Stribild

J05AR09
 
 

Anvendelsesområder

HIV-infektion hos voksne, som er: 

 • antiretroviralt behandlingsnaive
 • HIV-1-inficerede uden kendte mutationer forbundet med resistens mod de aktive indholdsstoffer.

 

HIV-infektion hos børn/unge i alderen 12-18 år med legemsvægt > 35 kg, som: 

 • er HIV-1-inficerede uden kendte mutationer forbundet med resistens mod de aktive indholdsstoffer og har oplevet toksicitet, der udelukker brug af anden behandling uden tenofovirdisoproxil.

 

Se endvidere Midler mod HIV


Bemærk: 

Bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til HIV-associerede sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 150 mg elvitegravir, 150 mg cobicistat, 200 mg emtricitabin og 245 mg tenofovirdisoproxil. 

Doseringsforslag

Voksne og børn/unge 12-18 år med legemsvægt > 35 kg  

 • 1 tablet 1 gang dgl. sammen med mad.

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. ældre > 65 år.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 12 år med legemsvægt < 35 kg.
 • Tabletterne må ikke tygges eller knuses.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-70 ml/min.

  Kombinationspræparatet er uegnet pga. manglende mulighed for individuel dosisreduktion. 


  Uddybende tekst:

  For enkeltstofferne gælder flg. retningslinjer:  

   

  Tenofovirdisoproxil: 

  GFR  

  ml/minut  

  Dosis (voksne)  

  30-50 

  132 mg 1 gang dgl.  

  20-30 

  66 mg 1 gang dgl.  

  10-20 

  33 mg 1 gang dgl.  

  < 10 

  Bør kun anvendes i forbindelse med dialyse: 16,5 mg efter afslutning af hver 4-timers dialyse  

  Bemærk: 

  • GFR < 50 ml/min. Nyrefunktionen skal følges tæt.
  • GFR < 30 ml/min: Bør ikke anvendes, medmindre der ikke findes alternativ behandling.
  • Børn: Bør ikke anvendes.

   

  Cobicistat: 

  • GFR 0-70 ml/min: Cobicistat hæmmer den tubulære sekretion af kreatinin og medfører derfor en øgning i P-kreatinin og eGFR. Dette kan give problemer ved beregning af dosis for lægemidler, der doseres i henhold til GFR. Ved eGFR < 70 ml/min. anbefales, at den sande GFR måles til vurdering af nyrefunktionen. Erfaring savnes vedr. dialysepatienter.

  Emtricitabin

  • Findes ikke som enkeltpræparat.

  Elvitegravir: 

  • Findes ikke som enkeltpræparat.

   

   

   

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Bør ikke anvendes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere seponering af tenofovirdisoproxil pga. nyretoksicitet.
 • Samtidig behandling med:
  • alfuzosin
  • amiodoron
  • carbamazepin
  • ergotamin
  • midazolam
  • naturlægemidler med perikon
  • phenobarbital
  • phenytoin
  • pimozid
  • rifampicin
  • sildenafil
  • simvastatin
  • triazolam.

