Magnyl® "DAK" enterotabletter

N02BA01
 
 

Svagt virkende analgetikum og antipyretikum. Non-steroidt antiinflammatorisk middel.  

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 100 mg acetylsalicylsyre (ASA). 

Doseringsforslag

Svage smerter 

 • Børn > 2 år. 50 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser i højst 2 døgn.

Reumatiske sygdomme 

 • Børn > 2 år. 50-100 mg/kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2-3 doser.
  Plasmakoncentrationen bør kontrolleres ved længerevarende behandling. Terapeutisk niveau angives til 1,5-2,0 mmol/l.

Bemærk: 

 • Enterotabletter skal synkes hele, må ikke tygges eller deles.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-10 ml/min.

  Risiko for ophobning af aktive metabolitter. 

Dosisjustering

 • GFR 10-60 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes. Dosisreduktion kan være nødvendig. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

 • Frisk gastro-intestinal blødning
 • Blødningstendens (trombocytopeni, vitamin K-mangel, hæmofili).
 • Svær hjerteinsufficiens
 • Astma eller andre allergiske symptomer udløst af ASA eller andre NSAID
 • Børn < 15 år med feber. Se omtalen af Reyes syndrom i Acetylsalicylsyre (analgetika).

Forsigtighedsregler

 • ASA hæmmer trombocytternes aggregationsevne irreversibelt ved døgndoser på 50-100 mg, og evt. blødningstendens kan derfor forværres i op til 7 døgn efter behandlingsophør.
 • Langvarig behandling af ældre pga. risiko for gastro-intestinal blødning.
 • Ved medfødt G6PD-mangel kan høje doser ASA forårsage hæmolyse.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Dobbeltordination. Man overså, at patienten i forvejen fik NSAID i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Ordination af NSAID til patienter med tidligere mavesår uden samtidig ordination af protonpumpehæmmer. Udvikling af mavesår.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Blødningstendens.
Abdominalsmerter, Gastro-øsofageal refluks, Pyrosis.
Almindelige (1-10 %) Diarré, Dyspepsi, Gastro-intestinal blødning, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Bronkospasme.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Tinnitus.
Hæmatemese, Melæna.
Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Dyspnø.
Sjældne (0,01-0,1 %) Anæmi.
Høretab.
Gastro-intestinal perforation.
Hypoglykæmi.
Nyrefunktionspåvirkning.
Cerebral hæmoragi, Vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Aplastisk anæmi, Eosinofili, Trombocytopeni.
Colitis, Stomatitis.
Hepatitis*.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Erythema multiforme, Purpura.

* Dosisrelateret, mild, reversibel toksisk hepatitis i forbindelse med virale sygdomme, fx influenza A og B og varicella. 

Tinnitus eller hørenedsættelse kan være et tidligt tegn på intoksikation. 

Interaktioner

For ASA i analgetiske doser:  

 • Risiko for blødning ved behandling med vitamin K-antagonister forstærkes ved indgift af ASA i doser > 2 g.
 • Samtidig behandling med DOAK (Direkte orale antikoagulantia) øger blødningsrisikoen.
 • ASA hæmmer den urikosuriske effekt af probenecid.
 • ASA kan øge den frie fraktion af valproat i plasma pga. nedsat albuminbinding. Dosisreduktion bør overvejes, selvom plasmakoncentrationen af valproat er i referenceområdet.
 • ASA kan nedsætte den antihypertensive effekt af ACE-hæmmere og kan øge risikoen for nyreinsufficiens.
 • Samtidig behandling med højdosis methotrexat øger plasmakoncentrationen af methotrexat med 20-40 %. Forsigtighed, især ved nedsat nyrefunktion.
 • Glukokortikoider kan ved langtidsbehandling øge clearance af ASA og dermed nedsætte effekten af ASA.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er for analgetiske doser data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede. De fleste kontrollerede prospektive studier har ikke kunnet påvise en teratogen effekt. For NSAID, inkl. ASA, er der påvist en let øget risiko for spontan abort ved anvendelse i 1. trimester. 

ASA er i lighed med andre NSAID kontraindiceret i 3. trimester, se endvidere Acetylsalicylsyre (analgetika).
Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes, men antitrombotisk behandling under graviditet er en specialistopgave. 

Referencer: 2227, 4239, 4240

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis for en enkelt dosis har varieret mellem 0,3 og 8,1%, hvilket almindeligvis ikke er bekymrende.  

Hos nyfødte er eliminationshalveringstiden 3-4 gange forlænget i forhold til voksne, hvilket øger risikoen for akkumulation. Der har været en enkelt meddelelse om metabolisk acidose hos et 16 dage gammelt barn, hvis mor indtog ca. 4 g dgl. Abnorm trombocytfunktion hos et barn har også været meddelt. Teoretisk er der risiko for Reyes syndrom. Der er ingen tegn på, at intermitterende anvendelse af moderate doser har negativ effekt på barnet. Trombocythæmmende lavdosis-ASA kan anvendes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne). Dog 7 døgns karantæne ved anvendelse til blodpladekoncentrat.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Hæmmer cyclooxygenase og derved prostanoiderne prostaglandin E2, prostaglandin I2 og tromboxan A2. Hæmmer blodpladernes aggregationsevne. Den irreversible hæmning af cyclooxygenase påvirker specielt blodpladerne, da disse ikke kan resyntetisere enzymet. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt, men allerede i tarmvæg og lever hydrolyseres ca. 50% til salicylat.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer (salicylat).
 • Både ASA og salicylsyre har klinisk effekt, men ASA's plasmahalveringstid er kun 15-30 minutter, mens salicylsyrens veksler fra få timer til et døgn, afhængig af plasmakoncentration.
 • Salicylat metaboliseres hovedsageligt via leveren og udskilles gennem nyrerne ved glomerulær filtration og tubulær sekretion. I tubuli sker en vis tilbageabsorption, som er mindre, jo mere basisk urinen er. Dette forhold udnyttes ved overdosering ved alkalinisering af urinen.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Tilskud

Klausuleret tilskud ved: 

 • Sekundær profylakse af:
  • iskæmisk hjertesygdom
  • iskæmisk cerebral apopleksi
  • transitorisk cerebral iskæmi
  • perifer arteriel insufficiens.
 • Atrieflimren.
 • Primær profylakse af kardiovaskulær sygdom som trombose og akut koronart syndrom hos personer over 50 år med en eller flere af følgende lidelser:
  • hypertension
  • hyperkolesterolæmi
  • diabetes mellitus
  • adipositas (BMI > 30)
  • familiær historie med myokardieinfarkt før 55-års-alderen hos mindst en forælder eller søskende.
 • Polycytæmia vera
 • Essentiel trombocytose
 • Idiopatisk myelofibrose
 • Uklassificeret myeloproliferativ tilstand.

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HA18) enterotabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 461393
100 stk.
70,20 24,06

Foto og identifikation

Enterotabletter  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
enterotabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4240. Nørgård B1, Puhó E, Czeizel AE et al. Aspirin use during early pregnancy and the risk of congenital abnormalities: a population-based case-control study. Am J Obstet Gynecol. 2005; 192:922-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15746692 (Lokaliseret 7. februar 2019)


2227. Kozer E, Nikfar S, Costei A, et al. Aspirin consumption during the first trimester of pregnancy and congenital anomalies: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187:1623-30, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12501074 (Lokaliseret 20. maj 2016)


4239. Slone D, Siskind V, Heinonen OP et al. Aspirin and congenital malformations. Lancet. 1976; 1:1373-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/59014 (Lokaliseret 7. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

14.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...