Orfiril®

Orfiril Long, Orfiril Retard
N03AG01
 
 

Anvendelsesområder

 • Generaliseret epilepsi som fx børneabsenceepilepsi, juvenil myoklon epilepsi. Kan også anvendes ved generaliserede krampeanfald og atone anfald (bl.a. myoklon astatisk epilepsi).
 • Til forebyggelse af hyppige feberkramper og fotosensitiv epilepsi.
 • Kan også have effekt ved fokale anfald, der spreder sig til bilaterale tonisk kloniske anfald. Se endvidere Epilepsi hos voksne.
 • Intravenøs indgift anvendes ved status epilepticus, eller hvor oral indgift er umulig. Se endvidere Akutte anfald og status epilepticus.
 • Manisk episode ved bipolar lidelse.

Andre anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 300 mg eller 600 mg valproat (som natriumsalt).
Orfiril® Retard, depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 300 mg valproat (som natriumsalt).
Orfiril® Long, depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 150 mg eller 300 mg valproat (som natriumsalt).
Orfiril® Long, depotgranulat i endosisbeholder. 1 endosisbeholder indeholder 500 mg eller 1.000 mg valproat (som natriumsalt).
Oral opløsning. 1 ml indeholder 60 mg valproat (som natriumsalt).
Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg valproat (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Epilepsi
  • Voksne.Initialt. 600 mg dgl. som enkeltdosis. Dosis øges til vedligeholdelsesdosis 600-1.200 mg dgl. fordelt på 1-2 doser.
  • Børn.Vedligeholdelsesdosis. 20-30 mg/kg legemsvægt i døgnet, fordelt på 2 doser.
 • Mani
  • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis initialt 750 mg dgl. eller 20 mg/kg legemsvægt dgl. Dosis justeres herefter til laveste effektive dosis. Plasmaniveau bør være 350-700 mikromol/l.
   Nøje monitorering af patienten ved doser over 45 mg/kg legemsvægt dgl.

 

Bemærk: 

 • Enterotabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Bør indtages umiddelbart efter et måltid.
 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • Matriksen i depottabletterne udskilles i tabletlignende form med fæces.
 • Depotkapsler:
  • Skal synkes hele.
  • Kan evt. åbnes, og indholdet drysses på fx yoghurt eller opslæmmes/udrøres i væske.
  • ikke tygges eller knuses.
 • Depotgranulat:
  • Skal synkes helt.
  • Kan evt. udrøres i mad eller drikke.
  • ikke tygges eller knuses.
  • Matriksen i depotgranulatet udskilles i tabletlignende form med fæces.


Parenteralt 

 • Voksne. Individuelt. Sædvanligvis 20 mg/kg legemsvægt i døgnet.
 • Unge. Individuelt. Sædvanligvis 25 mg/kg legemsvægt i døgnet. Dosis gives som langsom i.v. injektion over 3-5 min. eller som infusion eller gentagne injektioner, maksimalt 6.000 mg i døgnet.
 • Børn. 30 mg/kg legemsvægt i døgnet. Dosis kan øges til 40 mg/kg legemsvægt i døgnet. Plasmakoncentrationen bør i så fald kontrolleres hyppigt. Man bør overgå til oral behandling så hurtigt som muligt.

Kontraindikationer

 • Leverlidelse, også nedsat leverfunktion hos nære slægtninge efter valproat- eller anden medikamentel behandling
 • Trombocytopeni
 • Hæmoragisk diatese
 • Porfyri
 • Defekter i urinstofcyklus
 • Samtidig behandling med carbapenemer.

Forsigtighedsregler

Før behandling med valproat påbegyndes, undersøges  

 • hæmoglobin
 • leukocytter
 • trombocytter
 • P-ASAT eller -ALAT
 • P-basisk fosfatase
 • P-bilirubin
 • P-koagulationsfaktorer
 • P-amylase
 • P-kreatinin.


Analyserne gentages med passende mellemrum det første ½ år, fx efter 1, 3 og 6 måneder.  

