angst, Depression.
Nyrefunktionspåvirkning, Urinvejsinfektion.
Interstitiel lungesygdom, Pharyngitis, Pleuraekssudat, Rhinitis.
Acne, Eksfoliativ dermatitis, Negleforandringer, Purpura.
Dyb venetrombose, Hypertension, Tromboflebitis.
Ikke almindelige (0,1-1%) Perikardieansamling.
Gastro-intestinal perforation.
Cerebral hæmoragi, Lungeemboli.

Tilfælde af Stevens-Johnsons syndrom og rhabdomyolyse forekommer (frekvens ukendt). 

Der er rapporteret tilfælde af Pneumocystis jirovecii pneumoni, nogle med dødelig udgang. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af ciclosporin, diltiazem eller itraconazol øger fuldblodskoncentrationen af sirolimus.
 • Samtidig indgift af rifampicin nedsætter fuldblodskoncentrationen af sirolimus.
 • Samtidig indgift af interferon-alfa kan medføre katarakt.
 • Ved samtidig brug af ACE-hæmmere er set angioødem.
 • Sirolimus metaboliseres via CYP3A4. Der er derfor teoretisk risiko for interaktioner med lægemidler, der inducerer eller hæmmer dette enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Naturlægemidler med perikon kan nedsætte plasmakoncentrationen af sirolimus.
 • Ved samtidig brug af sunitimab kan dosisbegrænsende toksicitet af temsirolimus forekomme (makulopapuløst hududslæt, anfald af arthritis urica og cellulitis).
 • Indholdet af ethanol medfører risiko for interaktion med disulfiram eller metronidazol.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer serin-theroninkinasen mTOR.

Farmakokinetik

 • Temsirolimus omdannes hovedsageligt til den aktive metabolit sirolimus.
 • Sirolimus optages af erytrocytterne.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter.
 • Metabolitterne udskilles hovedsageligt med galden.
 • Plasmahalveringstid 18 timer (temsirolimus) og 73 timer (sirolimus).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

 • Koncentratet fortyndes med 1,8 ml solvens til en koncentration på 10 mg/ml.
 • Den beregnede mængde koncentrat tilsættes 250 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Se endvidere medfølgende brugsvejledning.


Forligelighed ved infusion 

 • Må ikke opblandes i andre infusionsvæsker og må ikke tilsættes andre farmaka. 
 • Infusionsbeholder og infusionssæt må ikke være lavet af PVC.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Fortyndet koncentrat er kemisk holdbart 24 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC). Skal beskyttes mod sollys.
 • Brugsfærdig infusionsvæske er kemisk holdbar 6 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC). Skal beskyttes mod sollys.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) konc. og solvens til infusionsvæske, opl. 30 mg 388198
1 sæt
Udgået 11-01-2021

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15120665 (Lokaliseret 6. juni 2016)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11476352 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. juni 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...