Forsigtighedsregler

 • Nyrefunktionen (eGFR og P-fosfat) bør kontrolleres før behandlingsstart og derefter regelmæssigt:
  • Hos patienter uden renale risikofaktorer:
   • efter 2-4 ugers behandling
   • efter 3 måneders behandling
   • derefter hver 3.-6. måned.
  • Hos patienter med risiko for nedsat nyrefunktion:
   • hyppigere kontrol er nødvendig.
 • Cobicistat øger P-kreatinin på grund af hæmning af den tubulære sekretion af kreatinin, uden at den renale glomerulære funktion påvirkes. De første 4 uger stiger kreatinin med ca. 15% pga. en hæmning af den tubulære sekretion af kreatinin. Uforholdsmæssigt store stigninger (> 25,5 mikromol/l ) samt stigning efter uge 4 bør udløse nærmere vurdering af GFR, fx ved Cr EDTA-clearance.
 • Ved P-fosfat < 0,48 mmol/l (1,5 mg/dl) eller GFR < 70 ml/min revurderes nyrefunktionen inden for en uge, herunder også glucose og kalium i blodet samt glucose i urinen.
 • Ved forværring af nyrefunktionen uden anden påviselig forklaring bør seponering af tenofovir overvejes.
 • Nyrefunktionen skal kontrolleres tæt ved samtidig behandling med højdosis NSAID eller ritonavir/cobicistat boosted HIV-proteasehæmmer.
 • Ved seponering hos patienter, som også er smittet med hepatitis B-virus, monitoreres omhyggeligt for tegn på eksacerbation af hepatitis.
 • Ved behandlingsskift fra efavirenz til elvitegravir hos patienter med nedsat metabolisering via CYP2B6 risiko for nedsat virkning af elvitegravir pga. efavirenz’s langvarige CYP3A-induktion.
 • Udvikles pancreatitis, bør behandlingen seponeres.
 • Tenofovirdisoproxil kan forårsage et fald i knoglemineraltæthed (BMD); men indvirkning på fremtidig frakturrisiko er uvis.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré, Kvalme, Opkastning.
Kraftesløshed, Svimmelhed.
Forhøjet plasma-kreatinkinase.
Hypofosfatæmi.
Hovedpine.
Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Neutropeni.
Abdominalsmerter, Flatulens, Obstipation.
Smerter, Træthed.
Allergiske reaktioner, Urticaria.
Pustuløst hududslæt.
Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-kreatinin, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Hyperglykæmi, Hypertriglyceridæmi, Nedsat appetit.
Abnorme drømme.
Søvnløshed.
Hudkløe, Makulopapuløst hududslæt, Misfarvning af huden, Vesikler.
Ikke almindelige (0,1-1%) Anæmi.
Pancreatitis.
Angioødem.
Hypokaliæmi.
Muskelsvaghed, Rhabdomyolyse.
Myasteni.
Depression, Suicidaladfærd.
Fanconis syndrom, Nyresvigt, Proksimal renal tubulopati  (herunder Faconis syndrom).
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis.
Lactatacidose*.
Myopati, Osteomalaci.
Interstitiel nefritis, Nefrogen diabetes insipidus, Renal tubulær nekrose.

* Lactacidose er rapporteret ved behandling med tenofovirdisoproxil alene eller i kombination andre antiretrovirale lægemidler. Ved prædisponerende faktorer, fx dekompenseret leversygdom, eller ved samtidig brug af lactacidose-inducerende lægemidler er der større risiko for svær lactacidose, herunder med letal udgang. 

 

Legemsvægt og lipidkoncentration i blodet kan stige under antiretroviral kombinationsbehandling, se Midler mod HIV.  

Interaktioner

 • Samtidig brug af CYP3A-induktorer, fx carbamazepin, naturlægemidler med perikon, phenobarbital, phenytoin og rifampicin, nedsætter plasmakoncentrationen af cobicistat og eltegravir. Kombination er kontraindiceret.
 • Samtidig brug af lægemidler, der omsættes via CYP3A, fx alfuzosin, amiodaron, ergotamin, midazolam, pimozid, sildenafil (mod pulmonal arteriel hypertension), simvastatin og triazolam, kan medføre øgede plasmakoncentrationer af disse. Kombination er kontraindiceret.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Bør ikke gives sammen med andre antiretrovirale lægemidler. Derfor anføres der ingen interaktioner med disse.
 • Samtidig eller nylig brug af nefrotoksiske lægemidler bør undgås, fx aminoglykosider, amphotericin B, foscarnet, ganciclovir eller vancomycin. Hvis samtidig brug er uundgåelig, skal nyrefunktionen kontrolleres mindst én gang om ugen.
 • Hos patienter med risikofaktorer for renal dysfunktion, som samtidig er i højdosisbehandling med NSAID, er set tilfælde af nyresvigt. Tæt monitorering af nyrefunktionen er derfor påkrævet.
 • Patienter med osteoporose bør ikke være i samtidig behandling med boostede proteasehæmmere, da kombinationen kan medføre markant reduktion af BMD.
 • Ved samtidig brug af fluconazol, itraconazol eller posaconazol øges plasamakoncentrationen af disse, og maksimal dosis af itraconazol er 200 mg daglig. Plasmakoncentrationen af voriconazol kan enten øges eller nedsættes ved samtidig brug.
 • Ved samtidig behandling med hepatitis B-lægemidler, som indeholder ledipasvir/sofosbuvir eller velpatasvir/sofosbuvir, skal der udvises forsigtighed med hyppig monitorering af nyrefunktionen, idet koncentrationen af tenofovir øges.
 • Samtidig brug af CYP3A-metaboliserede kortikosteroider anbefales ikke, medmindre den potentielle fordel opvejer risikoen, fordi risikoen for systemiske kortikosteroid-bivirkninger inkl. Cushings syndrom og binyrebarksuppression øges ved samtidig brug.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: 