 • Der skal være skærpet opmærksomhed på anvendelsen af valproat, hvis det bruges til behandling af et barn/en voksen, der debuterer med et epileptisk statusanfald som allerførste symptom.
 • Det er vigtigt at instruere patient eller pårørende om initialsymptomerne ved toksisk hepatitis, som omfatter sløvhed, kvalme, opkastninger, diarré, abdominalsmerter eller evt. gulsot samt ophør af den kliniske effekt. Man bør i så fald straks henvende sig til den behandlende læge.
 • Valproat kan medføre fald i P-carnitin, hvilket kan være alvorligt hos personer med visse genetiske metabolismeanomalier, som ses hyppigt hos færinger.
 • Behandling med antiepiletika er forbundet med en let øget risiko for suicidaltanker eller -adfærd.
 • Forsigtighed ved tidligere overfølsomhed over for andre antiepileptika, idet krydsreaktioner er beskrevet.

 

Natriumindhold 

 • Enterotabletter: 1 enterotablet 300 mg eller 600 mg indeholder 1,8 mmol henholdsvis 3,6 mmol natrium, som svarer til ca. 105 mg henholdsvis ca. 210 mg natriumchlorid.
 • Orfiril® Retard, depottabletter: 1 depottablet indeholder 1,8 mmol natrium, som svarer til ca. 105 mg natriumchlorid.
 • Orfiril® Long, depotkapsler: 1 depotkapsel 150 mg eller 300 mg indeholder 1 mmol henholdsvis 1,8 mmol natrium, som svarer til ca. 59 mg henholdsvis ca. 105 mg natriumchlorid.
 • Orfiril® Long, depotgranulat: 1 endosisbeholder 500 mg eller 1.000 mg indeholder 3 mmol henholdsvis 6 mmol natrium, som svarer til ca. 176 mg henholdsvis ca. 352 mg natriumchlorid.
 • Oral opløsning: 5 ml indeholder 1,8 mmol natrium, som svarer til ca. 105 mg natriumchlorid.
 • Injektionsvæske: 1 ampul 3 ml eller 10 ml indeholder 1,8 mmol henholdsvis 6 mmol natrium, som svarer til ca. 105 mg henholdsvis ca. 352 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Tremor.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Hæmoragi, Knoglemarvsdepression, Trombocytopeni.
Høretab.
Nystagmus.
Diarré, Dyspepsi, Opkastning.
Svimmelhed.
Hepatotoksicitet.
Vægtændring.
Hyponatriæmi, Nedsat eller øget appetit.
Kramper.
Bevidsthedstab, Ekstrapyramidale gener, Hovedpine, Hukommelsesbesvær.
Aggressivitet, Agitation, Døsighed, Hallucinationer, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Somnolens.
Dysmenoré.
Allergiske hudreaktioner, Alopeci, Negleforandringer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Pancytopeni.
Schwartz-Bartters syndrom.
Pancreatitis.
Hypotermi**, Letargi.
Leverpåvirkning.
Angioødem.
Fraktur*.
Osteoporose*.
Ataksi, Encefalopati, Koma, Parkinsonisme, Paræstesier.
Hyperaktivitet.
Nyresvigt.
Amenoré.
Pleuraekssudat.
Perifere ødemer, Vasculitis.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose, Erytrocytaplasi, Myelodysplastisk syndrom.
Hypotyroidisme.
Dobbeltsyn.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Porfyri.
Rhabdomyolyse, Systemisk lupus erythematosus  (SLE).
Ovariecyster.
Kognitiv dysfunktion.
Fanconis syndrom, Interstitiel nefritis.
Infertilitet  (mandlig).
DRESS - lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer, Erythema multiforme.
Kutan vasculitis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Tinnitus.
Gingival hyperplasi, Stomatitis.
Ikke kendt Inkontinens.

* Langtidsbehandling er forbundet med risiko for nedsat knoglemineraltæthed, osteopeni, osteoporose og knoglebrud. 

