Targin depottabletter

N02AA55
 
 

Semisyntetisk opioidagonist (oxycodon) kombineret med opioidantagonist (naloxon). 

Anvendelsesområder

Moderate til stærke smerter

Depottabletterne kan ikke anvendes til akutte smerter eller "smertegennembrud" hos patienter med kroniske smerter. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 

 • 5 mg oxycodonhydrochlorid og 2,5 mg naloxonhydrochlorid
 • 10 mg oxycodonhydrochlorid og 5 mg naloxonhydrochlorid
 • 15 mg oxycodonhydrochlorid og 7,5 mg naloxonhydrochlorid
 • 20 mg oxycodonhydrochlorid og 10 mg naloxonhydrochlorid
 • 30 mg oxycodonhydrochlorid og 15 mg naloxonhydrochlorid
 • 40 mg oxycodonhydrochlorid og 20 mg naloxonhydrochlorid.

Doseringsforslag

Ikke tidligere opioidbehandlede 

 • Voksne. Sædvanligvis 5+2,5 mg hver 12. time, stigende efter behov. Doseres ikke oftere end hver 12. time. Den maksimale døgndosis er 80+40 mg.
 • Ældre. Dosis bør nedsættes.

Bemærk 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Depottabletterne skal synkes hele.
 • Depottabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosis skal nedsættes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Oxycodon og naloxon metaboliseres i leveren. Naloxon påvirkes i højere grad end oxycodon. Kontraindiceret ved moderat til stærkt nedsat leverfunktion. Forsigtighed ved let nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Svær respirationsdepression
 • Paralytisk ileus eller gastro-intestinal obstruktion.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere samt behandling med irreversible MAO-hæmmere (isocarboxazid) inden for 14 dage, inden behandling med oxycodon påbegyndes, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat lungefunktion
 • Forhøjet intrakranielt tryk
 • Hypotension i forbindelse med hypovolæmi
 • Prostatahypertrofi
 • Hypotyroidisme
 • Pancreatitis
 • Bør undgås ved svær overfølsomhedsreaktion på andre opioider. Egentlig allergi er dog yderst sjælden.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage
 • Risikoen for fysisk og psykisk afhængighed skal haves in mente.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Hvis der gentagne gange er behov for at øge dosis for at opretholde effekten, bør behandlingen revurderes.
 • Ved seponering efter længerevarende behandling aftrappes med 10-25 % af døgndosis med 1-2 ugers mellemrum, således at de største reduktioner sker først, og at man går langsommere frem sidst i udtrapningen. Se endvidere Opioider (iatrogen afhængighed).

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Hikke, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Nedsat appetit.
Hovedpine.
Døsighed, Humørforstyrrelser, Søvnløshed.
Dysuri.
Hudkløe, Hudreaktioner, Øget svedtendens.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris.
Høretab.
Hypogonadisme.
Synsforstyrrelser.
Ileus, Stomatitis.
Letargi.
Hypersensitivitet.
Dehydrering.
Kramper, Muskelkramper, Øget muskeltonus.
Dystoni, Koordinationsbesvær, Migræne, Tremor.
Agitation, Angst, Depression, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Nervøsitet, Talebesvær.
Dyspnø.
Hypertension, Hypotension, Perifere ødemer, Synkope.
Sjældne (0,01-0,1 %) Melæna, Tandgener.
Kolestase.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.
Paræstesier, Sedation.
Aggressivitet, Eufori, Hallucinationer.
Urinretention.
Amenoré, Erektil dysfunktion.
Respirationsdepression.

Se endvidere Opioider (analgetika)

Interaktioner

 • Alvorlige symptomer (fx kramper, høj feber, kredsløbsdepression, koma) ved kombination med MAO-hæmmere kan ikke udelukkes. Samtidig behandling med MAO-hæmmere og behandling med irreversible MAO-hæmmere inden for 14 dage bør undgås.
 • Virkningen af hypnotika og tricykliske antidepressiva samt antipsykotika - specielt højdosisantipsykotika - kan forstærkes.
 • Samtidig administration af oxycodon og serotoninholdige lægemidler (fx selektiv serotoningenoptagshæmmer (SSRI-præparat) eller serotonin-noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI-præparat)), kan medføre serotoninforgiftning. Det kan være nødvendigt at reducere dosis af oxycodon hos patienter, som anvender disse lægemidler.
 • Den sederende virkning forstærkes af benzodiazepiner.
 • Bevidstheds- og respirationssvækkelse forstærkes af alkohol og barbitursyrederivater.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat.  

Referencer: 4234

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Der er ingen data for udskillelse af naloxon i modermælken. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Behandling med opioider kan udgøre en trafiksikkerhedsmæssig risiko og effekten kan ofte sidestilles med promillekørsel. Behandling med langtidsvirkende opioider anses for at være forenelige med bilkørsel så længe dosis ikke overskrider vedtagne max grænser. Der kan være behov for at nedlægge kørselsforbud i startfasen.

Se mere i trafikafsnittet under Opioider (analgetika),
i Vejledning om helbredskrav til kørekort, Styrelsen for Patientsikkerhed, August 2017 og i Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler, Sundhedsstyrelsen, 19. juni 2019. 

