Plaquenil®

P01BA02
 
 

Anvendelsesområder

Voksne 

 • Forebyggelse og behandling af malaria
 • Reumatoid artritis
 • Polymorft lysudslæt
 • Diskoid og systemisk lupus erythematosus.

 

Børn 

 • Juvenil idiopatisk artritis i kombination med andre behandlinger
 • Diskoid og systemisk lupus erythematosus.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 200 mg hydroxychloroquinsulfat. 

Doseringsforslag

Malariaprofylakse 

 • Voksne
  • 400 mg 1 gang ugentlig.
 • Bemærk:
  • Profylaksen indledes så vidt muligt en uge før ankomsten til malariaområdet. Alternativt kan den første ugentlige dosis fordobles og tages i to doser med 6 timers mellemrum på ankomstdagen for at opnå beskyttende blodkoncentration.
  • Profylaksen fortsættes på samme ugedag under hele opholdet og mindst 4 uger efter afrejsen fra malariaområdet. Se i øvrigt tabel 1 i Malaria.

Malariabehandling 

 • Voksne
  • Initialt 800 mg
  • 6 timer senere 400 mg
  • Derefter 400 mg dgl. i 2 dage.

Profylaktisk ved lysudslæt 

 • Voksne
  • 200-400 mg dgl. begyndende 14 dage før forventet udbrud.

Polymorft lysudslæt og diskoid lupus erythematosus 

 • Voksne
  • Initialt 400-800 mg dgl.
  • Vedligeholdelsesdosis 200-400 mg dgl.

Reumatoid artritis 

 • Voksne. 200-400 mg dgl.

 

Bindevævssygdomme 

 • Voksne. 200-400 mg dgl.

 

Juvenil idiopatisk artritis og lupus erythematosus disseminatus og -discoides 

 • Børn med legemsvægt ≥ 31 kg. Højst 6,5 mg/kg legemsvægt dgl. i kombination med anden behandling.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-60 ml/min.

  Dosisreduktion kan være nødvendig, der kan dog ikke angives faste retningslinjer.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Dosis bør evt. nedsættes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed over for chloroquin.
 • Psoriasis, da stoffet kan fremkalde voldsom eksacerbation af hudforandringerne.
 • Retinopati.
 • Alvorlig hørenedsættelse.

Forsigtighedsregler

 • Andre leversygdomme end amøbiasis
 • Svære gastro-intestinale, neurologiske og hæmatologiske lidelser
 • Kronisk hjertetoksicitet
 • Psoriasis
 • Kardielle ledningsforstyrrelser
 • Forlænget QT-interval eller risiko for forlænget QT-interval
 • Ved tegn på kardiomyopati bør hydroxychloroquin seponeres
 • Myasthenia gravis
 • Overfølsomhed over for quinin
 • Glucose-6-phosphatedehydrogenasemangel
 • Porfyri
 • Hypoglykæmi
 • Når hydroxychloroquin anvendes i reumatologiske doser, anbefales kontrol af:
  • hæmoglobin
  • trombocyttal
  • leukocyt- og differentialtælling

ved indledning af behandling, og når sygdommen i øvrigt kontrolleres med 3-6 måneders interval. Regelmæssig laboratoriemæssig kontrol hver måned er ikke nødvendig.  

 • Ved anvendelse af reumatologiske doser:
  • I forbindelse med behandlingsstart foretages øjenlægekontrol mhp. retinopati.
  • Patienter bør advares mod direkte sollys og anbefales lysbeskyttende hudmidler og solbriller i solrigt vejr.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Kvalme.
Almindelige (1-10%) Akkommodationsbesvær.
Diarré, Opkastning.
Hovedpine.
Følelsesmæssig labilitet, Spisevægring.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tinnitus.
Corneaødem, Dobbeltsyn, Retinopati*.
Svimmelhed.
Leverpåvirkning.
Sensomotoriske lidelser.
Nervøsitet.
Alopeci.
Ikke kendt Aplastisk anæmi, Knoglemarvsdepression, Påvirkning af blodbilledet  (agranulocytose, anæmi, leukocytopeni, trombocytopeni).
Kardiomyopati.
Høretab.
Macula- og nethindedegeneration, Maculopati.
Fulminant leversvigt.
Allergiske reaktioner  (herunder DRESS-syndrom), Angioødem, Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Forlænget QT-interval**.
Forværring af porfyri, Hypoglykæmi.
Kramper, Myopati.
Ekstrapyramidale gener, Neuropati, Parese.
Psykose, Suicidaladfærd.
Bronkospasme.
Akut generaliseret eksantematøs pustulose***, Eksfoliativ dermatitis, Erythema multiforme, Fotosensibilitet.

