Rimactan®

J04AB02
 
 

Antibiotikum fortrinsvis med  virkning på mykobakterier, grampositive bakterier og Legionella spp. 

Anvendelsesområder

 • Tuberkulose
 • Alternativ til ciprofloxacin som profylakse til nærkontakter efter udbrud af meningokoksygdom.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 150 mg eller 300 mg rifampicin. 

Doseringsforslag

  

Tuberkulose 

 • Voksne og børn > 15 år. 600 mg dgl. givet i én dosis.
 • Børn 3 mdr.-15 år. 15 (10-20) mg/kg legemsvægt i døgnet givet i én dosis, op til 450 mg i døgnet.
 • Bemærk: Det er ikke muligt at give doseringsanbefalinger til børn < 3 måneder.


Profylakse til nærkontakter efter udbrud af meningokoksygdom 


Kortvarig behandling af andre infektioner 

 • Voksne. 300 mg 3 gange dgl.
 • Børn. 20 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 3 doser.

  

Bemærk: 

 • Dosis indtages 0,5-1 time før et måltid.
 • Må kun anvendes til præmature og nyfødte på tvingende indikation, fx tuberkulose.

Kontraindikationer

 • Bør ikke anvendes ved kolestatisk icterus og kun under kontrol af ASAT/ALAT ved andre leverlidelser.
 • Porfyri.
 • Samtidig behandling med:
  • bedaquilin
  • gestagener
  • lurasidon
  • netupitant
  • nifedipin
  • verapamil
  • voriconazol
  • visse proteinkinasehæmmere, fx osimertinib eller regorafenib
  • visse antiretrovirale protease- eller integrase hæmmere, fx nevirapin eller rilpirivin.

Forsigtighedsregler

 • Tæt klinisk og paraklinisk observation ved påvirket leverfunktion.
 • Risiko for permanent misfarvning af bløde kontaktlinser.
 • Hos patienter med Addisons sygdom kan rifampicin inducere Addison-krise.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Forhøjede leverenzymer.
Almindelige (1-10 %) Okulær hyperæmi.
Abdominalsmerter, Kvalme, Meteorisme.
Rødfarvning  (af urin, spyt og tårevæske), Svimmelhed, Træthed.
Urticaria.
Nedsat appetit.
Bevidsthedssvækkelse, Hovedpine.
Døsighed.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Hepatitis, Leverinsufficiens.
Induktion af Addison-krise*, Porfyri.
Ataksi.
Konfusion.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Anæmi, Eosinofili, Trombocytopeni.
Synsforstyrrelser.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Nyresvigt.
Eksfoliativ dermatitis, Trombocytopenisk purpura.
Kredsløbskollaps.
Meget sjældne (< 0,01 %) Pseudomembranøs colitis.

* Addison-krise er en akut livstruende tilstand hos patienter med primær eller sekundær binyrebarkinsufficiens. 

 • Allergiske reaktioner er sjældne. De viser sig ved hududslæt og/eller akut nyresvigt (oftest i forbindelse med intermitterende behandling), i sjældne tilfælde ved neutrocytopeni og trombocytopenisk purpura samt hæmolytisk anæmi ledsaget af eosinofili. Dette ses især efter intermitterende indgift af høje doser. 
 • Under behandling med rifampicin kan der i sjældne tilfælde udvikles et influenzalignende syndrom. 
 • Rødfarvning af urin, spyt og tårevæske er en harmløs bivirkning, som forsvinder ved behandlingsophør.

Interaktioner

 • Rifampicin øger metaboliseringen af en række stoffer pga. meget udtalt induktion af cytokrom P450-enzymer:
  • Samtidig brug af rifamapicin og flg. er kontraindiceret:
   • bedaquilin
   • gestagener
   • lurasidon
   • netupitant
   • nifedipin
   • verapamil
   • voriconazol
   • visse proteinkinasehæmmere, fx osimertinib eller regorafenib
   • visse antiretrovirale protease- eller integrase hæmmere, fx nevirapin eller rilpirivin. Se HIV Drug Interactions
 • Orale antikoagulantia og antiretrovirale proteasehæmmere kræver nøje monitorering
 • En ufuldstændig liste i alfabetisk rækkefølge af andre stoffer, hvormed der er kendt interaktion er
  • amiodaron
  • atovaquon
  • betamethason
  • buspiron
  • carbamazepin
  • carvedilol
  • caspofungin
  • ciclosporin
  • digoxin
  • ethionamid
  • efavirenz
  • itraconazol
  • methadon
  • tacrolimus
  • tamoxifen
  • terbinafin
  • triazolam
  • verapamil
  • warfarin.
 • Nedbrydningshastigheden af østrogener forøges, og derfor kan rifampicin ophæve virkningen af hormonale kontraceptiva og medføre menstruationsforstyrrelser. Brugere af disse midler bør informeres om, at samtidig indtagelse af rifampicin medfører en usikker antikonceptionel virkning. Rifampicin nedsætter også virkningen markant af fx levonorgestrol - gestagener er derfor kontraindicerede. Ved behov for postcoital kontraception i op til 4 uger efter indtagelse af rifampicin bør derfor anvendes et ikke-hormonalt præventionsmiddel, fx en kobberspiral.
 • Den enzyminducerende virkning ophører 2-3 uger efter seponering af rifampicin.
 • Rifampicin kan nedsætte plasmakoncentrationen af morphin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ukontrollerede data for ca. 500 eksponerede, heraf ca. 150 i 1. trimester, uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. På grund af utilstrækkelige data bør præparatet kun anvendes til behandling af tuberkulose. Der er blødningsrisiko ved anvendelse omkring fødselstidspunktet, hvorfor det anbefales at give phytomenadion oralt i 3. trimester og neonatalt ved fødslen, se Tuberkulostatika

