Dalacin C hårde kapsler og injektionsvæske, opl.

J01FF01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af clindamycinfølsomme bakterier, fx infektioner forårsaget af stafylokokker
 • Som alternativ til makrolider og cefalosporiner hos penicillinallergikere.
 • Anvendes i kombination med penicillin ved nekrotiserende fasciitis forårsaget af hæmolytiske streptokokker, selv om effekten ikke er fastslået i kontrollerede kliniske studier.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg eller 300 mg clindamycinhydrochlorid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 150 mg clindamycin (som phosphat). 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Behandling
  • Voksne. 600-1.800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
  • Børn > 30 kg. 3-6 mg/kg legemsvægt hver 6. time.

 

 • Profylakse mod endocarditis ved tandekstraktioner hos penicillinallergikere
  • Voksne. 600 mg oralt 1 time før indgrebet.

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges eller åbnes, fordi indholdet kan irritere slimhinder i mund og svælg.

 

Parenteralt 

 • Voksne
  • Intravenøst. 600-900 mg 3 gange dgl. Infusionen skal gives over mindst 20 min.
  • Intramuskulært. 600 mg (4 ml) 4 gange dgl.
 • Børn > 1 mdr.
  • 20-40 mg/kg legemsvægt i.m. eller i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Bemærk:
  • Cave: For hurtig i.v. injektion af ufortyndet clindamycin kan medføre hjertestop.
  • Skal anvendes ufortyndet til i.m. injektion.
  • Skal fortyndes til i.v. administration.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dalacin® og Dalacin C injektionsvæske indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af clindamycin (Dalacin® og Dalacin C injektionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Stor forsigtighed ved nedsat leverfunktion.
 • Clindamycin har neuromuskulært blokerende effekt, og forsigtighed anbefales derfor ved anvendelse til patienter, som behandles med neuromuskulært blokerende midler, og patienter med myasthenia gravis.
 • Clindamycin seponeres ved hypersensitivitetsreaktioner eller alvorlige hudreaktioner.
 • Natriumindhold
  Injektionsvæske:
  1 ml indeholder 0,39 mmol natrium, som svarer til ca. 23 mg natriumchlorid.

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

 • Injektionsvæsken indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Eosinofili.
Diarré, Pseudomembranøs colitis.
Leverpåvirkning.
Makulopapuløst hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Abdominalsmerter.
Neuropati.
Sjældne (0,01-0,1%) Artritis.
Vaginitis.
Erythema multiforme.
Ikke kendt Agranulocytose, Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Clostridioides difficile colitis, Ulcerationer i øsofagus.
Anafylaktisk reaktion, Angioødem, Hypersensitivitet, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Eksfoliativ dermatitis.

Interaktioner

 • Clindamycin har antagonistisk effekt med makrolider.
 • Clindamycin kan potensere virkningen af neuromuskulære blokkere.
 • Metaboliseringshastigheden for tacrolimus forøges af clindamycin ved CYP3A4-induktion.
 • CYP3A4- og CYP3A5-inhibitorer/-induktorer kan nedsætte henholdsvis øge clindamycin-clearance. Ved samtidig brug af stærke CYP3A4-induktorer, fx rifampicin, monitoreres for manglende virkning af behandlingen.
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 1.500 1. trimester-eksponerede efter lokal eller systemisk (mindst 700 systemisk) administration uden tegn på væsentlig overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Èt metodologisk tvivlsomt studie angiver en lille øget risiko for medfødte misdannelser. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af clindamycin (Dalacin® og Dalacin C injektionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion til kvinder sent i graviditet eller under fødsel kan indholdet af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet. 

Referencer: 3711, 3715, 3716

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 2%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Et enkelt tilfælde af blodig diarré er rapporteret for et 5-dage gammelt barn, hvis mor var i behandling med gentamicin og clindamycin.  

