Provera® 5 mg

Provera
G03DA02
 
 
Gestagen tilhørende pregnangruppen til behandling af gynækologiske lidelser.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) medroxyprogesteronacetat. 

Doseringsforslag

Anovulatoriske blødninger  

10 mg dgl. i 10 dage. Virker blødningsregulerende ved at stabilisere endometriet. Når gestagenpåvirkningen ophører efter de 10 dage, afstødes endometriet som en bortfaldsblødning. Behandlingen kan evt. gentages efter 2-4 uger.  


Gestagentilskud ved østrogenbehandling 

5 mg dgl. i 10 dage hver måned eller 12-14 dage hver anden eller tredje måned. Forbereder endometriet til efterfølgende afstødning (bortfaldsblødning) når gestagenpåvirkningen ophører. Den regelmæssige afstødning af endometriet forebygger hyperplasi.  


Endometriose 

10-20 mg dgl. i kontinuerligt regime. På grund af det kontinuerlige regime supprimeres det endometrioide væv, og der afgives færre prostaglandiner, cytokiner m.v. Virker således smertelindrende. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-60 ml/min.

  Risiko for væskeretention. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Brystkræft eller mistanke herom
 • Progesteronafhængig malign tumor
 • Uafklaret vaginal blødning
 • Kendte trombofile lidelser (fx protein C, protein S eller antitrombinmangel)
 • Tidligere eller aktuel venøs eller tromboembolisk sygdom
 • Porfyri.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • risikofaktorer for tromboembolisk forekomst
  • diabetes
  • depression.
 • Pga. risiko for væskeretention bør forsigtighed udvises ved:
  • astma
  • migræne
  • epilepsi
  • hjerteinsufficiens.
 • Behandlingen bør seponeres i tilfælde af:
  • icterus eller svækkelse af leverfunktionen
  • signifikant forøgelse af blodtrykket
  • nyt anfald af migrænelignende hovedpine.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Hovedpine.
Humørforstyrrelser.
Blødningsforstyrrelser.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Obstipation, Opkastning.
Feber, Svimmelhed, Træthed.
Leverpåvirkning.
Hypersensitivitetsreaktioner, Urticaria.
Vægtøgning.
Depression, Nervøsitet, Søvnløshed.
Brystspænding, Mastalgi, Nedsat libido, Udflåd.
Acne, Alopeci, Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Lungeemboli, Ødemer.
Ikke kendt Retinal blodprop.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Nedsat glucosetolerans.
Amenoré, Infertilitet.
Tromboemboli, Tromboflebitis.

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt kraftige CYP3A4-induktorer, fx phenobarbital, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, rifabutin samt naturlægemidler med perikon, øger metaboliseringen af gestagener, se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Gestagener hæmmer den hypoglykæmiske virkning af orale antidiabetika (sulfonylurinstoffer).
 • Metaboliseringen af ciclosporin, visse 2. generations antipsykotika, glukokortikoider og tizanidin kan nedsættes.

Graviditet

Må ikke anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 2.000 1. trimester-eksponerede, hvor moderen har været i behandling for vaginalblødning eller truende abort, uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Konstateres graviditet, skal behandlingen afbrydes, da enkelte undersøgelser af gestagener som gruppe har fundet en øget hyppighed af hypospadi - dog ikke ved kontraceptive doser. Virilisering af pigefostre har også været meddelt ved høje doser af gestagener, men fortrinsvis for norethisteron. 

Referencer: 3711, 4272

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for udskillelse i modermælk efter oral anvendelse. Baseret på data for udskillelse efter depotinjektion formodes mængden i mælken at være minimal og uden klinisk effekt på barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Syntetisk progesteronanalog.  

Farmakokinetik

 • Absorberes ufuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP3A4.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • Udskilles hovedsageligt gennem nyrerne i form af metabolitter.

Indholdsstoffer

Medroxyprogesteronacetattabletter  5 mgtabletter  5 mg  (Paranova Danmark) tabletter  5 mg  (Orifarm)

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : tabletter 5 mg, tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) , tabletter 5 mg  (Orifarm)
Andre:
Lactose : tabletter 5 mg, tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) , tabletter 5 mg  (Orifarm)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 5 mg 500041
40 stk. (blister)
68,55 1,71
(B) tabletter 5 mg  (Paranova Danmark) 387777
40 stk. (blister)
353,10 8,83
(B) tabletter 5 mg  (Orifarm) 439306
40 stk. (blister)
75,00 1,88

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
U, 286
Kærv: Delekærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 6,4 x 6,4
tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4272. Yovich JL, Turner SR, Draper R. Medroxyprogesterone acetate therapy in early pregnancy has no apparent fetal effects. Teratology. 1988; 38(2):135-44, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3175947 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

02.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...