Referencer: 3711, 4341, 4342, 4343, 4346

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 1-11%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Forbigående orange misfarvning af huden samt ansigtsødem. 

Farmakodynamik

 • Binder β-subunit af den bakterielle RNA-polymerase. Baktericid virkning på bakterier i vækstfase.
 • Rifampicin har kun ubetydelig virkning på ribonukleinsyre-polymerasen i humane celler.
 • Mikrobiologisk virkningsspektrum
  • Rifamycinerne er et af de kraftigst virkende antibiotika over for mykobakterier.
  • Virker på Mycobacterium tuberculosis og på enkelte atypiske mykobakterier, således Mycobacterium kansasii.
  • Virker også på mange andre bakterier, først og fremmest:
   • Grampositive kokker
   • Gamnegative diplokokker
   • Legionella spp.
   • Nocardia spp.
   • Chlamydia spp.
  • Virker på Staphylococcus aureus i lavere koncentration end noget andet antibiotikum (MIC 0,002-0,05 mikrogram/ml).
  • Øverste grænse for MIC for mikroorganismer, der kan betegnes som fuldt følsomme, er 1 mikrogram/ml.
  • Resistensudvikling sker dog hurtigt, og stoffet bør ikke anvendes som monoterapi.

Farmakokinetik

 • Absorberes fuldstændigt fra mave-tarmkanalen. Absorptionen nedsættes ved samtidig fødeindtagelse.
 • Fordelingsvolumen 1,6 l/kg (voksne) og 1,1 l/kg (børn).
 • Plasmahalveringstid 2,5-5 timer (efter enkeltdoser) og 1-2 timer (efter multiple doser).
 • Udskilles hovedsageligt med galden. En mindre mængde udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Rifampicinhårde kapsler  150 mghårde kapsler  150 mg  (2care4) hårde kapsler  300 mghårde kapsler  300 mg  (2care4)

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 150 mg  (2care4) , hårde kapsler 300 mg, hårde kapsler 300 mg  (2care4)
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 150 mg  (2care4) , hårde kapsler 300 mg, hårde kapsler 300 mg  (2care4)
Andre:
Lactose : hårde kapsler 150 mg, hårde kapsler 150 mg  (2care4) , hårde kapsler 300 mg, hårde kapsler 300 mg  (2care4)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 460293
100 stk. (blister)
709,50 28,38
(B) hårde kapsler 150 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 481613
100 stk. (blister)
706,80 28,27
(B) hårde kapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 170505
100 stk. (blister)
372,00 7,44
(B) hårde kapsler 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 161305
100 stk. (blister)
372,00 7,44

Foto og identifikation

Hårde kapsler  150 mg

Præg:
NG, 150
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 150 mg
 
 
 

Hårde kapsler  300 mg

Præg:
NG, 300
Kærv: Ikke relevant
Farve: Rød, Brun
Mål i mm: 6,7 x 19,1
hårde kapsler 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4343. Nguyen HT, Pandolfini C, Chiodini P et al. Tuberculosis care for pregnant women: a systematic review. BMC Infect Dis. 2014; 14:617, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25407883 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4342. Bothamley G. Drug treatment for tuberculosis during pregnancy: safety considerations. Drug Saf. 2001; 24(7):553-65, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11444726 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4341. Scheinhorn DJ, Angelillo VA. Antituberculous therapy in pregnancy. Risks to the fetus. West J Med. 1977; 127(3):195-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/906455 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4346. Steen JS, Stainton-Ellis DM. Rifampicin in pregnancy. Lancet. 1977; 2(8038):604-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/71415 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

27.03.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...