Diprofos Depot

H02AB01
 
 

Syntetisk glukokortikoid til parenteral anvendelse med protraheret virkning. Virkningen på natrium- og vandretentionen er mindre end for det genuine glukokortikoid, hydrocortison, og mindre end for prednisolon i klinisk ækvipotente doser. 

Anvendelsesområder

 • Tilstande og sygdomme, hvor glukokortikoid er indiceret.
 • Lokaliserede inflammatoriske tilstande i led, bursae og synoviale seneskeder samt ved tendinopatier.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, suspension. 1 ml indeholder 5 mg betamethason (som dipropionat) og 2 mg betamethason (som dinatriumphosphat). 

Doseringsforslag

Intramuskulært 

 • Individuelt og afhængigt af sygdommens art og aktivitet.
 • Sædvanligvis 7-14 mg, der kan gentages ved behov.
 • Intramuskulær injektion bør gives dybt i de store muskler, fx glutealmusklen, for at undgå lokal vævsatrofi.

  

Intraartikulært 

 • Lokal behandling af aseptisk inflammation i led. 1,4-14 mg efter leddets størrelse og lidelsens sværhedsgrad.

  

Bemærk: 

Må ikke gives i.v., s.c. eller i cerebrospinalvæsken. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Systemisk anvendelse: Glukokortikoider kan medføre hypernatriæmi, hypokaliæmi, væskeretention og forhøjelse af blodtrykket. Er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Er konserveret med benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Infektiøse tilstande, medmindre infektionen behandles samtidigt.
 • Hvis der er infektion i strukturen eller dennes nære omgivelser, må det ikke gives.
 • Intraartikulær fraktur.
 • Immunsupprimerede patienter bør ikke vaccineres med levende eller levende, svækkede mikroorganismer.

Forsigtighedsregler

Betydende systemisk påvirkning ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele. 

 

Immunsuppression 

 • På grund af glukokortikoidernes antiinflammatoriske virkning reduceres de sædvanlige tegn på infektion/inflammation, bl.a. feber, hvilket indebærer risiko for at overse infektioner, ligesom de kliniske symptomer ved fx akut peritonitis (perforeret ulcus ventriculi, appendicitis og diverticulitis) sløres.
 • Den antiinflammatoriske virkning nedsætter ydermere organismens forsvar mod infektioner (herunder parasit- eller svampeinfektioner) og særlig omhu er påkrævet ved behandling af en evt. infektion.
 • Immunisering (fx koppevaccination) bør undgås - specielt ved høje kortikosteroiddoser - pga. risiko for neurologiske komplikationer og manglende antistofrespons.
 • Forsigtighed ved tuberkulose - ved længerevarende behandling af patienter med latent tuberkulose bør der også gives antituberkulosebehandling profylaktisk.

 

Osteoporoserisiko 

 • Ved systemisk påvirkning bør der indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen - specielt hvis patienten har andre risikofaktorer for osteoporose.
 • BMD-måling bør udføres hos alle patienter, der sættes i systemisk glukokortikoidbehandling i farmakologiske doser. Ved T-score i columna og/eller hofte ≤ -1,0 anbefales antiresorptiv behandling, hvis dosis i gennemsnit overstiger hvad der svarer til 5 mg prednisolon dgl. i mere end 3 måneder.

 

Særlige patientgrupper 

 • Mulig udvikling af diabetes mellitus under behandlingen, specielt ved disposition til diabetes mellitus. Ved eksisterende diabetes mellitus kan der være behov for øget antidiabetisk behandling - omhyggelig kontrol af patienterne anbefales.
 • Omhyggelig kontrol af patienter ved hypertension, hjerteinsufficiens og psykiske lidelser.
 • Øget risiko for myokardieruptur ved anvendelse af glukokortikoider efter et nyligt hjerteinfarkt er set i nogle studier - muligvis pga. dårligere opheling med tyndere arvæv. Særlig forsigtighed anbefales.
 • Tromboembolier er forekommet ved brug af glukokortikoider. Forsigtighed ved tromboemboliske sygdomme og risikofaktorer for udvikling af tromboemboli.
 • Bør om muligt undgås ved kramper.
 • Forsigtighed ved myasthenia gravis (risiko for myopati), okulær herpes simplex (risiko for corneaperforation), fæokromocytom, systemisk sklerose (risiko for sklerodermisk renal krise) samt til ældre (bl.a. risiko for hypertension).
 • Ved hypotyroidisme og levercirrose øges steroidvirkningen.
 • Børn og unge: Anvendelse til børn kræver særligt velbegrundede indikationer. Ved længerevarende behandling af børn, skal vækst og udvikling følges. Opmærksomhed på øget risiko for visse bivirkninger som pancreatitis ved højdosisbehandling og særlig risiko for pseudotumor cerebri ved længerevarende behandling.

