Nalpain

N02AF02
 
 

Syntetisk opioid af partiel agonist-/antagonisttype

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær opmærksom på bl.a. dosisreduktion til ældre. Læs mere.  

 

Anvendelsesområder

 • Moderate til stærke smerter,
 • Præ- eller postoperativ analgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg nalbuphinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 0,1-0,3 mg/kg legemsvægt i.v., i.m. eller s.c. Dosis kan gentages efter 3-6 timer.
  Maksimal enkeltdosis 20 mg.
  Til ældre startes med laveste dosis.

Børn >18 mdr. 

 • 0,1-0,2 mg/kg legemsvægt. Dosis kan gentages efter 3-6 timer.

 

Bemærk 

 • Intramuskulær og subkutan administration kan være smertefuld og bør undgås til børn.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

Forsigtighed, ingen eller begrænset erfaring

 • GFR 30-60 ml/min.

  Nyrepatienter kan reagere abnormt på standarddoser. Forsigtighed tilrådes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig behandling med rene morphinagonister, fx morphin og fentanyl.  

Forsigtighedsregler

 • Respirationsinsufficiens
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotyroidisme
 • Gastro-intestinal obstruktion, inkl. paralytisk ileus
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Overdosering
Manglende dosisreduktion til ældre. Overdosering. Påvirket bevidsthed, respirationsstop
Fejl ved skift mellem opioider
Overdosering ved ændring af smertebehandling, fordi de forskellige rene agonister ikke er ækvipotente. Fx blev det ikke overvejet eller oplyst, at tabletter 20 mg/dgl. morphin svarer til 10 mikrogram/t buprenorphin plaster. Der blev påsat et for kraftigt plaster (20 mikrogram/t). Bevidsthedspåvirkning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Sedation.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Svimmelhed.
Hovedpine.
Apati, Humørforstyrrelser.
Øget svedtendens.
Sjældne (0,01-0,1 %) Tremor.
Nervøsitet.
Respirationsdepression.
Meget sjældne (< 0,01 %) Bradykardi.
Sløret syn.
Allergiske reaktioner.
Eufori, Hallucinationer, Konfusion, Personlighedsforstyrrelser.
Lungeødem.
Hypertension, Hypotension.

Kan forårsage abstinenser hos patienter, der er behandlet med andre opioider.  

Interaktioner

 • Rene morphinagonister (fx morphin, fentanyl og methadon) reducerer nalbuphins analgetiske effekt. Omvendt kan nalbuphin udløse abstinens hos patienter i behandling med morphinagonister.
 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Fast behandling med korttidsvirkende opioider er i udgangspunktet ikke foreneligt med bilkørsel. Undtaget er pn brug, hvor bilkørsel skal undlades så længe patienten er under påvirkning af lægemidlet.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Opioidagonist med virkning på қ-opioidreceptorerne i CNS. Har desuden antagonistiske egenskaber på μ-opioidreceptorerne. Meget lille misbrugspotentiale. Glat muskulatur i tarm og blære påvirkes ikke.
 • Analgetisk virkning efter 2-3 minutter (i.v.) og ca. 15 minutter (i.m. eller s.c.). Virkningsvarighed 3-6 timer.

 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter, som udskilles gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 4 

 

Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka eller infusionsvæsker. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) injektionsvæske, opl. 10 mg/ml 159727
10 x 2 ml
271,05 108,42
 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...