Ovestin® tabletter

G03CA04
 
 

Naturligt, humant østrogen

Anvendelsesområder

Lindring af klimakterielle gener, som fx vasomotoriske symptomer, relateret til faldende østrogenproduktion hos postmenopausale kvinder.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg eller 2 mg estriol. 

Doseringsforslag

 • Ved behandling af klimakterielle gener gives østrogen i den laveste dosis, som medfører tilfredsstillende symptomlindring. Dette vil typisk svare til 1 til 2 mg dagligt. Dosis justeres om nødvendigt efter 1-2 måneder.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages på nogenlunde samme tid hver dag for at undgå for store ændringer i plasmakoncentrationen.
 • Ved oral behandling af kvinder, som ikke er hysterektomerede, bør der samtidigt behandles med gestagen, enten i sekvensbehandling 10 dage hver måned eller 12-14 dage hver anden eller tredje måned eller med lokalt appliceret gestagen (gestagenspiral), se Østrogen og gestagen i kombination.
 • Kvinder, der ikke er i behandling med hormonsubstitutionsbehandling (HRT), og kvinder, der skifter fra behandling med kontinuerlig kombinations HRT, kan starte behandlingen straks. Kvinder, der skifter fra behandling med sekventiel HRT, bør påbegynde behandling med estriol en uge efter afslutningen af den foregående behandling.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Kontraindikationer

 • Akut eller kronisk aktiv leversygdom
 • Kvinder, som får diagnosticeret endometrie- eller mammacancer, bør ophøre med østrogen. Systemisk østrogenbehandling bør ikke gives til kvinder med tidligere endometrie- eller mammacancer.
  Lokal, vaginal østrogenbehandling kan dog anvendes, under forudsætning af at patienten ikke samtidig er i behandling med aromatasehæmmer for østrogenreceptor-positiv mammacancer.
 • Genetisk disposition for mamma- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med tidligere venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme bør generelt ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Kan dog overvejes til kvinder < 40 år med præmatur menopause efter vejledning af specialister. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.

Forsigtighedsregler

 • Inden behandlingen indledes, skal der foretages undersøgelse med henblik på at udelukke forekomst af genital patologi.
 • Vaginalblødning af ukendt årsag skal afklares før behandlingsstart.
 • Gynækologisk undersøgelse og undersøgelse af mammae i samme omfang som jævnaldrende kvinder, som ikke er i østrogenbehandling, samt på indikation, fx ved blødningsforstyrrelser.
 • Forsigtighed med systemisk østrogenbehandling ved kronisk leverlidelse, hvor transdermal estradiol i relativt lav dosis er at foretrække.
 • Svær overvægt, udtalte varicer og familiær disposition til dyb venetrombose må anses for relative kontraindikationer for systemisk østrogenbehandling. Bør dog overvejes hos kvinder < 40 år med præmatur menopause, efter vejledning af specialister.
 • Kvinder med manifest aterosklerose eller kendte kardiovaskulære risikofaktorer (herunder diabetes, hypertension, høj alder) har en øget risiko for myokardieinfarkt eller apopleksi i forbindelse med postmenopausal hormonbehandling. Lokal vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Østrogenpræparater beregnet til hormonel substitution har ingen virkning som kontraception.
 • Behandlingen bør seponeres straks ved icterus eller migrænelignende hovedpine samt ved signifikant forøgelse af blodtryk.
 • Regelmæssig klinisk kontrol anbefales uterusfibromer, fibroadenomatosis mammae eller endometriose.
 • Galdesten.
 • Systemisk lupus erythematosus.
 • Endometriehyperplasi.
 • Epilepsi.
 • Astma.
 • Otosklerose.
 • Hereditært angioødem.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Brystspænding, Mastalgi.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Ødemer.
Ikke kendt Levertumorer**.
Stevens-Johnsons syndrom**.
Cancer uteri**, Cervixneoplasi**.
Erythema multiforme**, Erythema nodosum**, Purpura**.
Dyb venetrombose**, Lungeemboli**.

* I de første få måneder af behandlingen kan der forekomme gennembrudsblødning og pletblødning. 

** Bivirkninger, der er set ved brug af systemiske østrogener (estradiol). 

 

Risiko for hyperplasi og malignitet i endometeriet  

Langvarig behandling med østrogen alene medfører en øget risiko for hyperplasi og malign transformation i endometriet, som modvirkes ved samtidig anvendelse af gestagen. 

 

Risiko for mammacancer 

Risikoen for mammacancer afhænger af, hvor mange år brystvævet har været under indflydelse af såvel endogene som eksogene kønshormoner.  

Ifm. hormonterapi stiger risikoen for udviklingen af mammacancer med øget behandlingstid og dosis og er størst ved kontinuerlig behandling med både østrogen og gestagen, mindre ved kontinuerlig behandling med østrogen i kombination med sekventiel behandling med gestagen og mindst ved behandling kun med østrogen. Se endvidere Østrogener

 

Risiko for ovariecancer 

Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for 5-års-behandling og aftager gradvist efter seponering. 

Interaktioner

 • Ritonavir og nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler (som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin og rifabutin), modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. Forøget østrogen-metabolisme kan klinisk medføre en nedsat virkning og ændringer i blødningsprofilen. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Anvendes normalt ikke til gravide. Kan dog anvendes som led i fertilitetsbehandling fx ved ægdonation. For oral anvendelse af østrogen er der data for 2.300 1. trimester-eksponerede med tegn på øget risiko for især hjertemisdannelser. Dog skal disse data tolkes med forsigtighed, da mange af kvinderne var ældre end normalt og modtog estradiol som led i fertilitetesbehandling. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for estriol, som er en metabolit af estradiol. Den relative vægtjusterede dosis for estradiol er under 1%, hvilket er betryggende lavt. Kan nedsætte mængden af modermælk og ændre mælkens sammensætning, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Korttidsvirkende naturligt kvindeligt kønshormon. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt og næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1 time.
 • Metaboliseres hovedsageligt ved konjugering og dekonjugering i det enterohepatiske kredsløb.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne i konjugeret form.

Indholdsstoffer

Estrioltabletter  1 mgtabletter  2 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 1 mg, tabletter 2 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 1 mg 190042
90 stk. (blister)
193,00 4,29
(B) tabletter 2 mg 450054
30 stk. (blister)
93,85 3,13

Foto og identifikation

Tabletter  1 mg

Præg:
DG 7
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
DG, 8
Kærv: Delekærv for nemmere indtagelse
Farve: Hvid
Mål i mm: 6 x 6
tabletter 2 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

04.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...