 

Administration 

 • Ved injektion omkring senehæfte eller i synovialskede eller bursa må læsioner af sener undgås. Injektion i sener eller brusk kan medføre nekrose.
 • Brug af ultralydsvejledt injektion anbefales.
 • Subkutan injektion kan medføre fedtnekrose.
 • Skift til oral behandling bør overvejes ved længerevarende behandling.

 

Seponering 

 • Risiko for glukokortikoid-induceret binyrebarkinsufficiens med "withdrawal"-symptomer ved hurtig seponering efter længerevarende systemisk behandling med kortikosteroider.
 • Den glukokortikoid-inducerede binyrebarkinsufficiens kan vedvare i flere år efter seponering.
 • Symptomer som fx træthed, myalgi, artralgi og feber kan forekomme ved pludselig seponering, uden at være relateret til binyrebarkinsufficiens.

 

Indhold af benzylalkohol 

 • Indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret til alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt. Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år. Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

 

Øvrige 

 • Ved udsættelse for stress (fx kirurgiske indgreb) kan øget dosis kortidsvirkende glukokortikoid være nødvendig før, under og efter den stressinducerende situation.
 • Patienter i længerevarende behandling bør have et kort med oplysninger om behandlingen og den behandlende læges navn.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Binyrebarkinsufficiens, Forværring af diabetes, Hyperkorticisme, Hypokaliæmi, Manifestation af latent diabetes mellitus.
Eufori, Humørforstyrrelser, Søvnforstyrrelser.
Hypogonadisme  (kan fx ses som menstruationsforstyrrelser hos kvinder samt nedsat libido og evt. erektil dysfunktion hos mænd), Væksthæmning  (hos børn).
Infektioner.
Muskelsvaghed, Osteoporose.
Sløring af infektioner.
Ødemer.
Hovedpine.
Hudatrofi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Angioødem.
Benign intrakraniel trykstigning**.
Dermatitis, Erytem, Purpura.
Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt.
Hypertension.
Kramper.
Svimmelhed, Sårhelingskomplikationer.
Sjældne (0,01-0,1%) Anafylaktisk reaktion.
Depression, Personlighedsforstyrrelser, Psykose.
Exophthalmus.
Gastro-duodenale ulcera, Pancreatitis*.
Hjerteinsufficiens.
Knogleforandring, Myopati, Osteonekrose.
Nedsat glucosetolerans.
Seneruptur.
Ikke kendt Sløret syn.

* Set ved brug af høje doser glukokortikoider til børn. 

** Pseudotumor cerebri kan ses hos børn. Risikoen er størst ved længerevarende behandling og ses ved variationer i dosis, evt. i forbindelse med aftrapning af glukokortikoidbehandlingen. 

 

Forekomsten af bivirkninger, herunder deres sværhedsgrad og hyppighed, afhænger af dosis og især behandlingsvarighed. De i tabellen angivne bivirkningsfrekvenser er de, der generelt ses ved længerevarende behandling med terapeutiske doser af syntetiske glukokortikoider. Ved korttidsbehandling, selv i relativt høje doser, er alvorlige systemiske bivirkninger usædvanlige. Betydende systemiske bivirkninger ses sjældent ved korrekt behandling i led og bløddele. Rødme, varme og svedtendens opleves af op til 10% i minutter til timer efter injektionen. 

LH, TSH og GH hæmmes alle af farmakologiske doser af glukokortikoider. 