Behandling med cobicistat og lægemidler, der indeholder cobicistat i kombinationer, som led i behandling af HIV-infektion, bør ikke initieres under graviditet, og en eventuel igangværende behandling bør skiftes til et alternativ. Eksponeringen af aktivt lægemiddel falder - som følge af farmakokinetiske ændringer under graviditeten - i 2. og 3. trimester med risiko for behandlingssvigt og øget risiko for overførsel af smitte til fostret. 

 

Store epidemiologiske studier viser samstemmende, at antiretroviral behandling under graviditeten (for alle lægemidler og kombinationer er der data for i alt > 35.000 gravide; heraf > 16.000 eksponeret i 1. trimester) ikke er forbundet med en overhyppighed af medfødte misdannelser. Visse studier viser en lidt øget risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvægt, men det er uklart, om og i hvilket omfang dette kan tilskrives behandlingen. 

 

For cobicistat er datamængden utilstrækkelig til et meningsfyldt humant risikoestimat (~100 eksponerede). Der er ikke humane data for elvitegravir. Data for tenofovir disoproxil (mere end 3.200 1. trimester eksponerede og emtricibatin (mere end 2.500 1. trimester-eksponerede) tyder ikke på en væsentlig overrisiko for uønsket fosterpåvirkning.  

 

Behandling af gravide med HIV-infektion er en specialistopgave. 

Referencer: 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379

Se også Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende hormonale antikonceptiva, der indeholder mindst 30 mikrogram ethinylestradiol og norgestimat, eller anvende anden sikker kontraception. 

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Amning frarådes pga. smitterisiko. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Elvitegravir 

 • HIV-integrasehæmmer.

Cobicistat 

 • Selektiv CYP3A-inhibitor. Hæmmer nedbrydningen af elvitegravir og øger dermed virkningen. Påvirker tillige en række transportproteiner og andre enzymsystemer.
 • Cobicistat har ikke selvstændig antiretroviral virkning.

Emtricitabin og tenofovir 

 • HIV-nukleosid/nukleotid-RT-hæmmere.
 • Omdannes intracellulært til de aktive metabolitter.

Farmakokinetik

Elvitegravir 

 • Biotilgængeligheden øges med ca. 90% ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 13 timer.
 • Ca. 95% udskilles med fæces.

Cobicistat 

 • Maksimal plasmakoncentration efter 4 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3,5 timer.
 • Ca. 86% udskilles med fæces.

Emtricitabin 

 • Biotilgængelighed ca. 95%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 10 timer.
 • Intracellulær plasmahalveringstid ca. 39 timer.
 • Ca. 85% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Tenofovirdisoproxil 

 • Tenofovirdisoproxil er en prodrug, som hurtigt omdannes til den aktive substans tenofovir.
 • Biotilgængelighed af tenofovir ca. 25%. Øges med ca. 40% ved samtidig indtagelse af fedtrigt måltid.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Terminal plasmahalveringstid 12-18 timer.
 • 70-80% udskilles gennem nyrerne som tenofovir.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg 168038
30 stk.
13.826,00

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  150+150+200+245 mg

Præg:
GSI, 1,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegrøn
Mål i mm: 10 x 20
filmovertrukne tabletter 150+150+200+245 mg
 
 
 

Referencer

4376. European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes. AIDS. 2019; 33(2):295-304, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4375. Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al. Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel. JAMA. 2018; 320:379-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070 (Lokaliseret 3. juli 2019)


4377. Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al. Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs. PLoS One. 2018; 13(6), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4379. Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al. Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine. N Engl J Med. 2018; 378(17):1593-603, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4378. Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al. Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy. JAMA Pediatr. 2017; 171(10), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4374. Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee. Interim Report. ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY. 1989-2018; , http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx (Lokaliseret 20. februar 2019)

 
 

Revisionsdato

07.04.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. maj 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...