Minurin

H01BA02
 
 

Syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Næsedråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg desmopressinacetat. 

Doseringsforslag

Diabetes insipidus 

 • Voksne. Individuelt. Initialdosis. 10-20 mikrogram 1-2 gange dgl.
 • Børn. Individuelt. 5-10 mikrogram 1-2 gange dgl. Dosisøgning afhængig af respons.

 

Nyrefunktionsundersøgelse 

 • Voksne. 40 mikrogram.
 • Børn > 1 år. 20 mikrogram.
 • Børn < 1 år. 10 mikrogram.
 • Væskerestriktion skal overvåges.

 

Bemærk: 

 • Næsedråber må ikke anvendes til behandling af enuresis nocturna/nykturi hos hverken børn eller voksne pga. risiko for kramper fremkaldt af hyponatriæmi.
 • Ved manglende effekt efter 4 ugers behandling med dosisøgning bør behandlingen seponeres.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-50 ml/min.

  AUC og halveringstiden øges med øget sværhedsgrad af nedsat nyrefunktion.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Habituel og psykogen polydipsi
 • Hjerteinsufficiens og andre tilstande, der kræver behandling med diuretika
 • Hyponatriæmi eller disposition for hyponatriæmi
 • Syndrome of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion (SIADH).

Forsigtighedsregler

 • Behandling af enuresis noctuma og nykturi med desmopressin uden samtidig begrænsning i væskeindtagelsen kan føre til væskeretention, ødemer og hyponatriæmi. Væskeindtaget skal minimeres fra 1 time før til 8 timer efter administration.
 • Der er øget risiko for hyponatriæmi hos ældre. Hvis ældre sættes i behandling skal serum-natrium kontrolleres før behandlingsstart, efter 3 dage og derefter jævnligt. Vægten følges tæt.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Hypertension, Ødemer.
Hyponatriæmi.
Svimmelhed, Træthed.
Blære- og urinvejssymptomer.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Hypokaliæmi.
Muskelkramper.
Ortostatisk hypotension.
Paræstesier.
Somnolens.
Synsforstyrrelser.
Sjældne (0,01-0,1%) Konfusion.
 • Anafylaktisk reaktion, kramper og koma er set med ukendt hyppighed.
 • Kraftesløshed, dehydrering og hypernatriæmi er set med ukendt hyppighed hos patienter med diabetes insipidus.
 • Hyppighederne af ovenstående bivirkninger gælder anvendelse til voksne. Visse bivirkninger er kun set hos børn: Aggressivitet og angst er set som ikke-almindelig og sjældne bivirkninger og depression og hallucinationer er set med ukendt hyppighed. Ellers ses de fleste af de nævnte bivirkninger mindre hyppigt hos børn.
 • Ved nasal applikation ses desuden almindeligvis nasal tilstopning, rhinitis og epistaxis.

Interaktioner

Der bør tages forholdsregler for at undgå hyponatriæmi - restriktion af væskeindtag og tæt monitorering af serum-natrium - hvis der samtidig indtages lægemidler, der kan inducere SIADH, fx: 

Samtidig behandling med loperamid kan føre til en tredobling af plasmakoncentrationen af desmopressin. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. Behandling under graviditet bør foregå på baggrund af en individuel vurdering på specialistniveau.  

Referencer: 3711, 4427

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Absorberes ikke. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af desmopressin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk. Brug af vasopressin-receptorantagonisten tolvaptan som antidot kan forsøges. 

Farmakodynamik

Vandreabsorptionen i nyrernes samlerør reguleres af det antidiuretiske hormon ADH (vasopressin). Desmopressin er en syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt. 

Forventet virkningsvarighed 6-8 timer (oralt) og 8-12 timer (intranasalt). 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 0,1% (oralt), 0,25% (sublingualt) og ca. 3-5% (intranasalt).
 • Gastro-intestinal absorption nedsættes med 40% ved samtidig fødeindtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2 timer (oralt) og 1 time (intranasalt).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml  (2care4) 171209
2,5 ml + rhinyleslange
231,65 23,17

Substitution

næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml
Minirin Ferring, Desmopressin, næsedråber, opløsning 0,1 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4427. Chanson P, Salenave S. Diabetes insipidus and pregnancy. Ann Endocrinol (Paris). 2016; 77:135-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27172867 (Lokaliseret 24. april 2019)

 
 

Revisionsdato

20.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...