* Retinopati m.m.: 

 • Retinopati med pigmentændring nødvendiggør forsigtig dosering og omhyggelig kontrol. Ved anvendelse af reumatologiske doser anbefales øjenundersøgelse ved øjenlæge før behandlingsstart. Herefter kontrol ved eventuelt tilkomne øjenmanifestationer. Der anbefales årlig kontrol efter 5 års behandlingsvarighed, dog hos risikopatienter initialt årlig kontrol, se endvidere Chloroquinderivater (inflammatoriske reumatiske sygdomme), bivirkninger.
 • Kardiomyopati kan være fatal.
 • Maculadegeneration er set og kan være irreversibel.
 • Reversible corneaændringer med ødemer og pletter kan forårsage uskarpt syn eller fotofobi.
 • Akkommodationsforstyrrelse med uskarpt syn er dosisafhængig og reversibel.
 • Ved malariabehandling og -profylakse forekommer færre og mildere bivirkninger.

 

** Forlænget QT-interval er set hos patienter med særlige risikofaktorer. 

 

*** Akut generaliseret eksantematøs pustulose skal skelnes fra psoriasis. Psoriasisforværring kan forekomme. Kan være forbundet med feber og hyperleukocytose. 

Interaktioner

 • Hydroxychloroquin kan øge virkningen af digoxin.
 • Hydroxychloroquin kan i større doser end 300 mg base/uge eller i længere tid end 4 uger før rabiesvaccination reducere antistofresponset, hvorved den rabiesprofylaktiske virkning muligvis reduceres.
 • Langtidsbehandling med hydroxychloroquin og samtidig behandling med tamoxifen anbefales ikke pga. øget risiko for toksisk retinopati.
 • Bør anvendes med forsigtighed ved samtidig brug af lægemidler, der kan forlænge QT-intervallet, fx klasse IA og III antiarytmika, tricykliske antidepressiva, antipsykotika, fluoroquinoloner, makrolider, visse antiretrovirale midler (fx saquinavir) eller fluconazol pga. øget risiko for ventrikulære arytmier.
 • Forsigtighed med monitorering af bivirkninger ved samtidig brug af potente eller moderate CYP2C8- og CYP3A4-hæmmere, fx gemfibrozil, clopidogrel, ritonavir, itraconazol, clarithromycin eller grapefrugt juice.
 • Manglende virkning af hydroxychloroquin er rapporteret, når rifampicinblev administreret samtidig. Derfor bør der udvises forsigtighed ved samtidig brug af potente CYP2C8- og CYP3A4-induktorer, fx. rifampicin og naturlægemidler med perikon.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af CYP2D6-substrater, da der ved samtidig behandling med metoprolol, er set en markant stigning i Cmax og AUC,
 • Se endvidere Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Som malariaprofylakse er datamængden begrænset med data for mindre end 300 eksponerede. Anvendt i antireumatiske doser er der for hydroxychloroquin data for 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 4180, 4181

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 3%. Ved antireumatisk dosis er der ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (6-36 måneders karantæne). Afhænger af donors tilgrundliggende sygdom.

Ingen karantæne ved plasmatapning til fraktionering, når anvendelsen af præparatet er profylaktisk. 


Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Hæmmer formentlig polymeriseringen af parasittens pigment, som derved udøver en toksisk effekt på parasitten.  

 • Virkningsspektrum
  • Chloroquin har ingen virkning på malariaparasitternes præerytrocytære stadier, men har en hurtig og kraftig skizontocid virkning på blodstadierne, og er derfor særdeles effektivt både til suppressiv profylakse og til behandling af akutte malaria-anfald forårsaget af P. vivax, P. ovale, P. malariae og P. knowlesi.
  • P. falciparum er i stadig større områder blevet resistent mod chloroquinderivater, herunder hydroxychloroquin, så midlet ikke kan anvendes til profylakse og behandling i de fleste endemiske områder.
  • Endelig er der i Ny Guinea, Indonesien og en stor del af Sydøstasien rapporteret om chloroquin-resistent P. vivax malaria.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 75%.
 • Stort fordelingsvolumen og kumuleres i blodlegemer og andet væv, bl.a. lever, lunger, nyrer og øjne. Bindes i blodet således til erytrocytter (og stærkest, hvis de er parasiterede), granulocytter og ikke mindst trombocytter.

Indholdsstoffer

Hydroxychloroquinfilmovertrukne tabletter  200 mgfilmovertrukne tabletter  200 mg  (2care4) filmovertrukne tabletter  200 mg  (Orifarm) filmovertrukne tabletter  200 mg  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 200 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 200 mg
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 200 mg

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 166157
100 stk. (blister)
155,35 5,17
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 085758
100 stk. (blister)
159,35 5,30
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 101509
100 stk. (blister)
152,00 5,06
(B) filmovertrukne tabletter 200 mg  (Paranova Danmark) 474196
100 stk. (blister)
226,65 7,55

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  200 mg

Præg:
HCQ, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9,7 x 9,7
filmovertrukne tabletter 200 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4180. Gaffar R, Pineau CA, Bernatsky S et al. Risk of Ocular Anomalies in Children Exposed in Utero to Antimalarials: A Systematic Literature Review. Arthritis Care Res (Hoboken). 2018; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30418703 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4181. Kaplan YC, Ozsarfati J, Nickel C et al. Reproductive outcomes following hydroxychloroquine use for autoimmune diseases: a systematic review and meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2016; 81(5):835-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26700396 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

07.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 22. februar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...