Esbriet

L04AX05
 
 

Middel mod idiopatisk pulmonal fibrose (IPF). 

Anvendelsesområder

Præparatet bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af IPF. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 267 mg eller 801 mg pirfenidon. 

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 267 mg pirfenidon. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Initialdosis. 267 mg 3 gange dgl. i 1 uge, derpå 534 mg 3 gange dgl. i 1 uge.
 • Vedligeholdelsesdosis. 801 mg 3 gange dgl.

 

Bemærk: 

 • Ved behandlingspauser af mindst 14 dages varighed bør behandlingen genoptages med det indledende titreringsregime over 2 uger.
 • Tabletterne skal synkes hele med et glas vand.
 • Tabletterne bør altid indtages med føde for at nedsætte risikoen for kvalme og svimmelhed.

 

Gastro-intestinale bivirkninger. Indtagelse i forbindelse med måltiderne mindsker risikoen for gastro-intestinale bivirkninger. Ved vedvarende symptomer kan opsplitning af dosis (fx 801 mg i løbet af 1 time) eller dosisnedsættelse (midlertidig eller permanent) forsøges. Fortsætter symptomerne kan behandlingen pauseres i 1-2 uger. 

 

Lysfølsomhed eller hududslæt. Indtagelse i forbindelse med måltiderne mindsker risikoen. Ved mild til moderat lysfølsomhedsreaktion eller hududslæt kan dosis nedsættes til 267 mg 3 gange dgl. Vedvarer symptomerne i mere end 7 dage bør behandlingen pauseres i 15 dage. Ved alvorlig lysfølsomhedsreaktion eller hududslæt seponeres behandlingen. Ved ophørte symptomer kan genopstart af behandlingen forsøges. 

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Elimination af pirfenidon er nedsat, da det hovedsageligt udskilles gennem nyrerne. 

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 30-50 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes pga. risiko for ophobning af den aktive metabolit 5-carboxy-pirfenidon. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved eksisterende mild eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh A-B).
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh C).

Se endvidere

Kontraindikationer

Samtidig anvendelse af fluvoxamin (potent CYP1A2-hæmmer).  

Forsigtighedsregler

Leverpåvirkning 

ALAT bør måles, før behandling påbegyndes. Derefter hver måned i 6 måneder, og herefter hver 3. måned. 

 • Ved ALAT mellem 3-5 gange over øvre normalgrænse overvåges patienten og hvis det vurderes nødvendigt, kan dosis nedsættes eller behandlingen seponeres, indtil ALAT er inden for normalområdet.
 • Ved ALAT under 5 gange øvre normalgrænse med samtidige symptomer på nedsat leverfunktion seponeres behandlingen permanent.
 • Ved ALAT over 5 gange øvre normalgrænse seponeres behandlingen permanent.

 

Risiko for hyponatriæmi 

Plasma-natrium bør kontrolleres jævnligt - særligt ved tegn og symptomer på hyponatriæmi som kvalme, hovedpine og svimmelhed. 

 

Lysfølsomhed eller hududslæt 

Pga. risiko for fotosensibilisering bør direkte sollys og UV-lys så vidt mulig undgås og ellers bør der anvendes solbeskyttelsesprodukter med høj faktor (helst faktor 50), der beskytter mod både UVA- og UVB-stråling. 

 

Tobaksrygning 

Pga. induktion af CYP1A2 og følgende nedsat eksponering for pirfenidon bør tobaksrygning undgås under behandlingen. Se endvidere interaktioner

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Diarré, Dyspepsi, Gastro-øsofageal refluks, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Svimmelhed, Træthed.
Infektion i øvre luftveje.
Vægttab.
Nedsat appetit.
Artralgi.
Hovedpine.
Søvnløshed.
Dyspnø*, Hoste  (produktiv hoste ses almindeligt)*.
Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Agranulocytose.
Abdominalsmerter, Flatulens, Gastritis, Meteorisme, Smagsforstyrrelser.
Kraftesløshed, Letargi.
Forhøjede levertransaminaser.
Myalgi.
Somnolens.
Urinvejsinfektion.
Brystsmerter  (ikke-kardielle).
Erytem, Fotosensibilitet, Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt, Solskoldning, Tør hud.
Hedeture.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Leverskade.
Angioødem.
Hyponatriæmi.
Ikke kendt Anafylaktisk reaktion.

* Skyldes grundsygdommen og ikke behandlingen. 

 

De gastrointestinale bivirkninger kan ses i starten af behandling og aftager typisk efter 6 måneders behandling, mens hudbivirkningerne kan være mere vedvarende (5306)

Interaktioner

 • Fluvoxamin øger AUC for pirfenidon ca. 4 gange pga. CYP1A2-hæmning, og en lignende effekt må forventes af andre potente CYP1A2-hæmmere, fx ciprofloxacin, amiodaron og propafenon samt grapefrugtjuice. Kombinationerne bør så vidt muligt undgås. Hvis behandling med et af midlerne skønnes nødvendig, kan pirfenidon-dosis evt. nedsættes eller behandlingen pauseres. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Induktorer af CYP1A2 nedsætter eksponeringen for pirfenidon. Samtidig brug af stærke CYP1A2-induktorer (fx rifampicin) og tobaksrygning bør undgås.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Virkningsmekanismen er ikke endeligt klarlagt, men pirfenidon virker bl.a. antifibrotisk ved at reducere dannelsen af fibroblaster og andre stoffer, som er involveret i dannelsen af fibrøst væv. 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren overvejende via CYP1A2 samt i mindre omfang via CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 og CYP2E1.
 • Terminal plasmahalveringstid 2-3 timer.
 • < 1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Pirfenidonfilmovertrukne tabletter  267 mgfilmovertrukne tabletter  801 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 267 mg, filmovertrukne tabletter 801 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 267 mg, filmovertrukne tabletter 801 mg
Andre:
Macrogoler : filmovertrukne tabletter 267 mg, filmovertrukne tabletter 801 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 267 mg 453560
63 stk. (3 x 21) (blister)
6.244,70 890,95
(BEGR) filmovertrukne tabletter 267 mg 567802
252 stk. (3 x 84) (blister)
23.876,45 851,67
(BEGR) filmovertrukne tabletter 801 mg 177882
84 stk. (4 x 21) (blister)
23.876,45 851,67

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  267 mg

Præg:
PFD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6 x 13
filmovertrukne tabletter 267 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  801 mg

Præg:
PFD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Brun
Mål i mm: 9 x 20
filmovertrukne tabletter 801 mg
 
 
 

Referencer

5306. Lancaster L, Andrade JA, Zibrak JD et al. Pirfenidone safety and adverse event management in idiopathic pulmonary fibrosis. Eur Respir Rev. 2017; 26:146, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29212837/ (Lokaliseret 22. juli 2021)

 
 

Revisionsdato

26.07.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...