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Interaktioner

 • CYP3A4-hæmmere (fx diltiazem, erythromycin, itraconazol) øger koncentrationen af glukokortikoider. CYP3A4-induktorer (fx phenobarbital, phenytoin og rifampicin) nedsætter koncentrationen. Kombination med andre CYP3A4-substrater (fx ciclosporin, proteasehæmmere) kan påvirke koncentration og bivirkningsrisiko for betamethason og de andre midler. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Der er øget risiko for hypokaliæmi ved samtidig indgift af thiazider og loop-diuretika på grund af synergistisk effekt på kaliumekskretionen.
  Samtidig behandling med amphotericin B eller beta2-agonister, kan også øge risikoen for hypokaliæmi.
 • Østrogener (herunder lavdosis hormonal kontraception) kan øge virkningen af glukokortikoider.
 • Samtidig behandling med NSAID øger risikoen for ulcus og blødning.
 • Glukokortikoider modvirker effekten af somatropin.
 • Glukokortikoider nedsætter virkningen af antidiabetika og interleukin-2.
 • Påvirkning af den antikoagulerende effekt er set ved kombination med antikoagulerende midler. INR bør måles ved behandlingsstart og -ophør. Monitoreringen bør være særlig tæt ved højdosisbehandling med glukokortikoider.
 • Virkningen af kolinesterasehæmmere ved myasthenia gravis kan svækkes af glukokortikoider.
 • Glukokortikoider nedsætter absorptionen af calcium.
 • Myopati er set ved kombination mellem højdosis glukokortikoid og antikolinergika.
 • Levende eller levende svækkede vacciner må ikke anvendes ved immunsupprimerende doser glukokortikoid.
 • Virkningen af døde eller inaktive vacciner kan være nedsat.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: For systemisk administrerede glukokortikoider generelt er der mange tusinde gravide, som har været eksponeret. Overordnet er der ikke tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. I nogle studier har der været tegn på øget risiko for spontanaborter og for tidlig fødsel ved længere tids behandling, men dette signal skyldes formentlig i overvejende grad den underliggende sygdom. Det har været omdiskuteret, om der er en lille øget risiko for læbe-spalte med eller uden ganespalte associeret med brug af kortikosteroider i 1. trimester, men dette signal genfindes ikke i de største datamaterialer.  

I klinisk praksis bør en velindiceret behandling fortsætte. Lavest mulig dosis i kortest mulig tid bør anvendes. Det er også vigtigt sidst i graviditeten, da postnatal forbigående binyrebarkinsufficiens har været observeret hos barnet. 

Der er for betamethason data for mere end 1.300 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Anvendes ved truende for tidlig fødsel med henblik på forebyggelse af lungesvigt (Respiratory Distress Syndrom (RDS)).  

Se endvidere Glukokortikoider

Indhold af benzylalkohol: Generel forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. Ved injektion til kvinder sent i graviditet eller under fødsel kan indholdet af benzylalkohol teoretisk give anledning til bilirubinforskydninger i fosterblodet med kernicterus til følge. Dette er dog ikke beskrevet.  

Referencer: 3711, 4133

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Doping

Glukokortikoider, der administreres oralt, rektalt, intravenøst eller intramuskulært, medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Lokalbehandling, fx intraartikulært, er tilladt. 

Farmakodynamik

 • Syntetisk glukokortikoid.
 • Efter i.m. injektion indtræder virkningen inden for få timer.
 • Efter intra- eller periartikulær injektion indtræder virkningen inden for 24 timer.
 • Virkningsvarighed er oftest 4-6 uger eller mere afhængig af lidelsens art.

 

Farmakokinetik

 • Den vandopløselige komponent (dinatriumfosfat) absorberes hurtigt og spaltes i blodbanen til betamethason.
 • Det tungtopløselige dipropionat absorberes langsomt og giver protraheret virkning.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk: Injektionsvæsken skal omrystes inden brug. 

Indholdsstoffer

Betamethasoninjektionsvæske, susp.  7 mg/ml  (2care4) injektionsvæske, susp.  7 mg/ml  (Orifarm) injektionsvæske, susp.  7 mg/ml  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)
Andre:
Carmellosenatrium : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)
Dinatriumedetat : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)
Dinatriumphosphat : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)
Macrogoler : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)
Natriumchlorid : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)
Polysorbat 80 : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)
Sterilt vand : injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) , injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) 413438
2 ml
114,00 3,26
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) 131796
2 ml
102,00 2,91
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark) 181066
2 ml
221,85 6,34
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (2care4) 034731
25 x 2 ml
2.168,00 2,48
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Orifarm) 399765
25 x 2 ml
2.860,00 3,27
(B) injektionsvæske, susp. 7 mg/ml  (Paranova Danmark) 116008
25 x 2 ml
2.188,30 2,50

Substitution

injektionsvæske, susp. 7 mg/ml
Diprophos (Parallelimport), Betamethason, injektionsvæske, susp. 7 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4133. Bandoli G, Palmsten K, Forbess Smith CJ. A Review of Systemic Corticosteroid Use in Pregnancy and the Risk of Select Pregnancy and Birth Outcomes. Rheum Dis Clin North Am. 2017; 43:489-502, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28711148 (Lokaliseret 16. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

08.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...