Nplate

B02BX04
 
 

Anvendelsesområder

 • Immun trombocytopenisk purpura (ITP) hos voksne splenektomerede patienter, som er refraktære over for andre behandlinger med fx kortikosteroider eller immunglobuliner.
 • Kan overvejes som andenvalgsbehandling til voksne ikke-splenektomerede patienter, hvis kirurgi er kontraindiceret.
 • Kronisk primær immun trombocytopeni (ITP) hos børn ≥ 1 år, som er refraktære mod andre behandlinger fx kortikosteroider eller immunglobuliner.

 

Romiplostim bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til hæmatologiske sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 250 mikrogram eller 500 mikrogram rekombinant romiplostim. 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 250 mikrogram eller 500 mikrogram rekombinant romiplostim. 

Doseringsforslag

Voksne og børn ≥ 1 år 

 • Initialt. 1 mikrogram/kg legemsvægt s.c. 1 gang ugtl.
 • Justeringer af dosis baseres herefter på ændringer i trombocyttal og foretages i trin på 1 mikrogram/kg legemsvægt:
  • Trombocyttal < 50 x 109/l: Den ugentlige dosis forøges med 1 mikrogram/kg.
  • Trombocyttal > 150 x 109/l i 2 uger i træk: Den ugentlige dosis reduceres med 1 mikrogram/kg.
  • Trombocyttal > 250 x 109/l: Doseringspause; trombocyttal kontrolleres fortsat hver uge.
 • Når trombocyttallet er faldet til < 150 x 109/l, genoptages behandlingen med en ugentlig dosis, der er reduceret med 1 mikrogram/kg.
 • Trombocyttallet kontrolleres ugentlig, indtil der på uændret dosering er opnået stabilt trombocyttal omkring 50 x 109/l i 4 uger. Herefter kontrolleres trombocyttallet med en måneds interval.
 • Ved manglende respons eller manglende opretholdelse af et respons i trombocyttal bør de tilgrundliggende faktorer undersøges.
 • Behandlingen bør seponeres, hvis trombocyttallet ikke stiger til et niveau, der er tilstrækkeligt til at undgå klinisk betydende blødning efter 4 ugers behandling ved den højeste ugentlige dosis på 10 mikrogram/kg legemsvægt.

 

Bemærk: 

 • På grund af betydelig individuel variation i farmakokinetisk variation er det vigtigt, at trombocyttallet kontrolleres mindst 1 gang ugentligt.
 • Ved behandlingsophør forventes trombocyttallet at falde til udgangsværdien.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 1 år.

Forsigtighedsregler

 • I behandlingen med romiplostim hos patienter med MDS er der observeret tilfælde af forbigående stigning i blastceller, samt tilfælde af progression fra MDS til AML.
 • Romiplostim må ikke anvendes til behandling af trombocytopeni, der skyldes MDS eller andre årsager til trombocytopeni end ITP.
 • Der skal udvises forsigtighed ved administration af romiplostim til patienter med kendte risikofaktorer for tromboembolisme.
 • Recidiv af trombocytopeni og eventuel blødningstendens må forventes ved behandlingsophør.
 • Der er risiko for forøget knoglemarvsretikulin ved stimulering af TPO-receptorerne. Det perifere blodbillede bør kontrolleres regelmæssigt under behandlingen.
 • Patienter > 65 år.
 • Nedsat nyrefunktion (erfaring savnes).
 • Nedsat leverfunktion: Hvis behandling anses for nødvendig, skal trombocyttallet monitoreres nøje for at mindske risikoen for tromboemboliske komplikationer.
 • Der er kun erfaring for voksne patienter med ITP.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Hypersensitivitet.
Infektion i øvre luftveje.
Hovedpine.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Trombocytopeni.
Palpitationer.
Abdominalsmerter, Diarré, Gastroenteritis, Kvalme, Obstipation.
Kraftesløshed, Kuldegysninger, Smerter, Svimmelhed, Temperaturstigning, Træthed.
Angioødem.
Influenzalignende symptomer.
Reaktioner på indstiksstedet  (herunder blødning).
Forøget knoglemarvs retikulin.
Artralgi, Knoglesmerter, Muskelkramper, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Migræne, Paræstesier.
Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Purpura, Rødme.
Lungeemboli, Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Aplastisk anæmi, Blødning  (i munden), Knoglemarvsdepression, Myelodysplastisk syndrom, Myelofibrosis, Splenomegali, Trombocytose.
Myokardieinfarkt.
Blindhed, Synsforstyrrelser, Øjensmerter.
Rektal blødning, Stomatitis.
Ansigtsødem.
Infektioner.
Kontaktdermatitis.
Alkoholintolerans, Dehydrering.
Anfald af arthritis urica.
Myelomatose.
Hypæstesi, Myokloni, Perifer neuropati.
Depression.
Vaginalblødning.
Dyspnø.
Alopeci, Eksem, Eksfoliativ dermatitis, Fotosensibilitet, Papuløst hududslæt.
Dyb venetrombose, Flebitis, Hypertension, Hypotension, Perifer iskæmi, Trombe i sinus transversus, Tromboemboli, Trombose.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Eventuel behandling hos gravide er en specialistopgave. Ved svær symptomgivende trombocytopeni vil risikoen for moderen og fosteret formentlig være langt større uden end med behandling. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Romiplostim er et Fc-peptid-fusionsprotein (peptibody), som signalerer og aktiverer intracellulære transkriptionsveje via trombopoietin (TPO)-receptoren (cMpl), hvorved trombocytproduktionen stimuleres. 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration 7-50 timer (median 14 timer) efter s.c. indgift.
 • Plasmakoncentrationen varierer og korrelerer ikke med den indgivne dosis, men synes at stå i omvendt forhold til trombocyttal.
 • Plasmahalveringstid 1-34 dage (median 3,5 dage).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Et hætteglas med pulver tilsættes sterilt vand/medfølgende solvens (sterilt vand) vha. medfølgende injektionssprøjte (0,72 ml til 250 mikrogram og 1,2 ml til 500 mikrogram)
 • Hætteglasset vendes forsigtigt, indtil pulveret er opløst i løbet af ca. 2 minutter
 • Hætteglasset må ikke rystes pga. skumdannelse.
 • Den brugsfærdige injektionsvæske indeholder 500 mikrogram/ml af romiplostim.
 • Injektionsvæsken trækkes op i en medfølgende sprøjte med inddelinger på 0,01 ml.
 • Se endvidere den medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares uden for køleskab i 30 dage ved stuetemperatur (højst 25 °C) i den originale emballage.
 • Brugsfærdig injektionsvæske kan opbevares beskyttet mod lys i højst 24 timer ved stuetemperatur (højst 25º C) eller i køleskab (2-8°C), men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Romiplostimpulver til injektionsvæske, opl.  250 mikrogrampulver til injektionsvæske, opl.  500 mikrogrampulver og solvens til injektionsvæske, opl.  250 mikrogrampulver og solvens til injektionsvæske, opl.  500 mikrogram

Hjælpestoffer

Andre:
L-Histidin : pulver til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram, pulver til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram
Mannitol : pulver til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram, pulver til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram
Polysorbat 20 : pulver til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram, pulver til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram
Saccharose : pulver til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram, pulver til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram
Sterilt vand : pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram, pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram 027807
1 htgl.
4.705,90 564,73
(BEGR) pulver til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram 027818
1 htgl.
9.394,90 563,68
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 250 mikrogram 090127
1 stk.
4.705,90 564,73
(BEGR) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 500 mikrogram 090138
1 stk.
9.394,90 563,68
 
 

Revisionsdato

26.02.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...