** Ved kombinationsbehandling med topiramat og valproat er set hypotermi med kernetemperatur < 35°C. 

Interaktioner

 • Valproat hæmmer eliminationen af phenobarbital, primidon og lamotrigin formentlig ved enzymhæmning, hvorved plasmakoncentrationen af phenobarbital eller lamotrigin stiger, og den sedative virkning af phenobarbital og effekten af lamotrigin øges.
 • Valproat nedsætter omsætningen af ethosuximid, hvorved effekten og risikoen for bivirkninger øges.
 • Valproat kan øge plasmakoncentrationen af rufinamid, og dosis af rufinamid bør derfor reduceres ved legemsvægt < 30 kg.
 • Valproat kan nedsætte koncentrationen af olanzapin med op til 32 %.
 • Phenobarbital, primidon og rifampicin øger eliminationen af valproat.
 • Doxorubicin nedsætter absorptionsfraktionen og dermed plasmakoncentrationen af valproat.
 • Carbapenemer kan nedsætte plasmakoncentrationen af valproat med 60-100 % i løbet af ca. 2 dage, og kombinationen bør derfor undgås.
 • Østrogener kan øge clearance af valproat ved induktion af UDP-glucuronosyltransferaser (UGT), hvilket kan resultere i nedsat serumkoncentration af valproat og potentielt nedsat effekt. Monitorering af P-valproat ved initiering eller ophør med østrogenholdige midler, herunder hormonel antikonception, bør overvejes.
 • Samtidig behandling med cisplatin øger risikoen for knoglemarvsdepression. Kombinationen bør undgås.
 • Phenytoin og valproat konkurrerer om samme bindingssted på plasma-albumin. På grund af valproats højere affinitet fortrænges phenytoin delvis. Dette medfører en øget fri fraktion af phenytoin, som sekundært kan bevirke en øget metabolisering med deraf følgende lavere totalkoncentration. På trods af den lavere totalkoncentration reduceres den kliniske virkning næppe, fordi den frie fraktion til gengæld forøges. Phenytoindosis skal derfor ikke øges. I nogle tilfælde har man iagttaget en hæmning af phenytoins metabolisme med intoksikation til følge. I praksis er resultaterne mindre klare. Da måling af plasmakoncentrationer i dette tilfælde ikke kan afklare problemet på grund af uforudsigeligheden af den frie fraktion, bør de 2 stoffer kun med forsigtighed bruges sammen.

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Behandling med valproat under graviditet er som udgangspunkt kontraindiceret. Eventuel behandling bør være reserveret til behandlingsrefraktær epilepsi, hvor anden behandling er utilstrækkelig, og valproat skønnes absolut nødvendigt og kun i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

Ved anvendelse bør der gives folsyre 5 mg dgl. EMA’s bivirkningskomité, PRAC, fraråder anvendelsen af valproat til kvinder i den fødedygtige alder på nedenstående baggrund: 

 

Der er data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede (nogle datasæt overlapper dog en del og det præcise tal er ikke veldefineret) med en hyppighed af medfødte misdannelser på 8-10%. Der synes at være en ret klar dosisafhængighed, idet risikoen stiger betydeligt ved doser over 1.000 mg dgl. Valproat er forbundet med risiko for medfødte neuralrørsdefekter på ca. 1,5%. Det føtale valproatsyndrom er et fænotypisk syndrom, som er karakteriseret af forskellige kombinationer af neuralrørsdefekter, kraniofaciale, kardielle og urogenitale misdannelser samt ekstremitetsmisdannelser. Alvorlig ototoksicitet er også meddelt. 

 

Behandlingen af epilepsi hos gravide skal altid varetages i samarbejde med en speciallæge i neurologi. 

 

Se endvidere Epilepsi hos voksne

Referencer: 3711, 3835, 4138, 4141, 4142, 4221

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Der skal foreligge negativ graviditetstest inden initiering af behandling og anvendes sikker kontraception under en eventuel behandling. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

Farmakodynamik

Virkemåden er ikke endeligt afklaret, men hænger muligvis sammen med øget mængde GABA i hjernen og hæmning af natriumkanaler. 

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 9-16 timer, hos børn dog ofte kortere.
 • Metaboliseres til over 20 forskellige metabolitter, hvoraf nogle anses for at være hepatotoksiske.
 • < 5% udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Se endvidere Tabel 1 i Antiepileptika.
 • Depottabletterne (monodepot) og depotkapslerne (polydepot) frigiver det aktive stof over flere timer. Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer (oral opløsning), 3-5 timer (enterotabletter og depotkapsler) og 5-10 timer (depottabletter og depotgranulat).