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Anvendelse af oxycodon medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Schengen-attest (pillepas)

Ved dette præparat kan man få pillepas til rejser i Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Forgiftning

Farmakodynamik

Oxycodon 

 • Opioidagonist med virkning på især μ-opioidreceptorerne i CNS, men også på қ- og δ-opioidreceptorerne. Virkningsvarighed ca. 12 timer.

Naloxon  

 • Modvirker opioidinduceret obstipation, idet oxycodons virkning på opioidreceptorerne lokalt i mave-tarmkanalen blokeres. Naloxon har ingen central effekt og påvirker derved ikke oxycodons analgetiske effekt.

Farmakokinetik

Oxycodon 

 • Biotilgængelighed 60-87%.
 • Steady state efter 24 timer.
 • Metaboliseres i leveren hovedsageligt til inaktive metabolitter.
 • Ca. 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Naloxon 

 • Biotilgængelighed < 3% pga. en udtalt first pass-metabolisme.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive glucuronider.

Indholdsstoffer

Naloxondepottabletter  5+2,5 mgdepottabletter  40+20 mgdepottabletter  10+5 mgdepottabletter  20+10 mgdepottabletter  15+7,5 mgdepottabletter  30+15 mgdepottabletter  20+10 mg  (2care4) depottabletter  10+5 mg  (2care4)
Oxycodondepottabletter  5+2,5 mgdepottabletter  40+20 mgdepottabletter  10+5 mgdepottabletter  20+10 mgdepottabletter  15+7,5 mgdepottabletter  30+15 mgdepottabletter  20+10 mg  (2care4) depottabletter  10+5 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : depottabletter 5+2,5 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 40+20 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg, depottabletter 20+10 mg  (2care4)
Titandioxid (E171) : depottabletter 5+2,5 mg, depottabletter 40+20 mg, depottabletter 10+5 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg, depottabletter 10+5 mg  (2care4)
Andre:
Lactose : depottabletter 5+2,5 mg, depottabletter 40+20 mg, depottabletter 10+5 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg, depottabletter 20+10 mg  (2care4) , depottabletter 10+5 mg  (2care4)
Macrogoler : depottabletter 5+2,5 mg, depottabletter 40+20 mg, depottabletter 10+5 mg, depottabletter 20+10 mg, depottabletter 15+7,5 mg, depottabletter 30+15 mg, depottabletter 20+10 mg  (2care4) , depottabletter 10+5 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes, forudsat følgende er opfyldt og fremgår af ansøgningen: 

 • Patientens diagnose.
 • Kort beskrivelse af patientens behov for længerevarende behandling med stærke opioider i lyset af misbrugsrisikoen.
 • Patienten skal have opioidinduceret obstipation, og der skal være forsøgt fast behandling med laksantia med utilstrækkelig effekt.
 • Behandlingsforsøgene skal beskrives.
 • Der skal være effekt af Targin på obstipationen.
 • Der skal som hovedregel være forsøgt behandling med orale depotformuleringer af morfin og oxycodon i ækvieffektive doser i forhold til det ansøgte lægemiddel. For neuropatiske smerter endvidere TCA, gabapentin og pregabalin.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(AP4) depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.) 053211
28 stk. (blister)
148,45 79,51
(AP4) depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.) 033195
28 stk. blister)
255,95 68,56
(AP4) depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.) 033218
28 stk. (blister)
466,75 62,51
(AP4) depottabletter 15+7,5 mg (kan dosisdisp.) 078507
28 stk. (blister)
375,55 67,06
(AP4) depottabletter 30+15 mg (kan dosisdisp.) 503533
28 stk. (blister)
677,40 60,48
(AP4) depottabletter 5+2,5 mg (kan dosisdisp.) 053200
98 stk. (blister)
468,00 71,64
(AP4) depottabletter 40+20 mg (kan dosisdisp.) 053166
98 stk. (blister)
2.912,75 55,73
(AP4) depottabletter 10+5 mg (kan dosisdisp.) 033206
98 stk. (blister)
819,35 62,70
(AP4) depottabletter 20+10 mg (kan dosisdisp.) 033229
98 stk. (blister)
1.539,45 58,91
(AP4) depottabletter 20+10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 033349
100 stk. (blister)
1.538,00 57,67
(AP4) depottabletter 10+5 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 591502
100 stk. (blister)
834,00 62,55

Foto og identifikation

Depottabletter  5+2,5 mg

Præg:
OXN, 5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 5+2,5 mg
 
 
 

Depottabletter  10+5 mg

Præg:
OXN, 10
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 10+5 mg
 
 
 

Depottabletter  15+7,5 mg

Præg:
OXN, 15
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 15+7,5 mg
 
 
 

Depottabletter  20+10 mg

Præg:
OXN, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 20+10 mg
 
 
 

Depottabletter  30+15 mg

Præg:
OXN, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 4,6 x 9,5
depottabletter 30+15 mg
 
 
 

Depottabletter  40+20 mg

Præg:
OXN, 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 14
depottabletter 40+20 mg
 
 
 

Referencer

4234. Jumah NA, Edwards C, Balfour-Boehm J et al. Observational study of the safety of buprenorphine+naloxone in pregnancy in a rural and remote population. BMJ Open. 2016; 6, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27799240 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

31.08.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...