 

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af clindamycin (Dalacin® og Dalacin C injektionsvæske) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Bindes reversibelt til 50S-delen af bakteriernes ribosomer og hæmmer herved proteinsyntesen. Det virker således bakteriostatisk.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Virker først og fremmest på grampositive kokker, i særdeleshed:
   • Staphylococcus aureus
   • Streptococcus pneumoniae
   • Streptococcus pyogenes.
  • Virker i øvrigt over for:
   • Bacillus anthracis
   • Corynebacterium diphtheriae.
  • Virker også kraftigt over for de fleste anaerobe bakterier, især:
   • Bacteroides spp.
   • Peptostreptococcus spp.
   • Peptococcus spp.
  • En del Clostridium spp. er resistente.
  • Gramnegative stave, Neisseria spp. og Enterococcus faecalis er resistente.

Farmakokinetik

 • Fordeler sig jævnt i koppens væsker og væv inklusiv knogler, men passerer ikke over blod-hjerne barrieren.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP3A4-5 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2,5 timer.
 • Udskilles hovedsageligt med galden. Ca. 10% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes næsten fuldstændigt. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 45 minutter.
 • Intramuskulær administration. Maksimal plasmakoncentration efter 0,5-1 time.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering  

Injektionsvæske 

 • Forligelighed ved infusion
  • Blandbar med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske.
  • Bør ikke tilsættes andre farmaka pga. uforligelighed.

Holdbarhed 

Kapsler 

 • ikke opbevares koldt eller fryses.

Indholdsstoffer

Clindamycinhårde kapsler  150 mg  (Orifarm) hårde kapsler  300 mg  (2care4) hårde kapsler  300 mg  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl.  150 mg/ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Farve:
Erythrosin (E127) : hårde kapsler 300 mg  (Paranova Danmark)
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde kapsler 300 mg  (Paranova Danmark)
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 300 mg  (2care4) , hårde kapsler 300 mg  (Paranova Danmark)
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 300 mg  (2care4) , hårde kapsler 300 mg  (Paranova Danmark)
Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, opl. 150 mg/ml  (Paranova Danmark)
Andre:
Dinatriumedetat : injektionsvæske, opl. 150 mg/ml  (Paranova Danmark)
Lactose : hårde kapsler 150 mg  (Orifarm) , hårde kapsler 300 mg  (2care4) , hårde kapsler 300 mg  (Paranova Danmark)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 150 mg/ml  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 150 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 596874
24 stk. (blister)
160,95 53,65
(B) hårde kapsler 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 105560
24 stk. (blister)
107,45 17,91
(B) hårde kapsler 300 mg  (Paranova Danmark) (kan dosisdisp.) 186244
24 stk. (blister)
137,90 22,98
(B) injektionsvæske, opl. 150 mg/ml  (Paranova Danmark) 568318
4 ml
Udgået 28-12-2020

Substitution

hårde kapsler 150 mg
Dalacin Pfizer, Clindamycin, hårde kapsler 150 mg
 
hårde kapsler 300 mg
Clindamycin "Alternova" Alternova, Clindamycin, hårde kapsler 300 mg
Dalacin Pfizer, Clindamycin, hårde kapsler 300 mg
 
injektionsvæske, opl. 150 mg/ml
Dalacin Pfizer, Clindamycin, injektionsvæske, opl. 150 mg/ml
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Hårde kapsler  150 mg  (Orifarm)

Præg:
CLIN, 150,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,5 x 19
hårde kapsler 150 mg
 
 
 

Hårde kapsler  300 mg  (2care4)  (2care4)

Præg:
CLIN, 300,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 20
hårde kapsler 300 mg (2care4)
 
 
 

Hårde kapsler  300 mg  (Paranova Danmark)

Præg:
CLIN, 300,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lilla
Mål i mm: 7 x 20
hårde kapsler 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3716. Muanda FT, Sheehy O, Bérard A. Use of antibiotics during pregnancy and the risk of major congenital malfor-mations: a population based cohort study. Br J Clin Pharmacol. 2017; 83(11):2557-71, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28722171 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3715. Ugwumadu A, Manyonda I, Reid F et al. Effect of early oral clindamycin on late miscarriage and preterm delivery in asymp-tomatic women with abnormal vaginal flora and bacterial vaginosis: a randomised controlled trial. Lancet. 2003; 361(9362):983-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12660054 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

03.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...