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Injektionsvæske. pH 7-7,8.
Forligelighed ved infusion: Blandbar med 0,9 % natriumchlorid-infusionsvæske og 5 % glucose-infusionsvæske. 

Indholdsstoffer

Valproatenterotabletter  300 mgenterotabletter  600 mgenterotabletter  600 mg  (Orifarm) depottabletter  300 mghårde depotkapsler  150 mghårde depotkapsler  150 mg  (Orifarm) hårde depotkapsler  300 mghårde depotkapsler  300 mg  (2care4) depotgranulat  500 mgdepotgranulat  1000 mgoral opløsning  60 mg/mlinjektionsvæske, opl.  100 mg/ml

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : hårde depotkapsler 150 mg, hårde depotkapsler 150 mg  (Orifarm) , hårde depotkapsler 300 mg
Quinolingult (E104) : hårde depotkapsler 300 mg
Titandioxid (E171) : enterotabletter 300 mg, enterotabletter 600 mg, enterotabletter 600 mg  (Orifarm) , depottabletter 300 mg
Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 60 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 60 mg/ml
Smag:
Vanilje : oral opløsning 60 mg/ml
Andre:
Dinatriumedetat : injektionsvæske, opl. 100 mg/ml
Macrogoler : enterotabletter 300 mg, enterotabletter 600 mg, depottabletter 300 mg
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 100 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Orfiril® Retard, depottabletter: 

Klausuleret tilskud til: 

 • Velbehandlede patienter med epilepsi, hvor det efter lægens samlede kliniske vurdering af patienten vil være uhensigtsmæssigt med et præparatskifte til et lægemiddel med indhold af valproinsyre med generelt tilskud uden klausulering.

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterotabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 051110
100 stk.
180,90 9,05
(B) enterotabletter 600 mg (kan dosisdisp.) 526798
100 stk.
311,40 7,79
(B) enterotabletter 600 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 075494
100 stk. (2 x 50)
311,00 7,78
(B) depottabletter 300 mg (kan dosisdisp.) 526376
100 stk.
527,95 26,40
(B) hårde depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 045583
100 stk.
149,70 14,97
(B) hårde depotkapsler 150 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 375921
100 stk. (2 x 50)
148,00 14,80
(B) hårde depotkapsler 300 mg (kan dosisdisp.) 046797
100 stk.
217,75 10,89
(B) hårde depotkapsler 300 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 088231
100 stk. (blister)
216,80 10,84
(B) depotgranulat 500 mg 128454
100 stk. (blister)
281,90 8,46
(B) depotgranulat 1000 mg 128983
100 stk. (blister)
513,65 7,70
(B) oral opløsning 60 mg/ml 188631
250 ml
382,65 38,27
(B) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 046987
5 x 3 ml
442,65 442,65
(B) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 557751
5 x 10 ml
1.234,90 370,51

Foto og identifikation

Enterotabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,4 x 10,4
enterotabletter 300 mg
 
 
 

Enterotabletter  600 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10 x 19,5
enterotabletter 600 mg
 
 
 

Depottabletter  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 10,4 x 10,4
depottabletter 300 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  150 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Blå
Mål i mm: 6,2 x 17,5
hårde depotkapsler 150 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  300 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Grøn
Mål i mm: 7,3 x 23,8
hårde depotkapsler 300 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4138. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Comparative risk of major congenital malformations with eight different antiepileptic drugs: a prospective cohort study of the EURAP registry. Lancet Neurol. 2018; 17(6):530-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29680205 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4141. Petersen I, Collings SL, McCrea RL et al. Antiepileptic drugs prescribed in pregnancy and prevalence of major congenital malformations: comparative prevalence studies. Clin Epidemiol. 2017; 9:95-103, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28243149 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4142. Weston J, Bromley R, Jackson CF et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27819746 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4221. Tomson T, Battino D, Bonizzoni E et al. Dose-dependent teratogenicity of valproate in mono- and polytherapy: an observational study. Neurology. 2015; 85:866-72, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26085607 (Lokaliseret 6. februar 2019)


3835. Källén B, Borg N, Reis M. The use of central nervous system active drugs during pregnancy. Pharmaceuticals (Basel). 2013; 6(10):1221-86, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24275849 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

08.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...